ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး ႏွင့္ အေနာက္သားရခုိင္မ်ား

ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးအေၾကာင္းမေျပာခင္ စာေရးသူေခါင္းစဥ္ထဲက အေနာက္သားရခုိင္မ်ား ဆုိသည္ကုိကနဦးရွင္း လင္းလွ်င္ေကာင္းမည္ဟုထင္သည္။ အေနာက္သားရခုိင္မ်ား ဆုိသည္အျခားသူမ်ားမဟုတ္ ယေန႔ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး ေလာကကုိ အရွိန္အ၀ါေကာင္းေကာင္းျဖင့္ လႊမ္းမုိးေနရာယူထားသူရခုိင္မ်ားျဖစ္သည္။

ပံုပန္းသ႑ာန္ – အိႏၵိယ/ဘဂၤလား ႐ုပ္ႏွင့္အ လြန္တူသည္။ အသားမဲ/ညိဳ သည္။ ႏွာေခါင္း၊မ်က္ခံုး၊ မ်က္လံုးေပၚလြင္သည္။ ဥပမာ – လွေမာင္တင္ (ယခင္ရခုိင္ျပည္နယ္၀န္ၾကီးခ်ဳပ္)။ ထုိ႔ေၾကာင့္စကားေျပာလွ်င္ ကုလားဟုထင္ခံ ရမည္စုိး၍ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ(ရခုိင္သား) / (ဗုဒၶဘာသာ)ဟုတြင္တြင္ေျပာဆုိသံုးစြဲေလ့ရွိ တတ္သည္။ ဗမာစကားကုိ သာမန္ရခုိင္ ဆုိသူမ်ားထက္ပီပီသသ ေျပာတတ္ၾကသည္။ (ယပင့္/ရရစ္) (ရွ/ခ်) အသံကုိကြဲကြဲျပားေျပာႏုိင္သည္။ (ဥပမာ – ေဒါက္တာေအးေမာင္) မင္းသားေနတုိး၀ဲသလုိ၀ဲ သံမ်ိဳးမရွိေအာင္ေျပာႏုိင္သူမ်ားသည္။ အိႏၵိယ႐ုပ္ ေပါက္ေသာ မြတ္ဆလင္မ်ားျဖစ္ေစ၊ မည္သည္ဘာသာ/လူမ်ိဳးမဆုိမုန္းတတ္ၾကသည္။ ပုိးစုိးပက္ စက္မုန္းသည္။ ကုလားဟုေျပာေနရလွ်င္ပင္ေၾကနပ္တတ္သည္ထိိမုန္းသည္။

Continue reading