ျမန္မာမြတ္စလင္ ေၾကညာစာတမ္း

ေမလ ၁၊ ၂၀၁၂

ငါတုိ႔သည္ ေရွးျမန္မာဘုရင္မ်ား လက္ထက္ကတည္းက တုိင္းက်ိဳး ျပည္က်ိဳးကုိ ဦးေဆြးဆံျမည့္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူမ်ားျဖစ္၏။

ငါတုိ႔သည္ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးတုိက္ပဲြ အဆင့္ဆင့္မ်ားတြင္သာမက ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ဦးေဆာင္ေသာ ပဲြသိမ္းလြတ္လပ္ေရး တုိက္ပဲြႀကီးတြင္လည္း မဆုတ္မနစ္ ရြပ္ရြပ္ခၽြံခၽြံ တုိက္ပဲြဝင္ခဲ့သူမ်ားျဖစ္၏။

ငါတုိ႔သည္ ေခတ္အဆက္ဆက္မွ ယေန႔ေခတ္ကာလအထိ ဒီမုိကေရစီေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရး၊ တရားဥပေဒ စုိးမုိးေရးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုသစ္ တည္ေဆာက္ေရး ၿကုိးပမ္းမႈမ်ားတြင္လည္း ဆက္လက္ေပးဆပ္ ရုန္းကန္ေနသူမ်ားျဖစ္၏။

ငါတုိ႔သည္ ျမန္မာ့လူ႔ေဘာင္၏ လူမႈေရး၊ စီးပြါးေရး၊ ပညာေရး၊ စာေပ၊ ဂီတ၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ အႏုပညာ၊ အားကစားစေသာ နယ္ပယ္အသီးသီးတြင္ သမုိင္းမွတ္တုိင္ စုိက္ထူခဲ့၊ စုိက္ထူဆဲသူမ်ားျဖစ္၏။

ငါတုိ႔သည္ ဒုိ႔ဗမာအစည္းအရုံးႀကီး၏ ပထမဆုံး ထုတ္ျပန္ေသာ ၁၉၃၀ခု၊ ေမလ(၃၀)ရက္ေန႔ ေၾကညာစာတမ္းပါ “အုိ – – – ငါတုိ႔ႏွင့္ တေျမတည္းေန၊ တေရတည္းေသာက္ တႏုိင္ငံဘြားျဖစ္ေသာ ဗမာကျပားအေပါင္းတုိ႔၊ အသင္တုိ႔သည္ ဗမာေျပဘြားမ်ားျဖစ္ၾကသျဖင့္ စင္စစ္မွာ ဗမာမ်ားပင္ ျဖစ္ၾကသည္ မဟုတ္ပါေလာ” ဟူသည့္ ဗမာ့လြတ္လပ္ေရး တိုက္ပဲြေခၚသံကုိ မတြန္႔မဆုတ္ ရဲရဲေတာက္ အလွ်င္အျမန္ တုန္႔ျပန္ခဲ့သူမ်ားျဖစ္၏။

ငါတုိ႔သည္ ျမန္မာ့ရာဇဝင္သမုိင္းတြင္ ဖယ္ခ်န္ထား၍ မရေသာ ေမာ္ကြန္းထုိးထုိက္သည့္ အင္အားစုတစ္ရပ္ ျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ဦးေဆာင္၍ ၁၉၄၆ခုႏွစ္ ေဖေဖၚဝါရီလ(၁၇)တြင္ စတင္က်င္းပေသာ ေနာင္ျဖစ္ထြန္းလာမည့္ လြတ္လပ္ေသာ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ေရး အေျခခံမူမ်ားခ်မွတ္သည့္ အဖဲြ႕အစည္းေပါင္းစုံပါဝင္ေသာ ဖဆပလ၏ ႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ ညီလာခံႀကီးတြင္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အမွတ္(၇)အရ ဗမာမြတ္စလင္မ်ားကုိ ျမန္မာျပည္ရွိ တုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုတစ္ခုအျဖစ္ အတိအလင္း တရားဝင္ အသိအမွတ္ျပဳခဲ့ရသူမ်ားျဖစ္၏။

ငါတုိ႔သည္ မေန႔တေန႔ကမွ ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ျဖင့္ ျပည္ပမွ ဝင္ေရာက္လာသူမ်ား မဟုတ္။ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ တရားမဝင္ ခုိးဝင္ ေနထုိင္သူမ်ားလည္း မဟုတ္။ အမွန္စင္စစ္ ငါတုိ႔သည္ကား အမိဖက္မွ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အဖဖက္မွ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အမိအဖႏွစ္ပါးလုံးမွ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တုိင္းရင္းသားစစ္စစ္မ်ားမွ ေပါက္ဖြားဆင္းသက္လာၾကေသာ တုိင္းရင္းသားမ်ားသာျဖစ္၏။ အျခားသူမ်ား အမိႏုိင္ငံကုိ ခ်စ္သကဲ့သုိ႔ ငါတုိ႔ ခ်စ္၏။ အျခားသူမ်ား အမိႏုိင္ငံအတြက္ အသက္စြန္႔သကဲ့သုိ႔ ငါတုိ႔ စြန္႔၏။ ငါတုိ႔တြင္ ခ်စ္ရန္၊ ေသရန္၊ ကာကြယ္ရန္၊ အက်ိဳးျပဳရန္ အမိျမန္မာႏုိင္ငံမွအပ အျခားမရွိ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ငါတုိ႔ကုိ ခုိးဝင္ ခုန္ခ်လာသူ ေရေမ်ာကမ္းတင္ ႏုိင္ငံမဲ့မ်ားသဖြယ္၄င္း၊ ဒုတိယတန္းစား ႏုိင္ငံသားျဖစ္ေသာ ဧည့္ႏုိင္ငံသားမ်ား၊ ႏုိင္ငံသားျပဳ ခံရသူမ်ားသဖြယ္၄င္း ခဲြျခားႏွိမ့္ခ် ဆက္ဆံေနမႈမွန္သမွ် ငါတုိ႔လက္မခံ။

ငါတုိ႔သည္ အစၥလာမ္သာသနာကုိ သက္ဝင္ယုံၾကည္ေသာ ျမန္မာမြတ္စလင္ အစုအဖဲြ႔အျဖစ္ တည္ရွိေနေသာ္ျငားလည္း စင္စစ္ေသာ္ကား ငါတုိ႔သည္ ျမန္မာ၊ မြန္၊ ကရင္၊ ကခ်င္၊ ခ်င္း၊ ရခုိင္၊ ရွမ္း၊ ကမန္၊ ပသွ်ဴး၊ ပသီစသည့္ တိုင္းရင္းသားမ်ားျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ တုိင္းရင္းသားေပါင္းစုံ ျမန္မာျပည္သူလူထုႀကီး၏ အက်ိဳးစီးပြါးသည္ ငါတုိ႔၏ အက်ိဳးစီးပြါးျဖစ္ျပီး ငါတုိ႔၏ အက်ိဳးစီးပြါးသည္လည္း တုိင္းရင္းသားေပါင္းစုံ ျမန္မာျပည္သူလူထုႀကီး၏ အက်ိဳးစီးပြါးႏွင့္ ထပ္တူျဖစ္သည္ဟု အစဥ္အဆက္ ခုိင္ျမဲစြာ ယုံၾကည္သူမ်ားျဖစ္၏။
အုိ – – – ျမန္မာမြတ္စလင္အေပါင္းတုိ႔

ကုိးကြယ္ယုံၾကည္မႈတြင္သာ မတူျခားနားမႈရွိေသာ တုိင္းရင္းသားေပါင္းစုံ ျမန္မာျပည္သူလူထုႀကီးသည္ အမွန္စင္စစ္ ငါတုိ႔ႏွင့္ ေသအတူ၊ ရွင္မကြာ၊ ေအးအတူ၊ ပူအမွ်၊ ကံၾကမၼာခ်င္း စည္းေႏွာင္ထားေသာ ငါတုိ႔၏ ေသြးခ်င္း ရင္းခ်ာမ်ား ျဖစ္ၾကသည္ မဟုတ္တုံေလာ။ ထိုေသြးခ်င္းမ်ားက ငါတုိ႔ကုိ နားမလည္ ျငင္းပယ္မႈမ်ားရွိေနလွ်င္ ငါတုိ႔၏ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေသြးခ်င္းမ်ား၏ အထင္အျမင္လဲြမွားမႈမ်ားကုိ လုံေလာက္ထိေရာက္စြာ မေခ်ဖ်က္ႏုိင္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ျဖစ္ရာ၏။

အုိ – – – ျမန္မာမြတ္စလင္အေပါင္းတုိ႔

အဖက္ဖက္မွ ယုိယြင္းပ်က္စီးေနေသာ အမိႏုိင္ငံေတာ္သစ္ႀကီး ကမၻာႏွင့္အမွီ ရင္ေဘာင္တန္းကာ အလွ်င္အျမန္ ျပန္လည္ႏုိးထ စည္ပင္ ေအးခ်မ္းသာယာလာေရးသည္ ငါတုိ႔၏ တာဝန္မ်ားပင္ မဟုတ္ေလာ။ တုိင္းက်ိဳး ျပည္က်ိဳးကုိ မဆုတ္မနစ္ တန္းတူရည္တူ တစည္းတလုံး ထမ္းေဆာင္ခြင့္ကုိ ငါတုိ႔ ရလုိၾကသည္ မဟုတ္ေလာ။ တာဝန္သိေသာ၊ တာဝန္ေၾကေသာ အမိႏုိင္ငံ၏ သားေကာင္းမ်ား သမီးေကာင္းမ်ား ျဖစ္လုိၾကသည္ မဟုတ္ေလာ။

အုိ – – – ျမန္မာမြတ္စလင္အေပါင္းတုိ႔

ဗမာ့လြတ္လပ္ေရး ခရီးၾကမ္းရွည္ၾကီးတြင္ ဗမာမြတ္စလင္မ်ား စုစည္းထိေရာက္စြာ ပါဝင္ထမ္းေဆာင္ႏုိင္ေရးအတြက္ ဖခင္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ တုိက္တြန္းခ်က္အရ အာဇာနည္ ဆရာႀကီး ဦးရာဇတ္သည္ ဗမာမြတ္စလင္ အဖဲြ႕ေပါင္းစုံပါဝင္ေသာ ႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ ဗမာမြတ္စလင္ ကြန္ဂရက္ႀကီးကုိ ၁၉၄၅ခုႏွစ္တြင္ ပ်ဥ္းမနားျမိဳ႕၌ စည္းရုံးေခၚယူက်င္းပျခင္းျဖင့္ လြတ္လပ္ေရးတုိက္ပဲြႀကီးမွာ ဂုဏ္ေျပာင္စြာ အင္တုိက္အားတုိက္ ပါဝင္ဆင္ႏႊဲႏုိင္ခဲ့သကဲ့သုိ႔ ယေန႔ အမိျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္သစ္ႀကီး ျပန္လည္ဦးေမာ့ေရးတြင္လည္း က်ရာေနရာမွ ေက်ပြန္စြာ ဂုဏ္သိကၡာရွိရွိ ထမ္းေဆာင္ႏုိင္ရန္အလုိ႔ငွာ ငါတုိ႔ျမန္မာမြတ္စလင္မ်ား၏ ႏုိင္ငံလုံးကၽြတ္ ညီလာခံႀကီးကုိ တည္ဆဲဥပေဒမ်ား၏ ေဘာင္အတြင္းမွ ေခၚယူက်င္းပၾကရန္ အေရးတႀကီး လုိအပ္ေနျပီျဖစ္၏။

ထုိႏုိင္ငံလုံးကၽြတ္ ညီလာခံႀကီး ျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ျမန္မာမြတ္စလင္ အခ်င္းခ်င္း ခ်စ္ၾကည္စြာ ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ၾကေလာ။ ဆရာေတာ္ သံဃာေတာ္မ်ားအပါအဝင္ ဘာသာေပါင္းစုံ ဦးစီးေခါင္းေဆာင္္မ်ားထံ ခ်ဥ္းကပ္ ေလွ်ာက္ထားၾကေလာ။ ဘာသာေပါင္းစုံ ျမန္မာျပည္သူမ်ား၏ ေထာက္ခံမႈကုိ ပန္ၾကားၾကေလာ။ တုိင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္သူ အဆင့္ဆင့္၏ သေဘာထားကုိ ေတာင္းခံၾကေလာ။

ထုိညီလာခံႀကီးတြင္ ငါတုိ႔ျမန္မာမြတ္စလင္မ်ား၏ တုိင္းခ်စ္ ျပည္ခ်စ္ စိတ္ဓါတ္၊ တုိင္းက်ိဳး ျပည္က်ိဳးေဆာင္လုိေသာ စိတ္ဓါတ္၊ အၾကမ္းမဖက္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ျမတ္ႏုိးေသာ စိတ္ဓါတ္၊ အျပန္အလွန္ ခ်စ္ၾကည္ ေလးစားတတ္ေသာ စိတ္ဓါတ္၊ လြတ္လပ္မႈ၊ တန္းတူညီမွ်မႈ၊ တရားမွ်တမႈစေသာ ေလာကပါလတရားမ်ားကို ထိမ္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္လိုေသာ စိတ္ဓါတ္မ်ားကို ျမန္မာသိ၊ ကမၻာသိျဖစ္ေအာင္ ထုတ္ေဖၚျပသၾကေလာ့။

ျမန္မာမြတ္စလင္ေတြ ႏုိးထၾကေလာ့။ ညီညြတ္ၾကေလာ့။ တာဝန္သိေသာ၊ တာဝန္ရွိေသာ၊ ျမန္မာ့လူ႔ေဘာင္၏ အေလးထား အားကုိးထုိက္ေသာ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္၏ သားေကာင္း၊ သမီးေကာင္းမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသထူၾကေလာ့။

ျမန္မာမြတ္စလင္ ညီလာခံျဖစ္ေျမာက္ေရး ႏိႈးေဆာ္သူမ်ား

မွတ္ခ်က္။ ။ ယာယီ ညီလာခံ ျဖစ္ေျမာက္ေရးအဖဲြ႕မ်ားကုိ ဦးစြာ မိမိေဒသအလုိက္ အခ်င္းခ်င္း ညွိႏႈိင္းဖဲြ႕စည္းၾကျပီးေနာက္ အဆင့္ဆင့္ေသာ ညီလာခံ ျဖစ္ေျမာက္ေရးအဖဲြ႕မ်ားကုိ ေနာင္သင့္ေလ်ာ္ေသာအခ်ိန္တြင္ တရားဝင္ ဖိတ္ၾကားဖြဲ႕စည္းမည္။

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: