ျမန္မာ့အေရးကၽြမ္းက်င္သူ ဘာတီးလင့္တ္နာ (Bertil Lintner) ႏွင့္ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း (အပိုင္း-၁)

by Yangon Press International on Monday, 22 October 2012 at 00:37 ·
ဘာတီးလင့္တ္နာ

ယခုလေမာ္ကြန္းမဂၢဇင္းတြင္ တိုင္းရင္းသားေရးရာ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းစဥ္၊ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈပေပ်ာက္ေရး စသည္တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ထိုင္းႏိုင္ငံအေျခစိုက္ ျမန္မာ့ အေရးကၽြမ္းက်င္သူ ဘာတီးလင့္တ္နာ (Bertil Lintner) ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းထားပါသည္။

 Read more >>

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: