ၾကံ့သားေရ ဖြတ္ၿမီး – အပိုင္း (၁)

ေဇာ္၀င္း (၈၈ ေက်ာင္းသားေဟာင္း)

ၾကံ့ဖြံ႔ပါတီရဲ႕ဗီဇ

၁၉၉၀ေရြးေကာက္ပြဲမွာ တစညရွဳံးနိမ့္ျပီးေနာက္ လူမုန္းမ်ားတဲ့ မဆလ အသြင္ေျပာင္းတစညကို ျပန္လည္အသက္သြင္းဖို႔ မလြယ္ေတာ့ဘူးဆိုတာကို စစ္အာဏာရွင္ေတြ သေဘာေပါက္ သြားၾကတယ္။ အဲသလို သေဘာေပါက္သြားတဲ့အတြက္ ၁၉၉၃ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁၅ရက္ေန႔မွာ ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခိုင္ဖြံ႔ျဖိဳးေရးအသင္း USDA ကို ဖြဲ႔စည္းလိုက္တယ္။ ဒါဟာတစညကို ကန္ထုတ္ျပီး စစ္အာဏာရွင္ေတြရဲ့ ႏိုင္ငံေရးပါတီသစ္ ထူေထာင္ဖုိ႔ ပထမေျခလွမ္းကို အစပ်ိဳးလိုက္တာပါပဲ။ ဦးေနဝင္းဦးေဆာင္တဲ့ မဆလစစ္အာဏာရွင္ ပါတီရဲ့ေနရာမွာ ဦးသန္းေရႊဦးေဆာင္တဲ့ ၾကံ့ဖြံ႔စစ္အာဏာရွင္ပါတီနဲ႔ အစားထိုးဖို႔ ျပင္ဆင္လိုက္တာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

Read more >>

ၾကံ့သားေရ ဖြတ္ၿမီး – အပိုင္း (၂)

ၾကံ့သားေရ ဖြတ္ၿမီး – အပိုင္း (၃)

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: