ဘာသာေရး လူမ်ိဳးေရး လံႈ႕ေဆာ္မႈ ကာကြယ္ရန္ မယ္ဒလင္း ေအာဘ႐ိုက္ တိုက္တြန္း

အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးေဟာင္း မယ္ဒလင္း ေအာဘ႐ိုက္သည္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ လူမႈေရး အဖြဲ႔မ်ား၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္ ဘာသာေရး၊ လူမ်ိဳးေရးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး လႈံ႕ေဆာ္ျခင္းမ်ား၊ လႈံ႕ေဆာ္သူမ်ားကို ႀကိဳးစား တားဆီးသင့္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္ဝင္း အတြင္းရွိ စိန္ရတု ခန္းမ၌ ယေန႔ ဇြန္လ ၄ ရက္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Read more >>

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: