ေရြးေကာက္ပြဲေၾကညာစာတမ္းကို ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (ျမန္မာ) ထုတ္ျပန္

  1. “ေရြးေကာက္ပြဲဆိုေသာ္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲအတုမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။
  2. ေရြးေကာက္ပြဲအစစ္ျဖစ္ေသာ္လည္း မသမာသူတို႔က အလြဲသံုးစားလုပ္၍ ဖ်က္ဆီးတတ္ျခင္းမ်ား ရွိႏိုင္ပါသည္။
  3. မဲခိုး၊ မဲ၀ယ္၊ မဲမသမာမႈမ်ား လုပ္တတ္ပါသည္။
  4. ၿခိမ္းေျခာက္အႏိုင္က်င့္၍လည္း မဲကိုရယူတတ္ပါသည္။
  5. ေရြးေကာက္ပြဲတရားမွ်တမႈကို မလိုလားသူတို႔မွာ ၎တို႔၏ ကိုယ္က်င့္တရားပ်က္ျပားမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေစ၊ ၎တို႔၏ညံ့ဖ်င္းမႈေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ ျပည္သူလူထုက ၎တို႔အေပၚ ၾကည္ညိဳေလးစားျခင္းမရွိ၊ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္လွ်င္ ႐ႈံးမည့္သူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။
  6. ထို႔ေၾကာင့္ မလြဲသာ၍ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ရလွ်င္ ၎တို႔သည္ နည္းမ်ဳိးစံုသံုး၍ ညစ္ပတ္ၾကပါေတာ့သည္”

ေရြးေကာက္ပြဲ ေၾကညာ စာတမ္းကို ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (ျမန္ မာ)က ၾသဂုတ္လ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ပါတီ၏သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။
    ယင္းေၾကညာစာတမ္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏လက္ရွိအေျခအေနကို  သိျမင္ႏိုင္ရန္ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္သံုးသပ္ခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ ေရြးေကာက္ပြဲ၊ အေျပာင္းအလဲ၊ ျပည္သူလူထုေမွ်ာ္မွန္းခ်က္၊  စီးပြားေရး၊ ေတာင္သူလယ္သမား၊ အလုပ္သမားအေပၚသေဘာထား၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ တိုင္းရင္းသားမ်ားအေရး စသည့္ေခါင္းစဥ္ငယ္မ်ားခြဲကာ ပါတီ၏အျမင္မ်ားကိုလည္း ေဖာ္ျပထားသည္။
    ေရြးေကာက္ပြဲေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ “ေရြးေကာက္ပြဲဆိုေသာ္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲအတုမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲအစစ္ျဖစ္ေသာ္လည္း မသမာသူတို႔က အလြဲသံုးစားလုပ္၍ ဖ်က္ဆီးတတ္ျခင္းမ်ား ရွိႏိုင္ပါသည္။ မဲခိုး၊ မဲ၀ယ္၊ မဲမသမာမႈမ်ား လုပ္တတ္ပါသည္။ ၿခိမ္းေျခာက္အႏိုင္က်င့္၍လည္း မဲကိုရယူတတ္ပါသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲတရားမွ်တမႈကို မလိုလားသူတို႔မွာ ၎တို႔၏ ကိုယ္က်င့္တရားပ်က္ျပားမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေစ၊ ၎တို႔၏ညံ့ဖ်င္းမႈေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ ျပည္သူလူထုက ၎တို႔အေပၚ ၾကည္ညိဳေလးစားျခင္းမရွိ၊ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္လွ်င္ ႐ႈံးမည့္သူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မလြဲသာ၍ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ရလွ်င္ ၎တို႔သည္ နည္းမ်ဳိးစံုသံုး၍ ညစ္ပတ္ၾကပါေတာ့သည္” ဟု ေဖာ္ျပထားသည္ကို  ေတြ႕ရွိရပါသည္။
    အဆိုပါ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ(ျမန္မာ)မွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ပတ္သက္၍ အခက္အခဲမ်ားရွိပံုတို႔ကို ေျဖၾကားရွင္းလင္းခဲ့ၿပီး ယင္းတုိ႔အနက္ ေငြေရးေၾကးေရးမွာ အခက္အခဲဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုသြားပါသည္။
    ထို႔အျပင္ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးေနာက္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွာ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္၍ ျဖစ္လာသည့္  လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ဘက္မရွိ၍ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ျဖစ္လာသည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဟူ၍ ႏွစ္မ်ဳိးႏွစ္စားရွိလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကသတင္းေထာက္တစ္ဦး၏ ေမးျမန္းခ်က္တြင္ ထည့္သြင္းေျဖၾကားခဲ့ပါသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲေၾကညာစာတမ္းကို ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (ျမန္မာ) ထုတ္ျပန္

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: