သတိ၊ ေစတီေတာ္ျမတ္ မ်ားအား တိုက္ခိုက္ကာ ပဋိပကၡ ဖန္တီးမည့္သူရွိ

ေမာင္ေသာင္းေဖ  သတင္းေပးပို႔သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အစၥလာမ္ ဘာသာ၀င္မ်ားႏွင့္ လူမ်ားစု ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား အၾကား အထင္အျမင္ လြဲမွား၍ ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ေစရန္ တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုက စီစဥ္လ်က္ရွိၿပီး ၎တို႔ လုပ္ေဆာင္မည့္ေထာင္ေခ်ာက္မွာ တန္ခိုးႀကီးေစတီတစ္ခုအား ဗံုးျဖင့္ တိုက္ခိုက္၍ အဆိုပါ တိုက္ခိုက္မႈအား အစၥလာမ္ ဘာသာ၀င္မ်ား ျပဳလုပ္သေယာင္ စြပ္စြဲ၍ ႏိုင္ငံေရး အျမတ္ထုတ္မႈတစ္ခုကို လုပ္ေဆာင္ရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း ရခိုင္ျပည္နယ္ အတြင္း တာ၀န္က် အမည္မေဖၚလိုသူ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးထံမွ သတင္းရရွိသည္။

Read more >>

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: