Grandpa of Jamal, a story about the Independence Hero (In Burmese)

 ဂ်မားတို႔အဖိုး

ေဇာ္မင္း ( လူေဘာင္သစ္ )

သူ႔မွာ ဗမာနာမည္ ရိွေပမဲ့ သူငယ္ခ်င္း အားလံုးက ငယ္ငယ္တည္းက “ဂ်မား” ဆိုေသာ အိမ္နာမည္ကိုသာ ေခၚၾကေသာ ေၾကာင့္ ဗမာနာမည္ကို ဘယ္သူမွ မမွတ္မိေတာ့။ ဂ်မား၊ နီတြတ္ႏွင့္ ကံသိန္းတို႔သည္ ႏွစ္တန္းေလာက္ ကတည္းက လည္ပင္းဖက္၍ ေက်ာင္းေနခဲ့သူမ်ားလည္း ျဖစ္သည္။

 

ဂ်မားမိဘေတြရဲ့ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း လုပ္ငန္းက ဘဲေမြးျမဴျခင္း။ သူတို႔မိသားစုက အစၥလမ္ဘာသာ ကိုးကြယ္၍ အိႏိၵယႏြယ္ဖြား ေသြးေႏွာထားေသာ ရုပ္ေရ သြင္ျပင္ကို ပုိင္ဆုိင္ၾကသည္။

 

သူတို႔ရြာက လူအမ်ားစု သည္ မြတ္စလင္မ်ား ျဖစ္သည္။ ထိုရြာသားတို႔သည္ ေရွးဗမာ ဘုရင္မ်ား အဆက္ဆက္ လက္ေအာက္တြင္ အမႈထမ္းခဲ့ၾကေသာ ျမန္မာမြတ္စလင္ စစ္သည္ေတာ္ အႏြယ္မ်ားမွ ဆင္းဆက္လာ သူမ်ားလည္း ျဖစ္သည္။

Continue reading

What was I sent here (as an Indian) for ?

 What was I sent here  (as an Indian) for ?

Natalie Shobana Ambrose | in Malaysiakini 

Please read my heartfelt feelings, written below, after reading this article_

Persian poet Jalal ad-Din Muhammad Balkhi (fondly know as Rumi) wrote, “The human being therefore has come into the world for a specific purpose and aim. If one does not fulfil that purpose, one has done nothing.

When I was younger I remember wishing so hard that I wasn’t Indian. Many times I’d ask my mother if I looked like I was of mixed parentage – my mother’s straight to the point answer ‘Of course you look Indian. What else would you look like? Both your parents are Indian. ‘

Much to my disappointment, without a shadow of doubt – I was Indian. My attempts to not stand in the sun didn’t help me on the fairness graph either.

It wasn’t that I didn’t like the way I looked or my inherited ability to roll my ‘r’s’. I just didn’t want to be Indian because of the stigma of being Indian.

To me, being Indian meant that we were not the brightest lot, we were poor, didn’t have much of a future and enjoyed fraternizing around coconut trees singing songs to our heart’s content.

But that wasn’t me. I refused to be defined by society’s perception of Indians.

No matter how hard I tried not to be Indian, I was derogatorily called Tangachi (literally, little sister, but often denoting, cutie or ah-moi) and would be teased by students of other races attempting to speak Tamil (something only fellow Indians would understand).

I grew up not seeing Indians on TV unless on the news, – usually at a crime scene – and I grew up listening to radio adverts mocking the Indian accent. Surrounded by all these observations, who in their right mind would want to be Indian?

Anything but Indian I pleaded. Anything! It must have been quite an amusing sight but an even more common sight in today’s Malaysia.

I’ve grown up since then, and fully embrace my Indian heritage. But what about society?

Of course the likes of Aishwarya Rai and Shilpa Shetty, the glamorization of Bollywood moves and movies has helped in the acceptance of being Indian. But what does it mean to be a Malaysian Indian?

Always #3

 

Am I, Malaysian first and Indian second? Or am I, Indian first and Malaysian second?

The reality of living in Malaysia means that we are defined by race. Every application form we fill subjects us to define ourselves by race and the Indian box is always at its highest position at number 3.

It didn’t matter that my parents raised their children to believe that we could be anything we wanted to if we really wanted to, because society dictated otherwise and the law makes sure we remember our ‘standing’ in the country. Always #3, nothing more.

I remember clearly being defined by race from a very young age. I remember while in primary school, my class teacher (who I thought was a very nice Malay lady) told the whole class that I looked like her maid.

Not a very clued-in child, I thought, well her maid must be very pretty. Little did I realise what had just happened. Of course, when I got home and spoke of my day to my mother this compliment turned into the bitter reality of class-fuelled racism. I had been indirectly told I was #3 in the scheme of things!

I never understood what I had done for someone whom I respected – and my teacher of all people – to treat me in such a manner.

In a perfect world, we would not see colour, but the reality is we do see colour and we interpret and place judgments – good or bad based on our biases, socialization and upbringing.

Maybe if we acknowledged that racism does exist in us, we might be better able to address it. It is a bit of a radical idea in harmonious unified Malaysia, but we all are biased to a certain extent. It’s just that some people are able to conceal it better than others – but it that doesn’t mean it doesn’t’ exist.

I’m not advocating racism, in fact the opposite. I’m looking for a solution. The first step to any recovery is acknowledging the problem, – if not what are we trying to fix?

We may have different likes and beliefs – but when does a preference become racism?

I believe it is when a sales person refuses to let you try on a dress because he thinks you can’t afford it. It is when a quota system limits you to the right of an education of your choice. Or when a job advertisement specifies what race, age and gender you should be before you can even apply.

It is when scholarships are limited by race and not test scores, it is when you have to pay more for the same house your neighbour has – on top of paying for your child’s education because there weren’t spaces left for your race in the public tertiary education system.

How then are we to love our neighbours?

When life is defined and limited to race, problems arise. When people are suppressed, repressed, bullied and forced to be voiceless a country suffers.

For today, we, as a nation may look well, but will Malaysia have a multicultural society to brag about in twenty years to come or would we have to scour foreign lands for sightings of Malaysians?

 Tolerating one another

 

 As a nation, our greatest asset is the fact that we are a multicultural people, and as the travel brochures would say ‘living in harmony with one another’. Or, as the Tourism Malaysia ad says, Malaysia – Truly Asia!

Somehow it has become a song we sing rather than a reality we practice. In many ways, it should read Tolerating One Another. After all that is what we do best – tolerate.

The very word advocates hatred. We should not have to put up with each other, rather we should embrace one another and strive to understand each other better …. not looking at race or religion.
The only way to do this is to spend time with each other instead of allowing our prejudice to distance us from one another.

It sounds very much like my moral classes back in the day. Maybe we should all hold hands and sing Kum-Ba-Yah or Rasa Sayang and sit around a bonfire and magically we will be transformed.

A huge part of me wishes I hadn’t spent all those years trying so hard not to be Indian. But an even bigger part of me hopes that young Indian children don’t feel like they have to apologize for being an Indian in Malaysia – for this is the only country they can call home.

Have migration enquiries to other countries increased in the last six months? I don’t think we need statistics to confirm it. As a young Indian living in Malaysia, why wouldn’t I embrace a country that allows me to be the best I can be without penalizing me for my race? As I ponder on RÅ«mÄ«’s words, I wonder to myself, will Malaysia allow me to fulfil my purpose or will I stay and achieve nothing.

Please read my feelings after reading the above article_

All the Indians and mixed blooded Indians are sufferring in Myanmar.

You still have here_

Indian MP, Indian Minister, IndianDeputy Minister, Indian Political secretries, Indian opposition leaders, Indian Judges, Indian Military officers, Indian Police Officers, Indian Ambasadors, Indian Immigration Officers – – -e.t.c.

You still have here_

Indian schools, Indian TV Channel, Indian Newspapers, Indian Radio Stations, Indian Journals, Indian Magazines, Indian Movie Theatre- – -e.t.c.

But in our Myanmar or Burma, sadly NON of the above could be found.

If your face have Indian features, dark skin, sharp nose, beard (shaved or not), whether you are Hindi or Muslim or Christian you are discriminated at each and every corner you turn!

Myanmar Military rulers are labeling all the Indians as guest citizens, ‘Kala’ or mixed blooded persons or not pure citizens. That, however, could not make us, or people like us, to become non Burmese Citizens. We are Burmese citizens no matter how some might disagree, or wish otherwise or decreed by force. Whether mixed blooded or not is not important in the eyes of the whole world but SPDC could not deny our right of 100% pure Burmese citizenship!

We, and all the other persons like us, not just those Indians, Chinese, Bengalis or Pakistanis although we are undeniably mixed blooded immigrants’ children or descendants of immigrants, but we are now full Burmese Citizens. No matter what some like SPDC racists or their cohorts might say contrary.

Our great grand parents and all the ancestors were loyal citizens of Burma and all of them were and are holding the Burmese National Registration Cards or ‘Ah Myo Thar Mhat Pone Tin Cards’. My brothers and sisters’ family members are holding those Burmese National Registration Cards but now the SPDC Apartheid Régime had ordered to issue the differently formatted cards for their younger children. It is curious when the parents and elder brothers and sisters are the same citizens as our Burmese Buddhists at least on paper but now only their youngest children are blatantly or brazenly discriminated as different from others and their own elder siblings.

This racial discrimination is practiced on not only Muslims but on Chinese and Hindis. SPDC National Registration officers decreed that if any one is not pure Burmese Buddhist, could not claim to be pure blood and all the Burmese Muslims must be recorded as mixed blooded persons. Whether correct or not, know or not, must be enlisted as mixed blooded Indian, Pakistan or Bengali. So it is blatant Racial Discrimination or openly practicing Apartheid practice of SPDC Junta.

We believe that no one has that right to practice the issuing of Apartheid certificate or new type of Registration different from other citizens to us. By doing so, SPDC is clearly starting to commit a Genocide offence.

We wonder how that single document would change their dreams or what would be their vision of their world or Myanmar excluding them or shutting out all of them from all the opportunities. It is our children’s turning points of their lives. SPDC ruthlessly had shown them who they are, why and how they are not welcomed in Burma/Myanmar. As our children journey into an uncertain future, they will struggle and grapple with their sense of their rightful place in this Myanmar nation.

The constant emphasis on differences by the narrow minded SPDC apartheid racists who could not see value in these children prevent them from seeing them as anything other than Burmese Citizens.

Our country’s diversity makes us who we are and what we are today. And though we Burmese Indian Muslims, Burmese Hindus, Burmese Indian Christians may be different but we all are almost completely burmanized culturally but I am sure when we dream we dream as Burmese only because we know Burmese, we love Burmese, and Burmese only is in our heart and mind.

Successive Burmese Kings had accepted us as their loyal subjects or citizens, after Independence U Nu’s government had accepted us. And General Aung San had even promised us: “I want to address the Indians and Chinese residing in this country. We have no bitterness, no ill will for them, or for that matter for any race and nationality in the world. If they choose to join us, we will welcome them as our own brethren. The welfare of all people of this country irrespective of race or religion has always been the one purpose that I have set out to fulfill. In fact it is my life’s mission.”

But sadly those illegitimate illegal SPDC Régime is practicing Apartheid committing the Genocide on all of us.

I could guarantee to all of our Burmese friends that we are all Burmese in our heart and we have no intention or imagination to even support the foreign countries believed to be the homeland of our ancient ancestors even if Burma is at war with them!

Please give back our children at least a chance to dream. Please do not shut off their future.

 

 

Burmese Chinese

  Burmese Chinese

The Burmese Chinese or Chinese Burmese are a group of overseas Chinese born or raised in Burma (Myanmar).

Although the Chinese officially make up three percent of the population, this figure may be underestimated because of _

 1. intermarriage between them and the ethnic Bamar,
 2. and because of widespread discrimination against minorities (which compels many to declare themselves as Bamar when applying for birth certificate or national identification card).

The Burmese Chinese_

 1. dominate the Burmese economy,
 2. have a disproportionately high percentage of the educated class.

Generally, the Burmese Chinese in Lower Burma fall into three main groups:

 1. Burmese called eingyi shay, or let shay lit. long-sleeved shirts to Hokkien and Hakkas from Fujian Province
 2.  Burmese called eingyi to, or let to lit. short-sleeved shirts to Cantonese and Hakka   from Guangdong Province
 3. So Burmese sometimes called zaka, lit. mid-length sleeve to all the Hakka  from Fujian and Guangdong provinces.
 4. But Hakkas are further subdivided into those with
 5. ancestry from Fujian Province, called ein-gyi shay ha-ka
 6. and Guangdong Province, eingyi to haka respectively.

The Hokkien and Cantonese comprise 45% of the ethnic Chinese population.

The groups have different stereotypical associations.

 1. The Cantonese are commonly thought of as the poorest of the Chinese,
 2. the Hokkiens are generally wealthier,
 3. occupying high positions in the economy,
 4. and having connections to the government.

In Upper Burma and Shan Hills,

 1. the Panthay
 2. and Kokang, are speakers of a Mandarin dialect of the Southwestern Mandarin branch, most akin to Yunnanese.

Combined, they form 21% of Burmese Chinese.

Kokang are_

 1. mountain-dwellers
 2. and farmers
 3. classified as a part of the Shan national race, although they have no linguistic or genetic affinity to the Tai-Kadai-speaking Shan.

Muslim Panthay_

 1. are considered as separate local nationalities
 2. rather than a Chinese diaspora community.

The Tayoke kabya of mixed Chinese and indigenous Burmese parentage.

 1. The kabya (Burmese: mixed heritage) have a tendency to follow the customs of the Chinese more than of the Burmese.
 2. Indeed those that follow Burmese customs are absorbed into and largely indistinguishable from the mainstream Burmese society.
 3. A large portion of Burmese is thought to have some kabya blood,
 4. because immigrants could acquire Burmese citizenship through intermarriage with the indigenous Burmese peoples.

Culture

Politics

Now, we see the Muslims and Indians participating in the monks led peoples protesting. However, the Chinese seem to be curiously missing – in shape or form – within the context of the current protests.

Are they against the current protests or in support of the protests? Or simply indifferent to any of this since they already have a stronghold over Burma’s economy and anything that takes attention away from them would be positive?

Either way, the bigger question here is not a question of why aren’t the Chinese involved in these protest rather when will the Chinese get involved. The bottom line is why do the minorities, specifically the Chinese and the so called Indians or Muslims, continue to feel disenfranchised?

Language

 1. Most Burmese Chinese typically speak Burmese as their mother tongue.
 2. Those with higher education also speak Mandarin
 3. Those with higher education also speak Mandarin and/or English.
 4. Some modern educated use English.
 5. Some use, Chinese dialects/languages.
  • Hokkien is mostly used in Yangon as well as in Lower Burma,
  • while Taishan Cantonese and
  • Yunnanese Mandarin are well preserved in Upper Burma.

Conditions of Chinese-language schools_

 1. General Ne Win’s (1962-1988) banned on the Chinese-language schools caused a decline of Mandarin speakers.
 2. Chinese schools are growing again nowadays because of the increase in investors and businessmen from Mainland China and Taiwan, who uses Standard Mandarin,

Religion

Most Burmese Chinese practice_

 1. Theravada Buddhism,
 2. incorporating some Mahayana Buddhist
 3. and Taoist beliefs,
  • such as the worship of Kuan Yin.
  • Chinese New Year celebrations,
  • as well as other Chinese festivals, are subdued and held privately.
  • Clan associations are often the only places where the Chinese culture is retained.

The Panthay or Chinese Muslims practice Islam.

Education

The Burmese Chinese_

 1. place a high importance on education,
 2. a disproportionate big share with advanced (medical, engineering or doctorate) degrees. (SOA’s note: it is partly because Muslims are labeled Kala and denied the place for postgraduate educations. The Chinese not only escaped that kind of discrimination but they got the special privileges given by the Chinese blooded political, military and education authorities.)
 3. The number would be higher still had it not been for the longstanding ban on those without Burmese citizenship from pursuing advanced degrees.
 4. Nowadays, many wealthy Burmese Chinese send their children overseas for further studies especially in US, UK, Canada, Australia, Thailand, Malaysia and Singapore.

Names

The Burmese Chinese have_

 1. Burmese names
 2. and many also have Chinese names.

Names in various Chinese dialects are roughly transliterated into the Burmese.

 1. For example, a person named ‘Khin Aung’ may have the Chinese name of 慶豐 (pinyin: Qìngfēng), with ‘慶’ (pinyin: qìng) corresponding to ‘Khin’, and ‘豐’ (pinyin: fēng) corresponding to ‘Aung’.
 2. However, variations of transcription do exist (between dialects),
 3. and some Burmese Chinese do not choose to adopt similar-sounding Burmese and Chinese names.
 4. Because the Burmese lack surnames, many Burmese Chinese tend to pass on portions of their given names to future generations, for the purpose of denoting lineage.

According to publications of Longsei Tang, a clan association based in Yangon, the ten most common Chinese surnames in Yangon are:

 1. Li (李)
 2. Peng (彭)
 3. Shi (時)
 4. Dong (董)
 5. Min (閔)
 6. Niu (牛)
 7. Bian (邊)
 8. Xin (辛)
 9. Guan (關)
 10. Tsui/Hsu(徐)

Cuisine

The Burmese Chinese cuisine is based on Chinese cuisine, particularly from

 1. Fujian,
 2. Guangdong
 3. and Yunnan provinces, with local influences.
 4. Spices such as turmeric and chili are commonly used.
  • Pauk si
  • Bhè kin
  • Igyakway
  • Htamin kyaw
  • La mont
  • Mewswan
  • San-byoat
  • Panthay khaukswè
  • Sigyet khaukswè

History

 1. The earliest records of Chinese migration were in the Song and Ming dynasties.
 2. In the 1700s, Ming Dynasty princes settled in Kokang (the northern part of Burma).
 3. Chinese traders, however, traveled up to the capital city, northern towns on the Irrawaddy such as Bhamo.
 4. There was a Chinese community at Amarapura.
 5. Another wave of immigration occurred in the 1800s under the British rule.
 6. They came to Burma via Malaysia.
 7. When the Chinese Communists expelled the Kuomintang, many fled to Burma and Thailand over the borders of Yunnan Province.
 8. The Burmese government fought and removed the armed KMT and forced them to Taiwan; those who managed to stay prospered.
 9. The Chinese dominate the highly lucrative rice and gem industries.
 10. Many became merchants and traders owning both wholesale and retail businesses.
 11. The northern region of Burma has seen an influx of mainland Chinese immigrant workers, black market traders and gamblers.
 12. In the Kachin State, which borders China in three directions, Mandarin Chinese is the lingua franca.

 They integrated well into Burmese society because they, like the Bamar,

 1. were of Sino-Tibetan stock
 2. and were Buddhists,

Their success_

 1. is reflected in the Burmese saying, “Earn like the Chinese, save like the Indian, and don’t waste money like the Bamar”.
 2. They got the nickname pauk hpaw (lit. sibling).
 3. During the 1950s, Burma was one of the first countries to recognize the People’s Republic of China as a nation.

However, its own Chinese population was treated as aliens.

 1. The Burmese Chinese were issued foreign registration cards (FRC), which declared that they were citizens of China.
 2. A similar discrimination policy was set up for Indians.

In 1962, Ne Win led a coup d’état and declared himself head of state. Although a kabya himself, he banned Chinese-language education, and created other measures to compel the Chinese to leave.

 1. Ne Win’s government stoked up racial animosity and ethnic conflicts against the Chinese, who were terrorized by Burmese citizens, the most violent riots taking place at the time of the Cultural Revolution in China.
 2. When Ne Win implemented the “Burmese Way to Socialism”, a plan to nationalize all industries, the livelihoods of many entrepreneurial Chinese were destroyed and some 100,000 Chinese left the country.
 3. All schools were nationalized, including Chinese-language schools.

 Beginning in 1967 and continuing throughout the 1970s, anti-Chinese riots continued to flare up and many believed they were covertly supported by the government.

 1. Many Burmese Chinese left the country during Ne Win’s rule, largely because of a failing economy and widespread discrimination.
 2. The first government-sponsored racial riots to take place in Burma was in 1967, during General Ne Win’s rule. In the riots, the general populace went on a killing spree because of sedition and instigation against the Chinese by various government departments.
 3. The massacre lasted for about five consecutive days, during which thousands of Chinese died or were left dying in the streets of Rangoon. Some of the Chinese were thrown alive from the second and third floors of buildings in downtown Rangoon. The dead and wounded Chinese were hauled up unceremoniously and dumped onto army trucks and taken to ‘htauk kyan’ incinerators and the ‘carcasses’ were sent up in smoke.
 4. That showed the true bestial and cruel side of the character of the ruling Burma Military Junta. The only “crime” the Chinese committed was the wearing of Chairman Mao’s badges on their shirts.
 5. Latha Secondary School was torched by the henchmen of General Ne Win’s government, where school girls were burnt alive.
 6. Chinese shops were looted and set on fire.
 7. Public attention was successfully diverted by Ne Win from the uncontrollable inflation, scarcity of consumer items and rising prices of rice.

Today, the majority of Burmese Chinese live in the major cities of_

 1. Yangon,
 2. Mandalay,
 3. Taunggyi,
 4. Bago, and their surrounding areas.
 5. According to Global Witness, 30 to 40% of Mandalay’s population consists of ethnic Chinese.
 6. Although there are Chinatowns (tayoke tan) in the major cities, the Chinese are widely dispersed.

Notable Burmese Chinese

 1. Aung Gyi leading army dissident and Ne Win’s former deputy/co-conspirator in the 1962 coup
 2. Aw Boon Haw (Hakka) – Inventor of Tiger Balm
 3. Aw Boon Par (Hakka) – Brother of Aw Boon Haw
 4. Eike Htun (Kokang) – Managing director of Olympic Construction Co. and deputy chairman of Asia Wealth Bank, two large conglomerates in Burma
 5. Khun Sa (Kokang) – Major Southeast Asian druglord
 6. Khin Nyunt – Former Prime Minister (2003-2004) and Chief of Intelligence (1983-2004) of Myanmar
 7. Lo Hsing Han (Kokang) – Major Southeast Asian druglord
 8. Steven Law (also known as Tun Myint Naing; Kokang) – Managing director of Asia World Company, a major Burmese conglomerate and son of Lo Hsing Han
 9. Ne Win (Hakka) – Leader of Burma from 1960s to 1980s
 10. San Yu (Hakka) – President of Burma in the 1980s
 11. Serge Pun – Proprietor of Yoma Bank, a major banking chain in Myanmar and chairman of First Myanmar Investment Co. Ltd (FMI), one of Myanmar’s leading investment companies
 12. Taw Sein Ko (Hokkien) – eminent Director of Archaeology (1901-1915)
 13. Thakin Ba Thein Tin – Communist leader from the 1970s to the 1990s
 14. Maung Aye – Vice chairman of SPDC and Chief of Staff of Armed Forces
 15. Major General Kat Sein – former Minister of Health
 16. Dr. Kyaw Myint – Present Minister of Health
 17. Myo Thant – Former Minister of Information under SLORC
 18. Colonel Tan Yu Sai – Minister of Trade under Ne Win’s government
 19. Colonel Kyi Maung– NLD member (1989-2004) and Army Commander of Rangoon in 1960s
 20. U Thaung – Minister of Labour & Technical Science, Retired Legion and Ambassador
 21. Lun Thi – Minister of Energy
 22. Thein Sein – First Secretary of SPDC
 23. Kyaw Ba – General Formal Minister of Hotel and Tourism

Reference

Wikipedia

The Golden days of the Great Mon Empire I

The Golden days of the

Great Mon  Empire I

References 

 1. Wikipedia
 2. Cambodia History
 3. Thailand History
 4. Mon Web pages
 5. Hariphunchai, Wikipedia 

monstateflag.png
Mon state Flag

 The Mon are an ethnic group in Southeast Asia. They live in Mon State, historic lower Burma and the area around the southern Burmese-Thailand border.

new_mon_state_party_flag.png
New Mon State Party Flag

There are believed to be around 8 million people who claim Mon ancestry and retain their culture and language, but the majority of the Mon (possibly 4 million) use the modern Burmese language for daily business and are literate only in Burmese (not in their native language).  The majority of Mon live around the city of Bago or the site of their historic capital, Thaton and the port of Mawlamyaing.

youngmon.jpg
Mon Children (boys)

They also constitute a significant percentage of the population further south along the lowland coast to the city of Ye, Burma.

monvirgins.jpg
Mon Children (girls)

 Early history of Burma_ 

Humans lived in the region that is now Burma as early as 11,000 years ago, but the first identifiable civilization is that of the Pyu although both Burman and Mon tradition claim that the fabled Suvarnabhumi mentioned in ancient Pali and Sanskrit texts was a Mon kingdom centered on Thaton in present day Mon state.

khmer-art.jpg
Khmer Arts

The Mon were one of the earliest distinct groups to occupy Burma, moving into the area as early as 1500 BCE or possibly earlier. The Mon are primarily associated with the historical kingdoms of Dvaravati and Haripunchai.

angkor_wat_w-seite.jpg
Ankor Wat

Up until the 14th century, outposts of Mon culture continued to spread very Far East, including modern Thailand and Isan plateau cities such as Lampang and Khon Kaen.

carte_empire-khmer.png
Mon Khmer Empire

Look, Thai’s Upper or North Western region was under Pagan.
Remaining Thai, Laos, Upper Malaysia and Lower Burma
was under Mon-Khmer rule.

As late as the 14th and 15th centuries, it is believed that the Mon were the ethnic majority in this vast region, but also intermarried freely with Khmer and Tai-Kadai populations.

Archaeological remains of Mon settlements have been found south of Vientiane, and may also have extended further to the north-west in the Haripunchai era.The Mon converted to Theravada Buddhism at a very early point in their history.

monbuddha-1.jpg
Mon Buddha

Unlike other ethnic groups in the region, they seem to have adopted Theravada orthodoxy before coming into contact with Mahayana tendencies, and it is generally believed that the Mon provided the link of transmission whereby both the Thais and Cambodians converted from Hinduism and Mahayana Buddhism to Theravada Buddhism (increasingly from the 1400s).

monbuddhaside.jpg
Mon Buddha (side view)

Although the precise date cannot be fixed, it seems that the Mon have been practicing Theravada Buddhism continuously for a longer period than any other extant religious community on earth, except for Sri Lanka, as the lineage was destroyed in India.

monwheel.jpg
Mon Scripture Wheel

Like the Burmese and the Thais, some modern Mons have tried to identify their ethnicity with the semi-historical kingdom of Suwarnabhumi. Today, this claim is contested by many different ethnicities in South-East Asia, and contradicted by scholars. Historical scholarship indicates that the early usage of the term (as found in the edicts of Ashoka) indicated a location in Southern India, and not in South-East Asia. However, from the time of the first translations of the Ashokan inscriptions in the 19th century, both the Burmese and the Thais have made concentrated efforts to identify place-names found in the edicts with their own territory or culture. Sometimes these claims have also relied upon the creative interpretation of place-names found in Chinese historical sources.

pb_grand_palace_bangkok.jpg
(Mon Khmer) Grand Palace Bangkok

The 6th century Mon kingdom of Dvaravati in the lower Chao Phraya valley in present day Thailand extended its frontiers to the Tenasserim Yoma (mountains).  With subjugation by the Khmer Empire from Angkor in the 11th century the Mon shifted further west deeper into present day Burma.  

khmer_woman_fields.jpg
Khmer Women in the field

Oral tradition suggests that they had contact with Buddhism via seafaring as early as the 3rd century BC and had received an envoy of monks from Ashoka in the 2nd century BC. 

The Mons adopted Indian culture together with Theravada Buddhism and are thought to have founded kingdoms in Lower Burma including Thaton in the 6th or 7th century and Bago (Pegu) in 825 with the kingdom of Raman’n’adesa (or Ramanna which is believed to be Thaton) referenced by Arab geographers in 844–8.The lack of archaeological evidence for this may in part be due to the focus of excavation work predominantly being in Upper Burma. 

si-2.jpg

Shampoo Island

The first recorded kingdom that can undisputedly be attributed to the Mon people was Dvaravati, which prospered until around 1000 AD when their capital was sacked by the Khmer Empire and most of the inhabitants fled west to present-day Burma and eventually founded new kingdoms.  These, too, eventually came under pressure from new ethnic groups arriving from the north. 

Mon kingdoms ruled large sections of Burma from the 9th to the 11th, the 13th to the 16th, and again in the 18th centuries. About the same period, southward-migrating Burmans took over lands in central Myanmar once dominated by Pyu city-states and the Tai started trickling into South-East Asia.  

The Burman (Bamar ) established the kingdom of Bagan.  In 1057, Bagan defeated the Mon kingdom, capturing the Mon capital of Thaton and carrying off 30,000 Mon captives to Bagan. 

After the fall of Bagan to the invading Mongols in 1287, the Mon, under Wareru an ethnic Tai (Shan), regained their independence and captured Martaban and Bago, thus virtually controlling their previously held territory. 

shampooisland.jpg

Shampoo Island

Mon kingdoms A main body of ethnic Shan / Tai migration came in the 13th century after the fall of the Kingdom of Dali to the Mongol Empire and filled the void left by the fall of the Bagan kingdom in northern Burma forming a loose coalition of city-states. These successive waves of Bamar and Tai groups slowly eroded the Mon kingdoms, and the next 200 years witnessed incessant warfare between the Mon and the Burmese, but the Mon managed to retain their independence until 1539. 

monstatemudon.jpg

Mon State Mudon

The last independent Mon kingdom fell to the Burmese when Alaungpaya razed Bago in 1757.  Many of the Mon were killed, while others fled to Thailand. Hanthawaddy (or Hanthawady; in Thai หงสาวดี Hongsawadi) is a place in Burma.  Hongsawatoi ( Bago/Pegu/ Handawaddy )  Hongsawatoi, Capital city of old Mon kingdom.  

It was destroyed by Burman King, U Aungzeya or Aloungpaya in 1757.  Hongsawatoi (Mon language pronounce) (Pali Hamsavati) Bago is about 50 miles from Rangoon. 

shampoo-island.jpg

Shampoo Island

According to legend, two Mon princess from Thaton founded Bago in 573 AD.  It was written in the chronicles that eight years after enlightenment, Lord Buddha along with his disciples went air-borne around Southeast Asian countries. 

The earliest mention of this city in history is by the Arab geographer Ibn Khudadhbin around 850 AD.  At the time, the Mon capital had shifted to Thaton. The word Mranma, in both Mon and Myanmar inscriptions came into being only at about the same time, lending support to this claim that the Pyu were an earlier vanguard of southward Tibeto-Burman migration who were entirely absorbed into a newly formed identity by later waves of similar people.  

The Pagan Kingdom grew in relative isolation until the reign of Anawrahta (1044-77) who successfully unified all of Burma by defeating the Mon city of Thaton in 1057. The area came under rule of the Burmese from Bagan in 1056.  

5601-onlinecart80.gif

Kyansittha, Alaungphaya, Bayintnaung and Nga Paw

Consolidation was accomplished under his successors Kyanzittha (1084–1112) and Alaungsithu (1112-67), so that by the mid-12th century, most of continental Southeast Asia was under the control of either the Pagan Kingdom or the Khmer Empire.  The Pagan kingdom went into decline as the Mongols threatened from the north. The last true ruler of Pagan, Narathihapate (1254-87) felt confident in his ability to resist the Mongols and advanced into Yunnan in 1277 to make war upon them. He was thoroughly crushed at the Battle of Ngasaunggyan, and Pagan resistance virtually collapsed. The king was assassinated by his own son in 1287, precipitating a Mongol invasion in the Battle of Pagan.  

The Mongols successfully captured most of the empire, including its capital, and ended the dynasty in 1289 when they installed a puppet ruler in Burma.  

After the collapse of Bagan to the Mongols in 1287, the Mon regained their independence. From 1369-1539, Hanthawaddy was the capital of the Mon Kingdom of Ramanadesa, which covered all of what is now lower Burma.  

The area came under Burman control again in 1539, when it was annexed by King Tabinshweti to his Kingdom of Taungoo.  

The kings of Taungoo made Bago their royal capital from 1539-1599 and again in 1613-1634, and used it as a base for repeated invasions of Siam.     A Mon dynasty ruled Lower Burma after the fall of the Pagan dynasty from 1287 to 1539 with a brief revival during 1550–53. At first Martaban was the capital of this kingdom and then Pegu.

b022s.jpg
Mawlamying jetty

The Mon king Rajadhirat, who waged war with the northern Burman kingdom of Ava during the whole duration of his reign, unified and consolidated the Mon kingdom’s domains in Lower Burma.The most famous Mon monarchs during this period were Queen Baña Thau (Burmese: Shin Sawbu; reigned 1453–1472) followed by Dhammazedi (reigned 1472–92). Queen Baña Thau personally chose Dhammazedi to succeed her. Dhammazedi had been a monk before he became king of Pegu. Under Dhammazedi, Pegu became a centre of commerce and Theravadan Buddhism. These two devout Buddhist monarchs initiated a long period of peace in Lower Burma.Many foreign traders were attracted to the capital, which became well-known to the outside world as a centre of commerce. As such it is mentioned by the Russian merchant, Nitikin, who traveled in the East about 1470.

Its fifteenth century rulers were, like those of old Pagan, chiefly interested in the development of religion. Missions were sent to Ceylon and on their return stimulated an important religious revival, which affected the whole of Burma.

Its centre was the Kalyani thein near Pegu, so named because its original monks had been ordained on the banks of the Kalyani River in Ceylon. Kalyani ordination became the standard form for the whole country. The story of the reforms is told in the Kalyani inscriptions erected by King Dammazedi (1472-92). Dammazedi was the greatest of the rulers of Wareru’s line. His reign was a time of peace and he himself was a mild ruler, famous for his wisdom. A collection of his rulings, the Dammazedi pyatton, is still extant. He maintained friendly intercourse with Yunnan and revived the practice of sending missions to Buddhagaya. He was a Buddhist ruler of the best type, deeply solicitous for the purification of religion. Under him civilization flourished, and the condition of the Mon country stands out in sharp contrast with the disorder and savagery which characterized the Ava kingdom. When he died he was honoured as a saint and a pagoda was erected over his bones.

The Mon kingdom possessed two great pagodas of especial sanctity, the Shwemawdaw at Pegu and the Shwe Dagon at the small stockaded fishing-town of Dagon, now Rangoon, the capital of modern Burma.

sdg-pagoda.jpg
Shwe Dagon

The last Mon kingdom was Hongsavatoi—they re-conquered much of their lost territory until the energetic Burman leader U Aungzeya forced them back and captured the kingdom by 1757, massacring a considerable part of the population. The Mon religious leaders were forced to flee to Siam and the Mon have been harshly repressed from the 1750s to the present day. 

swd-pegu.jpg

Shwe Maw Daw (Pegu)

King Mingyinyo founded the First Toungoo Dynasty (1486–1599) at Toungoo, south of Ava, towards the end of the Ava dynasty. After the conquest of Ava by the Shan invaders in 1527 many Burmans migrated to Toungoo which became a new center for Burmese rule. The dynasty conquered the Mohnyin Shan peoples in northern Burma. By this time, the geopolitical situation in Southeast Asia had changed dramatically. Mingyinyo’s son king Tabinshwehti (1531-50) unified most of Burma. The Shan gained power in a new kingdom in the North, Ayutthaya (Siam), while the Portuguese had arrived in the south and conquered Malacca. With the coming of European traders, Burma was once again an important trading centre, and Tabinshwehti moved his capital to Pegu due to its strategic position for commerce. Tabinshwehti was able to gain control of Lower Burma up to Prome, but the campaigns he led to the Arakan, Ayutthaya, and Ava in Upper Burma were unsuccessful. When Tabinshwehti’s brother-in-law, Bayinnaung (1551-81), Tabinshwehti’s brother-in-law, succeeded to the throne he launched a campaign of conquest invading several states, including Manipur (1560) and Ayutthaya (1569). An energetic leader and effective military commander, he made Toungoo the most powerful state in Southeast Asia, and extended his borders from Laos to Ayutthaya, near Bangkok.  His wars stretched Myanmar to the limits of its resources, however, and both Manipur and Ayutthaya, which had remained under Myanmar domination for 15 years, were soon independent once again.  Bayinnaung was poised to deliver a final, decisive assault on the kingdom of Arakan when he died in 1581. Faced with rebellion by several cities and renewed Portuguese incursions, the Toungoo rulers withdrew from southern Burma and founded a second dynasty at Ava, the Restored Toungoo Dynasty (1597–1752). Bayinnaung’s grandson, Anaukpetlun, once again reunited Burma in 1613 and decisively defeated Portuguese attempts to take over Burma. Encouraged by the French in India, Pegu finally rebelled against Ava, further weakening the state, which fell in 1752.                 

         

imp-indochina1886.jpg
Mon Shan dominence
Indo China

The Golden days of the Great Shan Empire III

The Golden days of the 

Great Shan Empire III

To make it easy for the busy readers who could not give much time to read, I have prepared another version in notes form  below_ 

 1. Shan (also known as Tai) lived independently up north round about 650 B.C. in China at the lower part of the Yangtze River.

 2. Shan’s (also known as Tai) migrated down through the present day Yunnan and desended further down into Burma and settled in the Shan Plateau.

 3. A large group of them made a detour U turn and went up north and climbed the Tibet hills and stayed there forming the Tibeto-Burman ancestors of the whole region. (According to Thailand history books.)

 4. One group continued their journey west, up to the present day Rakhine.

 5. Another group even decided to continue the long march up into the present day north eastern part of India.

 6. One of the group continued south in Burma and settled in lower Burma closely with Mon and  Kayins.

 7. Few of them decided to continue to just stay-put in the present day Yunnan.

 8. One group broke away from all others and decided to go straight southwards and settled in present Thailand.

 9. One of them also broke away from all and moved to the east, settling in present day Lao and Cambodia.

 10. Actually they are a little bit different, some had more of the Chinese blood and some even have mixed blood with Khamars and some even went further and said to be settled in Vietnam.

 11. One of the group, known as Thet mixed the Pyus and their decedents are part of the ancestors of Bamars.

 12. Some of the ethnic groups, who made a detour U turn, went up north, climbs the Tibet hills and later came down and they were known as Kan Yan and formed one of the ancestors of Bama.

 13. At last intermarriage of the groups who were the descendents of Pyu, Kan Yan and Thet give rise to the present day Bama ethnic group.

Note (A) : the long march travelers of Shan came down in different times in batches. Because it happened in the prehistoric times, I have searched and collected data, and made it simple and easy from various references below.

I hereby wish to go into some details of what I had given as a gist above: Shan’s other cousins descended from the same ancestors, now inhabit northeast Assam or Asom in India.

Note (B) : they established the Ahom kingdom in Assam, India, where the Burmese General Maha Bandula’s troops committed_

 • indescribable cruelties

 • and barbarities  as to

 • annihilate something like 2/3 of the population

 • and certainly 1/3 of the men and boys –

 • disemboweling them,

 • eating their flesh

 • and burning them alive in cages

 • to intimidate

 • and suppress the Shan Ahom of Assam, India.

This event so weakened and disorganized the Shan Ahom that by 1839 the kingdom was completely annexed by the British.

Before that from about 1220 – 1812 AD they maintained themselves under one Dynasty, (that of Mong Mao 568-1604 AD when its descendants ruled Hsenwi or Theinni in Burmese).

Indeed the Shan Ahom resisted conquest by the Mughals who had conquered much of India before the British incursion.

Some groups of Shan settled along the way, at  Yunnan in the north east of Burma.

Some mixed blooded with Chinese and Khamar, went to the east and founded the Laos and  Cambodia.

Others went down to the southeast and settled in Thailand. No wonder Thailand was known as Siam or we could even easily understand it is just a slang of Shan.

Shans were  gradually pushed south, at about the beginning of the Christian era by the advancement of the Tar Tars.

About 650 A.D. one group of Shans formed a powerful country at Nan Chao, now known as Yunnan.

Nan Chao Shans were quite powerful and could resist Chinese attempts at conquest until 1253.

During the years 754 to 763 A.D. the Nan Chao Shans extended their rule even up to the upper basin of the Irrawaddy River and came into contact with the Pyu.

Pyu was one of three ancestors who founded our Burma: viz, Pyu, Kan Yan and Thet.

Pyu was then the ruler of the Upper  Burmese Plains.

Some of Shan’s descendents ventured beyond Upper Burma into Lower Burma to mingle and live together with the Mons.

During the heydays of the Nan Chao Shans, some of them had even crossed Upper Burma to reach far west and established the once powerful Ahom Shan Kingdom, in the northeastern part of India, now known as Assam or Assom , as stated above.

Shans had moved into the area now known as the Shan Pyae of Burma in large numbers and settled down and were well established by the time our first Burmese King Anawrahta ascended his throne in 1st century.

Nan Chao  Shans tried desperately to defend their Nan Chao  kingdom from the Chinese attackers, but in 1253 the Nan Chao Kingdom fell.

Some of the Nan Chao Shans, unwilling to live under foreign domination there; move towards the south in strength, to seek freedom in present day Tailand area.

They joined forces with the other Shans, who had already settled in that area, and

 • in 1262 took over Chiang Rai,
 • in 1296 Chiang Mai 
 • and in 1315 took Ayuddhaya, and established their own kingdoms.

In Upper Burma the Shans established the kingdoms of

 • Mo Gaung (Mong Kawng),
 • and Mo Hnyin (Mong Yang),
 • and in the Shweli basin, the Mao Kingdom.

Anawrahta ruled the Pagan for 43 year. He was able to unify the whole Burma under his rule for the first time in history.

During this time he sent his armed soldiers into the Shan’s kingdoms to help ensure the security of his Pagan Kingdom. However, he had no intention of annexing or taking over of the Shan’s kingdoms. He merely wished to defend the low lying plains of his Burma from raids by the Shan’s disgruntled militias.

For this purpose he established a string of fortified towns along the length of the foothills.

Relations between Shan and Burma became friendlier under Anawrahta’s successors , but the Burmese Pagan fell to the attackers from China in 1287 A. D. and was destroyed.

Then in 1312 A. D. one of the groups of Shans took the kingly Title of “Thihathu” and ascended as the Burmese king or throned in Pinya.

The (Mao) Shans, who had established kingdoms in Mo Hnyin, Mo Gaung and the Shweli areas then overran the villages of Pinya and Sagaing in 1364 A.D.

After they had withdrawn, Shan’s from Ava, whose title was Thadominbya, combined Pinya and Sagaing and established a new Kingdom, over which he ruled.

So Shans effectively became Kings in Burma from 1282 A.D. to 1531 A.D.

In 1527 A.D. due to the attacks of the Mo Hnyin Saw Bwa on Ava, the Shan’s and Burmese of the area left their homes and descended southwards towards Toungoo, where they established a new kingdom.

Thohanbwa, the son of the Moehnyin Saw Bwa, who became the King of Ava, was soon assassinated due to his lack of skill in statecraft and administration, and in 1543 A.D. Onbaung Khun Maing succeeded him as the King.

Early Shan Settlements in North Myanmar

The successive conquests achieved by Sao Hsam Long Hpa over the northern territory encouraged greater Shan migration to these new areas and led to further establishment of their Ban-Mong system. Territories which now belong to Kachin State were once under the rule of the Mong Kawng Saohpa and many Shans (affiliated to the Thai-Long ethnic group) can still be found dominating the following Bans and Mongs of the region shown below:

1. Alambo
2. Aungthagon
3. Bilumyohaung or Waing Hpai Kao
4. Bilumyothit or Waing Hpai Mai
5. Gurkhaywa
6. Hopin or Ho-Pang
7. Htantabin or Ban Htan Ton Leo
8. Htopu or Ban Hto Hpu
9. Inbaung or ban Kyapt Naung
10. Ingyigon (old) or Ban Kaung Pao Kao
11. Ingyingon (new) or Ban Kaung Pao Mai
12. Kangon or Ban Kong Naung
13. Kanhla or Ban Naung Ngarm
14. Kayuchaung or Ban Nam Haung Hoi
15. Kondangyi or Ban Kong Khay
16. Kyakyikwin Ban Naung Mo Long
17. Letpandan
18. Lwelaw or Ban Loi Law
19. Mahaung
20. Maing Naung or Mong Naung
21. Mamana
22. Manywet or Ban Ywet
23. Mawhan
24. Mogaung or Mong Kawng
25. Mohnyin or Mong Yang
26. Moknaung
27. Myadaung
28. Myohla
29. Myothitgyi or Waing Mai
30. Nam Khwin
31. Namma
32. Nampoke
33. Namti
34. Nanhaing
35. Nansawlaw
36. Nansun
37. Natgyikon or Ban Hpi Long
38. Natyingya
39. Nyaunggaing
40. Nyaunggon or Ban Kon Nyaung
41. Ohnbaung
42. Pinbaw or Ban Pang Baw
43. Pinhe
44. Pinlon or Ban Panglong
45. Pintha or Ban Pyin Hsa
46. Pwinbusu
47. Sahmaw or Ban Mao Khay
48. Shanzu
49. Shwe-in or Ban Naung Hkam
50. Tagwin
51. Ta-paw
52. Taungbaw or Ban Ho Loi
53. Taungni or Ban Loi Leng
54. Tiggyaingsu
55. Theikwagon
56. Thutegon
57. Yawthit or Ban Mai
58. Yawathikyi or Ban Mai Long
59. Thayetta

In Kamaing Township:
1. Chaungwa or Ban Pak Haung
2. Haungpa or Ban Haung Par
3. Hepan or Haipan
4. Hepu or Haipu
5. Kamaing
6. Lawsun
7. Lepon
8. Letpangon
9. Lonsan or Long San
10. Lonton
11. Lwemun or Loimun
12. Maing Pok or Mong Pok
13. Mapyin
14. Maubin Natlatan
15. Nammun
16. Nanhlaing
17. Nankat
18. Nanya
19. Nyaungbin
20. Sezin
21. Taunghaw

In Myitkyina Township:
1. Akye
2. Ayeindama
3. Baingbin
4. Hokat
5. Katcho or Kat Kiao
6. Khaungpu or Hkaunghpu old
7. Khaungpu or Hkaungpu new
8. Kokma
9. Kwitu
10. Legon
11. Maingmaw or Mong Maw
12. Mainga or Mong Na
13. Male
14. Mangin
15. Mankin Saragatawng
16. Mankin Shewzet
17. Manmakan or Man Mark Karm
18. Manpwa
19. Mintha
20. Myitkyina
21. Nampong
22. Nanhe
23. Namkalan
24. Nankwe
25. Nanpomaw
26. Nanwa
27. Naunghi
28. Naungmun
29. Naungpakat
30. Nyaungbintha
31. Okkyin
32. Pamati
33. Panpa
34. Pidaung
35. Pinlontaw
36. Pinlonyana
37. Rampur
38. Sanga
39. Sangin
40. Sekow
41. Sinbo
42. Sitapur
43. Tahona or Ta Ho Na
44. Taiklon
45. Talawgyi
46. Tasaing
47. Talkon
48. Thagaya
49. Tonpakut
50. Ulauk
51. Wainglon
52. Waingmaw
53. Washaung
54. ZigyunSource:

The Kachin Hill Manual. Rangoon: The Superintendent Government Printing, Union of Burma, 1959. pp. 17-18

Appendix II: Shan Kings in Myanmar

The list of Shan kings who succeeded the kings of Bagan and reigned at Myinsaing and Pinya is:

 1. The three Shan brothers who acquired power after the fall of Bagan and governed the country with equal status from A.D. 1298:
  • Athinhkaya,
  • Yazathinkyan
  • and Thihathu, Their joint reign lasted fourteen years.
 2. Thihathu or Ta-tsi-shin, youngest of the three brothers who made himself king at Pinya in 1312 and reigned for ten years.
 3. Uzana son of Kyawswa (1287-98, deposed king of Bagan) and the adopted son of Thihathu.
 4. Ngasishin Kyawswa (half brother of 3), son of Thihathu, he became king in 1343 and reigned eight years.
 5. Kyawswa-nge (son of 4) became king in 1350 and reigned five years.
 6. Narathu (brother of 5) became king in 1354 and reigned nine years.
 7. Uzana Pyaung (brother of 6) became king in 1364, and was assassinated after three months’ rule by Thadonminbya.

Sagaing Kings

There were seven Shan kings who reigned from 1315 to 1364:

 1. Sawyun or Saoyun, the son of Thihathu or Tai-tsi-shin who also reigned at Myinsaing and Pinya. He became king in 1315 and reigned seven years.
 2. Tarabyagyi (step brother of 1), became king in 1323 and reigned fourteen years.
 3. Shwetaungtet (son of 2), became king in 1336 and reigned three years.
 4. Kyawswa (son of 2), became king in 1340 and reigned ten years.
 5. Nawrahtaminye (brother of 4), became king in 1350 and reigned seven months.
 6. Tarabyange (brother of 5) bcame king in 1350 and reigned three years.
 7. Minbyauk Thiapate (brother-in-law of 6) was driven from Sagaing by a Shan army from the north and murdered by his stepson, Thadonminbya in 1364.

Ava 

Ava, the capital of upper Myanmar for many years, was founded with the help of the Shan chief Thadominbya in 1364.

There were nineteen chiefs of Shan descent who reigned in Ava from 1364 to 1555:

 1. Thadominbya said to be descended from the ancient Shan kings of Takawng or Tagaung on his mother’s side, he was the grandson of Athinhkaya Sawyun, the Shan king of Sagaing. He founded Ava in 1364, became king in the same year and reigned three years.

 2. Nga Nu (usurper), a paramour of Sao Umma, became king in 1368, and reigned only for a few days.

 3. Mingyiswasawke, said to be descended from both the Bagan dynasty and the Shan brothers, became king in 1368 and reigned thirty-five years.

 4. Tarbya or Sinbyushin (eldest son of 3), became king in 1401 but reigned only seven months, being murdered by his attendant.

 5. Nga Nauk Hsan, became king in 1401 and reigned only a few weeks.

 6. Minkhaung (another son of 3) hesitated to accept the throne, but his younger brother Theiddat killed a cousin claimant and made him king. He became king in 1401 and reigned twenty-one years.

 7. Thiathu (son of 6) became king in 1422 and reigned four years. He was murdered at the instigation of Queen Shin Bo Me.

 8. Minhla Ngai (son of 7) king in 1426 and reigned only three months before he was poisoned.

 9. Kalekyetaungnyo (usurper) became king in 1426 but reigned only seven months.

 10. Mohnyithado or Mohnyinmintara, chief of Shan descent who justified his claim to the throne as a descendant of the kings Narapatisithu (1173-1210) and Ngasishin (1343-1350) of Bagan and of the family of the three Shan brothers. He became king in 1427 and reigned thirteen years.

 11. Minrekyawswa (son of 10) became king in 1440 and reigned three years.

 12. Narapati (Thihathu) (brother of 11), became king in 1443 and reigned twenty-six years.

 13. Thihathu or Mahathihathura (son of 12), became king in 1469 and reigned twelve years.

 14. Minhkaung (son of 13), became king in 1481 and reigned twenty-one years.
  15. Shwenankyawshin (son of 14), became king in 1502 and reigned twenty-five years. He was killed by Thohanbwa or Hso Hom Hpa.

 15. Thohanbwa or Hso Hom Hpa, son of Mohyin Saolon who conquered Ava. He became king in 1527 and reigned sixteen years. He was murdered.

 16. Hkonmaing or Hkun Mong, Saohpa of On Baung or Hsipaw and related to Shwenanshin, was elected king of Awa in 1543 and reigned three years.

 17. Mobye (or Mong Pai) Narapati (son of 17), Saohpa of Mong Pai became king in 1546 and reigned six years and abdicated.

 18. Sithukyawhtin, a Shan chief of Salin, seized Ava and became king in 1552, and reigned three years. He was conqured and deposed by Bayinnaung in 1555.

Source: G.E. Harvey. History of Burma, from “The Earliest Time to March 1824, The Beginning of English Conquest”. London: Frank Case and Co. Ltd., 1967. p. 160.

Appendix III:

Shan Kings of Bago

The following is the list of the Shan kings of Bago of the dynasty established by Wareru in 1287:

 1. Wareru, the Shan chief who established the dynasty but had his capital at Madama. He became king in AD 1287 (S 649) and reigned nineteen years.

 2. Khun-lau’ or Tha Na’ran Bya Keit who became king in 1306 and reigned four years.

 3. Dza’u-a’u or Theng-Mha’ing (nephwe of 2), who became king in 1310 and reigned thirteen years.

 4. Dzau-dzip, or Binya-ran-da (brother of 3) who became king in 1323 and reigned seven years.

 5. Binya-e’-la’u (son of 2, Khun-lau and cousin of 4) who became king in 1330 and reigned eighteen years.

 6. Byinya-u or Tseng-Pyu-Sheng (son of 4 and cousin of 5), who restored the ancient capital Bago or Hansawadi. He became king in 1348 and reigned thirty-eight years.

 7. Binya-nwe, or Ra’dza’ Di-rit (son of 6) who became king in 1385 and reigned thirty-eight years.

 8. Binya Dham-ma Ra’-dza (son of 7) who became king in 1423 and reigned three years.

 9. Binya-Ra’n-kit (brother of who became king in 1426 and reigned twenty years.

 10. Binya-Wa-ru (nephew of 9) who became king in 1446 and reigned four years.

 11. Binya Keng (cousin of 10) who became king in 1450 and reigned three years.

 12. Mhau-dau (cousin of 11) who became king in 1453 and reigned seven months.

 13. Queen Sheng Tsau Bu or Binya-dau’ who became queen in 1453 and reigned seven years.

 14. Dham-ma Dze-di (cousin of 13) who became king in 1460 and reigned thirty-one years. He did not belong to the royal family.

 15. Binya Ran’ (son of 14 and son-in-law of 13) who became king in 1491 and reigned thirty-five years.

 16. Ta-ka’-rwut-bi (son of 15) who became king in 1526 and reigned fourteen years.He was conquered and deposed by Tabeng-Shweti, king of Taungoo in 1540.

Source: Sir Arthur P. Phayre. History of Burma, Including Burma Proper, Taungu, Tenasserim and Arakan. London: 1883. pp. 290-291. 

Meanwhile from Toungoo Kingdom, in the year 1555 A.D. King Bayinnaung succeeded in unifying the whole of Burma for the second time in our history.

He was able to “persuade’ the Shan Saw Bwa to submit his suzerainty. In accordance with the traditions of the earlier Burmese Kings, the administrative setup was that the Shan Saw Bwas who submitted to the suzerainty of the Burmese King retained full powers to rule over their kingdom.

This relationship was based on mutual respect.The military forces of Burma included contingents of Shan soldiers who proved their valour on the foreign battlefields.

That is how Shan and Burmese descendents had lived closely together, like brethren, till the fall of Upper Burma in 1886.

Then the Shan Saw Bwas, with the intention of restoring freedom to Burma and to the Shan State, chose the Burmese Princes Limbin and Saw Yan Naing to head their alliance, and started waging war against the colonialism.

We could see in the above mentioned era how Shans  migrated and grew mightier.

We should study how political, economical, social and philosophical patterns changed according to their coming.

To sum up again, after the fall of Bagan , Ava kingdom was built in 1364 M.E.

Subsequently, until Pinya, Sagaing and Myinsaing  eras, the power of Bagan collapsed and rebellious small kingdoms spread.

When the invading conqueror Shans came across Burmese, they accepted the Buddhist cultures and Burmese customs.

In this case, the saying, ‘conquerors are conquered’ need to be explained thoroughly.

Anyway no one is sure the source of Shan ancestors’ conversion to Buddhism. We should consider the fact that Shans had very good relations with Mon and Khamars. Shans could even get the Buddhism directly from them. (This is my personal idea only without reference. So I may be wrong. Please do not take this fact seriously as I am a non Buddhist and not an historian) We could see that Shan Pagodas look more like Thai and Cambodia Pagodas than our Burmese.

This episode of the history, Shans’ conquering over the  Burma, I have just highlighted is regarded by Myanmar governments as a taboo.  Our successive Bama governments’ history text books just used to mention one line only and always skipped forward to the glorious Burmese warrior Toungoo King Baying Naung who successfully established the 2nd Bama Empire.  

Dr Mahathir Mohamad offering a few pointers for Myanmar Junta

 Dr Mahathir Mohamad

offering a few pointers  

for Myanmar Junta

Aspiring leaders who resort to unethical ways and even violence should be rejected outright, says Tun Dr Mahathir Mohamad. (unethical ways = Illegal second coup after the election violence = violent suppression and killing of the peaceful demonstrators and monks)

 

The former Prime Minister said anyone wanting to be a leader could try to acquire the right qualities but may not succeed.

“How he handles his failure will demonstrate whether he really has the qualities,” Dr Mahathir told an undergraduate conference here on     13. 01.08. (Myanmar Tatmadaw affliated party lost badly to NLD. Junta refused to hand over power and arrested almost all the elected NPs.)

“There are perhaps a 1,000 people in Malaysia with good leadership qualities but they are never going to make it simply because the circumstances are not propitious,” he said.

On the other hand, he said, there may be people with poor leadership qualities who may become leaders because leadership is thrust upon them. (Like Myanmar Tatmadaw leaders)

The seven attributes of a good leader, Dr Mahathir said, were:

A good leader may not be humble but at least he should not be boastful. (See Than Shwe’s daughter’s wedding)

He must be prepared to accept responsibilities but should not be too pushy and insistent on taking the lead.

He should not seek to blame others for failures but to admit his own culpability. He should not point fingers or seek scapegoats. (Tatmadaw point fingers to NLD, opposition and the western countries)

He should be modest and not seek praise and glory. (Tatmadaw generals are always opposite to this. Ne Win, Saw Maung and Than Shwe, all of them want to be Kings and tried to claim that they have Royal blood.)

He should know how to handle his followers as much as his superiors. He must be sensitive to the sensitivities of others.

He should be willing to do what he expects others to do. He should uphold the slogan of leadership by example. SPDC generals ordered others to obey them but never practice what they preach.

He should be learned and more intelligent at least by comparison to the people he leads. Tatmadaw leaders are illetrate and idiotics.

Dr Mahathir said a leader must know how to make his ideas become reality. (SPDC Junta could do this by pointing the barrel of the gun)

He said a leader must be aware of the needs and desires of his people, to evaluate them, to direct them in the proper direction, and to plan and execute together with his followers the objectives successfully. (SPDC  Junta head told BD that Dr M is already senile and talking rubbish. Than Shwe added that people must know what Tatmadaw leaders want, desire, wishes  and must fulfill or if oppose, should be executed.)

He said the rise of great nations was invariably due to good leadership. (Look at Myanmar’s progress due to Tatmadaw Generals.)

“When the leaders are incompetent, the countries would fall.

 • The people may be the same,
 • the background
 • and the wealth
 • and resources may be the same,

but when leaders are incompetent or just plain bad, then great nations, even great empires can fall,” said Dr Mahathir, who was prime minister for 22 years. –

Dr Mahathier told BD: It saddens me that a country (Burma/Myanmar) that is, that has tremendous potential, very very rich should actually remained poor, because the government has not worked out a solution that would benefit the people of Burma.

Do you know, Burma is very rich, a lot of minerals, a lot of precious stones.

But wealth by itself , existence of wealth by itself , does not mean anything, until the wealth is mobilized.

So the government can, even if it is an authoritarian, it still can work hard for the people.

Burma is of course not a democratic country and is ruled by the Military Junta. When that happens, it is very difficult to change because the Junta will feel unsafe.

The arresting of Daw Aung San Suu Kyi is very unfortunate. I don’t believe that is the kind of action that would bring about reconciliation.  

We are hoping that  through accepting Burma and having contact  with the government, we would be able to persuade them and indeed we tried to show that in Malaysia, democracy was not done us any harm.

I think the different Generals have a different attitudes. Presently, of course, the hardliners have the authority.

Do you think that we all let by gone be by gone, forgive, forget and start a fresh new relationship for the benefit of all the people and the country?

Dr Mahathir Mohamad’s answer…Well, I think, if that can be done, certainly, we have to forget the past. If we think in terms of taking revenge for what happened in the past, there will be no solution. But if you want to have a good relation, we have to deliberately forget the past. Because if you keep on thinking about the past, there is no end to the problem.

References

 1. Bernama (Malaysia official News agency)
 2. Star Newspaper, Malaysia
 3. Burma Digest interview with Dr Mahathir Mohamad

Renascences of the Golden days of the Great Shan Empire

Renascences of the Golden days

of the Great Shan Empire

that shaped the present South East Asia

Brief history review
Burma, Shan and Thailand

It is interesting to note that the linkage and emergence of the modern Shan State, its national day and the formation of the Union of Burma are so intertwined; it is almost impossible to discuss the making of this historical formation separately. And the history of Shans had greatly influence the history of the establishment, the evolution the modern present-day Myanmar/Burma and Thailand.

burma_en.png
Burma or Myanmar

Shans

Shan is a Burmese rendering of Siam. The Thai call our Shans as Thai-yai or Elder Thai – and Tai or Thai is only a dialectical rendering. The Tai  Speaking Peoples stretch from NE India, through Burma, the Kachin and Shan States, Thailand, Cambodia, Laos, Vietnam and south and southwest China  Chinese Prime Minister Chou-en-lai of PRC [Communist Mainland China] said in 1957 to Soa Shwe Thaike, who was the first President of the Independent Burma, that in China there were then 100million Tai/Dai Speaking Peoples  in China.

myanmarshan.png
Orientation of Shan State

Ethnic Groups in Yunnan and Myanmar

The regions of Southwestern China and mainland Southeast Asia have been settled by many ethnic peoples since ancient times.

Effects of the Himalaya mountain range between China and India.

 

 

 

 

himalaya-map-3.png

Their history has been marked by struggles, wars, alliances, the creation and disintegration of their Baans (villages), Mongs (city-states), kingdoms and empires, and the efforts to re-create new ones in new lands.

Myanmar Neighbours, China and  India separated by Himilayan mountain ranges.

himalaya-map-4.png

Situation of Myanmar as a convenient highway between India and China

Some ethnic groups succeeded in creating highly organized kingdoms and empires, but others failed and, abandoning their old settlements, continued their migration south- and southeastward.

Their migration was sometimes gentle, sometimes forceful depending on the pressures from new emigrants and the conflicts that took place among themselves.

bur-china-india-himalaya-map-7.png

(d) Myanmar highway along the valleys with water-supply along it, connecting China and ASEAN.

Indonesians, Malays and Polynesians were believed to be the earliest migrants came down from Yunnan through Burma to their homelands in south.

bur-china-india-himalaya-map-5.png

(d) Strategic situation of Myanmar between its Neighbours (China, India, Bangladesh, Thailand and Laos)

bur-asean-map-5.png

(e) Myanmar in ASEAN.

Myanmar highway, connecting China and ASEAN. Indonesians, Malays and Polynesians were believed to be the earliest migrants came down from Yunnan through Burma to their homelands in south.

bur-asean-map-2.png

 

 

 

 (f) Orietation of Myanmar in the world map

bur-map-8.png

(g) Burma or Myanmar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bur-map-1.png

 

 

 

 

 

Those who picked hilltops and deep valleys for their settlements and were cut off and isolated from their parent stock became in the process of time a new ethnic group with a distinctive culture of their own, their linguistic affiliation later to be established by linguists and philologists. They survived on a simple sustainable type of economy and came to have new local names.

Yunnan, where numerous ethnic peoples make their homeland, is situated in southwest China, bounded on the north by Sichuan and Sizang (Sikang), on the east by Guizhou and Guangxi, on the south by Vietnam and Myanmar, and on the west by Myanmar and Assam. It is extremely mountainous with only a limited area of level plains.

It is furrowed by the Taiping, Shweli, Salween, Mekong, Black and Red rivers.

The Salween and the Mekong are rivers of great length, having their sources in the interior part of Tibet, and flowing through Yunnan and the neighboring lands of Myanmar, Laos, Thailand, Cambodia and Vietnam.

The basins of these rivers and their tributaries form deep, narrow valleys which, with the high parallel mountain ranges running generally north and south, constitute a favourable home for numerous ethnic minorities.

Yunnan shares a long common border with Myanmar and many ethnic groups that live in Yunnan can also be found in Myanmar.

For example, the following ethnic nationalities, among many others, are common to both Yunnan and Myanmar:
1. Miao (Mhong)
2. Yao
3. Minchia (Pe-tso)
4. Wa
5. La
6. P’u-man
7. Palaung
8. K’a-mu
9. Shan (Tai)
10. Chinese
11. Tibetan (Petorpo)
12. Li-so (Li-su)
13. Mo-so (Na-She)
14. La-hu (Lo-hei)
15. A-ch’ang (Maingtha)
16. Ma-ru
17. La-shi
18. Kachin (Ching P’aw)
19. A-K’a
Linguistically these ethnic peoples belong to three families: Mon-Khmer, Tai, Chinese and Tibeto-Burman.

Human migration from one region to another is known to have taken place since time immemorial.

Even after “national” boundaries appeared in history, the migration process remained an on-going one, and the trends of human migration have continued to the present time, gathering momentum and involving large numbers of people at certain times more than others. In some places ethnic crossings over national boundaries become serious problems and disputes over such issues are common between adjacent countries. Today any ethnic problem occurring along a border can precipitate an international crisis, which may need either a short or a long term solution.

 

 

Ethnology has also become a subject of study for scholars of international relations. Words such as ethnic identity, ethnic adaptation, ethnicity, ethnic politics, ethnic consciousness, ethnocentrism, ethnic discrimination, ethnic conflict, ethnic attachment, ethnic ideology, ethnic aspects, ethnic responses, ethnic issues, ethnic plurality, ethnic relations, ethnic misunderstanding, multi-ethnic problems, ethnogency and ethnography have become catch-words of the ethnologists in their dealings with ethnic issues in our international setting.

In some countries, national governments have explicitly provided in their Constitutions certain provisions, regulations, and laws regarding the rights and roles of ethnic minorities.

Assurances and guarantees are given for the promotion and preservation of their cultures, languages, customs, traditions and beliefs.

Usually, boundaries and areas that we call ethnic autonomy, ethnic centers, ethnic zones, ethnic belts, or ethnic communities are demarcated by national governments with the intention of having harmonious relationships among ethnic nationalities. Opportunities are also provided to ethnic nationalities to participate in local administration, in the management of national development projects and in the defense of sovereignty. In some countries provided with such assurances and guarantees, ethnic peoples co-exist peacefully and have cordial relations with each other.

But in other places, racial prejudices are so deep-seated and socio-religious differences so great that conflict has occurred, quarrels have developed into armed clashes and ethnic cleansing, leading to loss of lives and property, and upheavals on a large scale. Such unrest and violent outbreaks have led to renewed ethnic migrations from one region to another and across national boundaries.

Migration and Settlement of Tai Ethnic Groups

 

 

Like many other ethnic peoples the Tai once had their homeland in China. Some historians believe that the Tai people first came to settle north of the Yellow (Huang Ho) river, occupying the region known as Hebei and Shanxi round about 2515 B.C. The Chinese annals also mention Tai settlements in the middle basin of the Yellow River in 850 B.C. They made their homeland here for a long time, establishing small feudal kingdoms and spreading their “Na” culture to neighboring regions. But new emigrants coming from Central Asia later impelled the Tai and other ethnic groups to move southwards to new fertile areas between the Yellow and Yangtze (Chang Jiang) rivers covering the present provinces of Hunan and Hubei.
With the Yellow River in the north and the Yangtze river in the south as their natural boundaries, the Tai and other ethnic peoples felt safe, and rebuilt their feudal kingdoms and erected their “Na” which lasted for several centuries. However, another wave of emigrants from the north, which became powerful and aggressive, put new pressure on the Tai ethnic group. With inter-state rivalries and an inability to establish unity, the Tai and ethnic people of the south were unable to resist the intrusion from the north, and split up into numerous groups. Some took refuge in the neighboring hills and valleys of Sichuan, Guizhou and Yunnan, where they picked up new local names which concealed their identity and turned themselves into little-known hill tribes of the region, remaining obscure for centuries. Other Tai groups who were displaced by the new immigrants migrated into Honan to Hubei, and crossing the Yangtze river, fanned out in different directions to settle in Hunan, Guangxi, Guangdong, Hainan, Vietnam, Laos, Thailand, Myanmar and Assam.
The central point of my paper here is to trace the routes of migration of the Tai people and their areas of settlement in Myanmar. The Tai in Myanmar are known to the Myanmar people as Shan, to Kachins, A-ch’angs, Zis and La-shis as Sam, to the Ma-ru as Sen, to the Palaung as Tsen, to the Wa as Shem and to the Talaing or Mon as Sem and to the Yunnanese as Pai-Yi. But they themselves like to be called “Tai.” The Shans are the most widespread ethnic people in Myanmar, being found in every region. Their Baan or Maans (villages), Mongs (city-states) and settlements stretch from the northernmost region of Hkamti Long down to Taninthayi in the south, and from the eastern tip of Kengtung to Hsawng Hsup and Ta-mu to the west. In central Myanmar their settlements and communities can be found around Ava, Pinya, Sagaing, Taungoo, Phyu, Pyinmana and Pyay.
As to when exactly the Shans entered Myanmar, scholars have different views. Some believe that the migration of the Shans into Myanmar started 2000 years ago citing three reasons: first, their restless character which prompted them to find new lands to settle; second, their warlike character; and third, the pressure of new invasions from the north, such as those of A.D. 78 and A.D. 1253.
Most Shan chronicles say that a big wave of Shan migration took place in the 6th century A.D., the Shans moving from southern Yunnan into the Nam Mao valley and adjacent regions and establishing many Mongs, among them Bhamo, Mong Mit, Hsipaw, and Hsenwi. Making these places their first homeland in Myanmar, they spread out over the whole of the Shan State, establishing more Mongs and Kengs (towns) like Mong Naung, Mong Nang, Mong Hsu, Mong Kung, Mong Keshi-Mansam, Mong Laihka, Mong Nai, Mong Pan, Mong Maukmai, Mong Yawnghwe, Mong Sakoi, Mong Sam Kar, Mong Hsamongkham, Mong Lawk Sawk, Mong Pai, Keng Tawng, Keng Hkam and Keng Rom.
From Mong Kawng, Mong Yang, Waing Hso, Kat Hsa, the Shans moved northwards to the Hkamti Long area where they established the eight Mongs of the Khamti Shans: Lokhun, Mansi, Lon Kyein, Manse-Hkun, Mannu, Langdao, Mong Yak and Langnu. Moving to the west, they then occupied and established new Mongs like Hsawng Hsup, Sinkaling Hkamti, Mong Kale, Mong Leng (Mohling), Maing Kaing or Mong Kang, Hu-Kawng, Maw Leik, Mong Nyaung, Homalin, Phaungbyin, Hkam-Pat and Ta-Mu, between the Ayeyarwaddy and the Chindwin, along the Uyu river and even up to Manipur and Assam.
The Shan immigrants of north and northeastern Myanmar were recognized as the earliest branch of the Tai migration southwards, and they came to be known as Tai Long or Tai Yai, that is, “Great Tai”. The later branch of the Tai migration to Laos and Thailand were known as Tai Noi or “Little Tai.”
More migration of Shans into Myanmar took place when the powerful Shan kingdom of Mong Mao Long was established in the Mao valley. According to the Shan chronicles, the Mao political power reached its height in the 14th century, especially during the reign of the twin brothers Sao Hso Hkan Hpa and Sao Hsam Long Hpa.
All the principalities of northern and southern Shan State were united under the leadership of Sao Hso Hkan Hpa. He also extended his power to Laos, Cambodia and Thailand around about 1350. For the westward expansion, he assigned the task to his brother Sao Hsam Long Hpa who marched with his army to Mong Kawng which he easily annexed. Mong Kawng became the second capital next to Mong Mao. Making Mong Kawng his military base, Sao Hsam Long Hpa crossed the Ayarwaddy and Chindwin rivers to annex more new lands which included all the regions of the Kabaw valley, northern Rakhine, Manipur and Assam. New immigrants were settled into these newly conquered areas. Some of the followers who preferred to remain in Assam established their feudal communities along the Brahmaputra river and pledged their allegiance to the king of Tai Ahom. These Shans along the Brahmaputra river split in the course of time into Tai Ahom, Tai Aton, Tai Hkamyang, Tai Phake and Tai Tarong, to be later joined by Tai Hkamti from Myanmar. They survive to this day, although some have become Hinduized.
During the reign of Sao Hsam Long Hpa in Mong Kawng, several Baans and Mongs were established throughout northern Myanmar. Each Mong was under the Chief or Saohpa, and there were altogether ninety-nine Saohpas who who pledged their allegiance to Mong Kawng. The ethnic Tai people who came with Sao Hsam Long Hpa to northern Myanmar called themselves Tai Leng, but were called Shan-Myanmar by others. They became very Myanmarized. The Tai Leng settlements were scattered all over the present-day Kachin State, which at that time was Shan (see Appendix I). Those who settled at the northern tip of Myanmar around Putao came to be known as Tai Khamti. There were also Tai Long, Tai Mao and Tai Nu settlements in Bhamo, Mong Mauk, Waing Maw, Kat Kiao, Nam Ma, Nam Ti, Mong Kawng, Mong Yang and many other places in north and northeastern Myanmar. The Shans in northern Myanmar were skilled farmers. They brought along with them from Mong Mao Long the art of cultivation and turned the fertile lands of northern Myanmar into Na or rice fields. These Shan farmers concentrated their settlements in places with good soil and fresh water. In the Kyaukse area, they improved the land and irrigation system and turned the place into a rice bowl for Bagan. After the reign of King Narathihapate (1254-87) Bagan became very weak from the effects of the Mongol invasion. The Three Shan Brothers, Athinkaya, Yazathinkyan and Thihathu who controlled the economic base of Kyaukse area became very powerful and played a leading role in Bagan power politics. For two and a half centuries the Shans established their dynasties and made their power felt over Myanmar (see Appendix II).
In southern Myanmar there were several Shan settlements around Thaton, Mawlamyine, Madama and Bago. As elsewhere in Myanmar, the local chiefs of southern Myanmar locked themselves into the game of power politics. The most prominent and active of these was a Shan local chief named Wareru . He was the son of a Shan immigrant to Thaton and was born in a village called Doonwun near Thaton. When he grew up he went to Sukhotai and became a stable boy of the king. He was assigned to look after the royal elephants and to lead the elephant troops in times of war. He was also a good soldier and after a few successful campaigns he was promoted to the rank of captain of the guards. He later became acquainted with the king’s daughter, eloped with her and brought her to Thaton. He involved himself in the local politics and later became the governor of Madama in 1281. He next turned his attention to Bago and was able to take it over in 1369, following which he established a dynasty which lasted from 1287 to 1539 (see Appendix III). During the reign of king Wareru, the Shans from Chiangmai and Thailand moved to Lower Myanmar. There they mixed and mingled with the Mons and became good cultivators in the delta area which later became the rice bowl of Southeast Asia. During the period of the Wareru dynasty, trade and commercial relations developed with European countries, bringing prosperity to Bago, Madama and the Taninthayi coastal region. Native products such as rubies and other gems of northern Myanmar, lac, ivory, horn, lead, tin, Bago or Madama jars, long peppers, and nyper wine made from dani palm were exchanged with products brought by European merchants such as camphor, pepper, scented wood, Chinese porcelain and velvet.
East of the Nam Kong river or the Salween, there are numerous Shan settlements called Waans and Kengs. The region is shaped like a triangle. Although the Shan immigrants of this area were closely affiliated ethnically to the Tai race, they retained local names such as Hkun, Lu, Lem, Ngio, Yun and Tai Nu. Based upon their Waan-Baan-Keng system the Tai ethnic people of this area established several Mongs and Kengs as their feudal states (see Appendix IV).
Kengtung is the largest of the feudal states in the eastern Shan State. It covers an area of over 12,000 square miles and is bounded by Thailand on the south, China on the north, and Laos on the east. Its inhabitants are mostly Hkun, Lu, Tai Long and many other ethnic groups, among them Yun, Ngio, Tai Nu, Lem, Laotian, Wa, La, Tai Loi, Kaw, Mu-Hso (La Hu), Ako, Li Saw, En, Hsen Hsum, Pyen, Palaung, Kwi (La Hu Chi), Kang, Yao, Hsem, Miao, Mang Tam, Sawn (son) and Thai.
The majority of the Tai Nu people have settlements mostly along the Yunnan-Myanmar border and the upper part of the Salween river in Yunnan where they had several feudal city states. Inside Myanmar the Tai Nu people live in Bhamo, Myitkyina, Mong Kawng, Mong Yang, Muse, Namhkam, Mong Kung, Laihka and Kengtung area especially in the northeastern part of the region around Mong Lem.
The Shans penetrated deep into Myanmar in the long course of their history, to occupy its plains, hills and valleys and turn wasteland into Na to produce rice either for their own consumption or for trade. They were hardy farmers and food cultivators and adopted a feudal type of administration and a self-sufficient sustainable economy. Wherever they migrated they introduced their system of Mong and Keng city-states. They frequently fought among themselves but also formed alliances against common enemies. Endless wars are recorded in their local chronicles. The constant fighting among themselves and against neighboring foes exhausted their strength so that they eventually became very weak. They split and settled so much and so far that it became impossible for them to retain their unity as in the days of the Nanchao and Mong Maw Long. 

To make it easy for the readers, there is another version in notes form I prepared below_ 

Shan (also known as Tai) lived independently up north round about 650 B.C. in China at the lower part of the Yangtze River.

1. Shan’s (also known as Tai) migrated down through the present day Yunnan and desended further down into Burma and settled in the Shan Plateau.

2. A large group of them made a detour U turn and went up north and climbed the Tibet hills and stayed there forming the Tibeto-Burman ancestors of the whole region. (According to Thailand history books.)

3. One group continued their journey west, up to the present day Rakhine.

4. Another group even decided to continue the long march up into the present day north eastern part of India.

5. One of the group continued south in Burma and settled in lower Burma closely with Mon and  Kayins.

6. Few of them decided to continue to just stay-put in the present day Yunnan.

7. One group broke away from all others and decided to go straight southwards and settled in present Thailand.

8. One of them also broke away from all and moved to the east, settling in present day Lao and Cambodia. Actually they are a little bit different, some had more of the Chinese blood and some even have mixed blood with Khamars and some even went further and said to be settled in Vietnam.

9. One of the group, known as Thet mixed the Pyus and their decedents are part of the ancestors of Bamars.

10. Some of the ethnic groups, who made a detour U turn, went up north, climbs the Tibet hills and later came down and they were known as Kan Yan and formed one of the ancestors of Bama.

11. At last intermarriage of the groups who were the descendents of Pyu, Kan Yan and Thet give rise to my present day Bama ethnic group.

Note (A): the long march travelers of Shan came down in different times in batches. Because it happened in the prehistoric times, I have searched and collected data, and made it simple and easy from various references below.I hereby wish to go into some details of what I had given as a gist above: Shan’s other cousins descended from the same ancestors, now inhabit northeast Assam or Asom in India.

Note (B) : they established the Ahom kingdom in Assam, India, where the Burmese General Maha Bandula’s troops committed_

 • indescribable cruelties
 • and barbarities  as to
 • annihilate something like 2/3 of the population
 • and certainly 1/3 of the men and boys
 • disemboweling them,
 • eating their flesh
 • and burning them alive in cages
 • to intimidate
 • and suppress the Shan Ahom of Assam, India.

This event so weakened and disorganized the Shan Ahom that by 1839 the kingdom was completely annexed by the British.Before that from about 1220 – 1812 AD they maintained themselves under one Dynasty, (that of Mong Mao 568-1604 AD when its descendants ruled Hsenwi or Theinni in Burmese). Indeed the Shan Ahom resisted conquest by the Mughals who had conquered much of India before the British incursion.

Some groups of Shan settled along the way, at  Yunnan in the north east of Burma.

Some mixed blooded with Chinese and Khamar, went to the east and founded the Laos and  Cambodia.

Others went down to the southeast and settled in Thailand. No wonder Thailand was known as Siam or we could even easily understand it is just a slang of Shan.

Shans were  gradually pushed south, at about the beginning of the Christian era by the advancement of the Tar Tars.

About 650 A.D. one group of Shans formed a powerful country at Nan Chao, now known as Yunnan.Nan Chao Shans were quite powerful and could resist Chinese attempts at conquest until 1253.

300px-hsipawcountry.jpg

Hsipaw country

During the years 754 to 763 A.D. the Nan Chao Shans extended their rule even up to the upper basin of the Irrawaddy River and came into contact with the Pyu.

Pyu was one of three ancestors who founded our Burma: viz, Pyu, Kan Yan and Thet. Pyu was then the ruler of the Upper  Burmese Plains.

Some of Shan’s descendents ventured beyond Upper Burma into Lower Burma to mingle and live together with the Mons.

During the heydays of the Nan Chao Shans, some of them had even crossed Upper Burma to reach far west and established the once powerful Ahom Shan Kingdom, in the northeastern part of India, now known as Assam or Assom , as stated above.

Shans had moved into the area now known as the Shan Pyae of Burma in large numbers and settled down and were well established by the time our first Burmese King Anawrahta ascended his throne in 1st century.

Nan Chao  Shans tried desperately to defend their Nan Chao  kingdom from the Chinese attackers, but in 1253 the Nan Chao Kingdom fell.

Some of the Nan Chao Shans, unwilling to live under foreign domination there; move towards the south in strength, to seek freedom in present day Tailand area.

They joined forces with the other Shans, who had already settled in that area, and in 1262 took over Chiang Rai, in 1296 Chiang Mai and in 1315 took Ayuddhaya, and established their own kingdoms.

In Upper Burma the Shans established the kingdoms of Mo Gaung (Mong Kawng), and Mo Hnyin (Mong Yang), and in the Shweli basin, the Mao Kingdom.

Anawrahta ruled the Pagan for 43 year. He was able to unify the whole Burma under his rule for the first time in history.During this time he sent his armed villagers into the Shan’s kingdoms to help ensure the security of his Pagan Kingdom. However, he had no intention of annexing or taking over of the Shan’s kingdoms. He merely wished to defend the low lying plains of his Burma from raids by the Shan’s disgruntled militias. For this purpose he established a string of fortified towns along the length of the foothills.

Relations between Shan and Burma became friendlier under Anawrahta’s successors , but the Burmese Pagan fell to the attackers from China in 1287 A. D. and was destroyed.

Then in 1312 A. D. one of the groups of Shans took the kingly Title of “Thihathu” and ascended as the Burmese king or throned in Pinya.The (Mao) Shans, who had established kingdoms in Mo Hnyin, Mo Gaung and the Shweli areas then overran the villages of Pinya and Sagaing in 1364 A.D.

After they had withdrawn, Shan’s from Ava, whose title was Thadominbya, combined Pinya and Sagaing and established a new Kingdom, over which he ruled.

So Shans effectively became Kings in Burma from 1282 A.D. to 1531 A.D.In 1527 A.D. due to the attacks of the Mo Hnyin Saw Bwa on Ava, the Shan’s and U Burmese of the area left their homes and descended southwards towards Toungoo, where they established a new kingdom.

Thohanbwa, the son of the Moehnyin Saw Bwa, who became the King of Ava, was soon assassinated due to his lack of skill in statecraft and administration, and in 1543 A.D.

Onbaung Khun Maing succeeded him as the King.

Former Shan Settlements in North Myanmar

The successive conquests achieved by Sao Hsam Long Hpa over the northern territory encouraged greater Shan migration to these new areas and led to further establishment of their Ban-Mong system. Territories which now belong to Kachin State were once under the rule of the Mong Kawng Saohpa and many Shans (affiliated to the Thai-Long ethnic group) can still be found dominating the following Bans and Mongs of the region shown below:
1. Alambo
2. Aungthagon
3. Bilumyohaung or Waing Hpai Kao
4. Bilumyothit or Waing Hpai Mai
5. Gurkhaywa
6. Hopin or Ho-Pang
7. Htantabin or Ban Htan Ton Leo
8. Htopu or Ban Hto Hpu
9. Inbaung or ban Kyapt Naung
10. Ingyigon (old) or Ban Kaung Pao Kao
11. Ingyingon (new) or Ban Kaung Pao Mai
12. Kangon or Ban Kong Naung
13. Kanhla or Ban Naung Ngarm
14. Kayuchaung or Ban Nam Haung Hoi
15. Kondangyi or Ban Kong Khay
16. Kyakyikwin Ban Naung Mo Long
17. Letpandan
18. Lwelaw or Ban Loi Law
19. Mahaung
20. Maing Naung or Mong Naung
21. Mamana
22. Manywet or Ban Ywet
23. Mawhan
24. Mogaung or Mong Kawng
25. Mohnyin or Mong Yang
26. Moknaung
27. Myadaung
28. Myohla
29. Myothitgyi or Waing Mai
30. Nam Khwin
31. Namma
32. Nampoke
33. Namti
34. Nanhaing
35. Nansawlaw
36. Nansun
37. Natgyikon or Ban Hpi Long
38. Natyingya
39. Nyaunggaing
40. Nyaunggon or Ban Kon Nyaung
41. Ohnbaung
42. Pinbaw or Ban Pang Baw
43. Pinhe
44. Pinlon or Ban Panglong
45. Pintha or Ban Pyin Hsa
46. Pwinbusu
47. Sahmaw or Ban Mao Khay
48. Shanzu
49. Shwe-in or Ban Naung Hkam
50. Tagwin
51. Ta-paw
52. Taungbaw or Ban Ho Loi
53. Taungni or Ban Loi Leng
54. Tiggyaingsu
55. Theikwagon
56. Thutegon
57. Yawthit or Ban Mai
58. Yawathikyi or Ban Mai Long
59. Thayetta

In Kamaing Township:
1. Chaungwa or Ban Pak Haung
2. Haungpa or Ban Haung Par
3. Hepan or Haipan
4. Hepu or Haipu
5. Kamaing
6. Lawsun
7. Lepon
8. Letpangon
9. Lonsan or Long San
10. Lonton
11. Lwemun or Loimun
12. Maing Pok or Mong Pok
13. Mapyin
14. Maubin Natlatan
15. Nammun
16. Nanhlaing
17. Nankat
18. Nanya
19. Nyaungbin
20. Sezin
21. Taunghaw

In Myitkyina Township:
1. Akye
2. Ayeindama
3. Baingbin
4. Hokat
5. Katcho or Kat Kiao
6. Khaungpu or Hkaunghpu old
7. Khaungpu or Hkaungpu new
8. Kokma
9. Kwitu
10. Legon
11. Maingmaw or Mong Maw
12. Mainga or Mong Na
13. Male
14. Mangin
15. Mankin Saragatawng
16. Mankin Shewzet
17. Manmakan or Man Mark Karm
18. Manpwa
19. Mintha
20. Myitkyina
21. Nampong
22. Nanhe
23. Namkalan
24. Nankwe
25. Nanpomaw
26. Nanwa
27. Naunghi
28. Naungmun
29. Naungpakat
30. Nyaungbintha
31. Okkyin
32. Pamati
33. Panpa
34. Pidaung
35. Pinlontaw
36. Pinlonyana
37. Rampur
38. Sanga
39. Sangin
40. Sekow
41. Sinbo
42. Sitapur
43. Tahona or Ta Ho Na
44. Taiklon
45. Talawgyi
46. Tasaing
47. Talkon
48. Thagaya
49. Tonpakut
50. Ulauk
51. Wainglon
52. Waingmaw
53. Washaung
54. Zigyun

Source: The Kachin Hill Manual. Rangoon: The Superintendent Government Printing, Union of Burma, 1959. pp. 17-18
Appendix II: Shan Kings in Myanmar

The list of Shan kings who succeeded the kings of Bagan and reigned at Myinsaing and Pinya is:

1. Athinhkaya, Yazathinkyan and Thihathu, the three Shan brothers who acquired power after the fall of Bagan and governed the country with equal status from A.D. 1298. Their joint reign lasted fourteen years.
2. Thihathu or Ta-tsi-shin, youngest of the three brothers who made himself king at Pinya in 1312 and reigned for ten years.
3. Uzana son of Kyawswa (1287-98, deposed king of Bagan) and the adopted son of Thihathu.
4. Ngasishin Kyawswa (half brother of 3), son of Thihathu, he became king in 1343 and reigned eight years.
5. Kyawswa-nge (son of 4) became king in 1350 and reigned five years.
6. Narathu (brother of 5) became king in 1354 and reigned nine years.
7. Uzana Pyaung (brother of 6) became king in 1364, and was assassinated after three months’ rule by Thadonminbya.

Turning to Sagaing, there were seven Shan kings who reigned from 1315 to 1364:

1. Sawyun or Saoyun, the son of Thihathu or Tai-tsi-shin who also reigned at Myinsaing and Pinya. He became king in 1315 and reigned seven years.
2. Tarabyagyi (step brother of 1), became king in 1323 and reigned fourteen years.
3. Shwetaungtet (son of 2), became king in 1336 and reigned three years.
4. Kyawswa (son of 2), became king in 1340 and reigned ten years.
5. Nawrahtaminye (brother of 4), became king in 1350 and reigned seven months.
6. Tarabyange (brother of 5) bcame king in 1350 and reigned three years.
7. Minbyauk Thiapate (brother-in-law of 6) was driven from Sagaing by a Shan army from the north and murdered by his stepson, Thadonminbya in 1364.

Awa, the capital of upper Myanmar for many years, was founded with the help of the Shan chief Thadominbya in 1364. There were nineteen chiefs of Shan descent who reigned in Awa from 1364 to 1555:

1. Thadominbya said to be descended from the ancient Shan kings of Takawng or Tagaung on his mother’s side, he was the grandson of Athinhkaya Sawyun, the Shan king of Sagaing. He founded Awa in 1364, became king in the same year and reigned three years.
2. Nga Nu (usurper), a paramour of Sao Umma, became king in 1368, and reigned only for a few days.
3. Mingyiswasawke, said to be descended from both the Bagan dynasty and the Shan brothers, became king in 1368 and reigned thirty-five years.
4. Tarbya or Sinbyushin (eldest son of 3), became king in 1401 but reigned only seven months, being murdered by his attendant.
5. Nga Nauk Hsan, became king in 1401 and reigned only a few weeks.
6. Minkhaung (another son of 3) hesitated to accept the throne, but his younger brother Theiddat killed a cousin claimant and made him king. He became king in 1401 and reigned twenty-one years.
7. Thiathu (son of 6) became king in 1422 and reigned four years. He was murdered at the instigation of Queen Shin Bo Me.
8. Minhla Ngai (son of 7) king in 1426 and reigned only three months before he was poisoned.
9. Kalekyetaungnyo (usurper) became king in 1426 but reigned only seven months.
10. Mohnyithado or Mohnyinmintara, chief of Shan descent who justified his claim to the throne as a descendant of the kings Narapatisithu (1173-1210) and Ngasishin (1343-1350) of Bagan and of the family of the three Shan brothers. He became king in 1427 and reigned thirteen years.
11. Minrekyawswa (son of 10) became king in 1440 and reigned three years.
12. Narapati (Thihathu) (brother of 11), became king in 1443 and reigned twenty-six years.
13. Thihathu or Mahathihathura (son of 12), became king in 1469 and reigned twelve years.
14. Minhkaung (son of 13), became king in 1481 and reigned twenty-one years.
15. Shwenankyawshin (son of 14), became king in 1502 and reigned twenty-five years. He was killed by Thohanbwa or Hso Hom Hpa.
16. Thohanbwa or Hso Hom Hpa, son of Mohyin Saolon who conquered Awa. He became king in 1527 and reigned sixteen years. He was murdered.
17. Hkonmaing or Hkun Mong, Saohpa of On Baung or Hsipaw and related to Shwenanshin, was elected king of Awa in 1543 and reigned three years.
18. Mobye (or Mong Pai) Narapati (son of 17), Saohpa of Mong Pai became king in 1546 and reigned six years and abdicated.
19. Sithukyawhtin, a Shan chief of Salin, seized Awa and became king in 1552, and reigned three years. He was conqured and deposed by Bayinnaung in 1555.

Source: G.E. Harvey. History of Burma, from “The Earliest Time to March 1824, The Beginning of English Conquest”. London: Frank Case and Co. Ltd., 1967. p. 160.
Appendix III: Shan Kings of Bago

The following is the list of the Shan kings of Bago of the dynasty established by Wareru in 1287:

1. Wareru, the Shan chief who established the dynasty but had his capital at Madama. He became king in AD 1287 (S 649) and reigned nineteen years.
2. Khun-lau’ or Tha Na’ran Bya Keit who became king in 1306 and reigned four years.
3. Dza’u-a’u or Theng-Mha’ing (nephwe of 2), who became king in 1310 and reigned thirteen years.
4. Dzau-dzip, or Binya-ran-da (brother of 3) who became king in 1323 and reigned seven years.
5. Binya-e’-la’u (son of 2, Khun-lau and cousin of 4) who became king in 1330 and reigned eighteen years.
6. Byinya-u or Tseng-Pyu-Sheng (son of 4 and cousin of 5), who restored the ancient capital Bago or Hansawadi. He became king in 1348 and reigned thirty-eight years.
7. Binya-nwe, or Ra’dza’ Di-rit (son of 6) who became king in 1385 and reigned thirty-eight years.
8. Binya Dham-ma Ra’-dza (son of 7) who became king in 1423 and reigned three years.
9. Binya-Ra’n-kit (brother of 8) who became king in 1426 and reigned twenty years.
10. Binya-Wa-ru (nephew of 9) who became king in 1446 and reigned four years.
11. Binya Keng (cousin of 10) who became king in 1450 and reigned three years.
12. Mhau-dau (cousin of 11) who became king in 1453 and reigned seven months.
13. Queen Sheng Tsau Bu or Binya-dau’ who became queen in 1453 and reigned seven years.
14. Dham-ma Dze-di (cousin of 13) who became king in 1460 and reigned thirty-one years. He did not belong to the royal family.
15. Binya Ran’ (son of 14 and son-in-law of 13) who became king in 1491 and reigned thirty-five years.
16. Ta-ka’-rwut-bi (son of 15) who became king in 1526 and reigned fourteen years.

He was conquered and deposed by Tabeng-Shweti, king of Taungoo in 1540.
Source: Sir Arthur P. Phayre. History of Burma, Including Burma Proper, Taungu, Tenasserim and Arakan. London: 1883. pp. 290-291.

 Meanwhile from Toungoo Kingdom, in the year 1555 A.D. King Bayinnaung succeeded in unifying the whole of Burma for the second time in our history.

He was able to “persuade’ the Shan Saw Bwa to submit his suzerainty. In accordance with the traditions of the earlier Burmese Kings, the administrative setup was that the Shan Saw Bwas who submitted to the suzerainty of the Burmese King retained full powers to rule over their kingdom. This relationship was based on mutual respect.

The military forces of Burma included contingents of Shan soldiers who proved their valour on the foreign battlefields.That is how Shan and Burmese descendents had lived closely together, like brethren, till the fall of Upper Burma in 1886.

Then the Shan Saw Bwas, with the intention of restoring freedom to Burma and to the Shan State, chose the Burmese Princes Limbin and Saw Yan Naing to head their alliance, and started waging war against the colonialism.We could see in the above mentioned era how Shans  migrated and grew mightier.

We should study how political, economical, social and philosophical patterns changed according to their coming.To sum up again, after the fall of Bagan , Ava kingdom was built in 1364 M.E. Subsequently, until Pinya, Sagaing and Myinsaing  eras, the power of Bagan collapsed and rebellious small kingdoms spread. When the invading conqueror Shans came across Burmese, they accepted the Buddhist cultures and Burmese cultures.In this case, the saying, ‘conquerors are conquered’ need to be explained thoroughly.Anyway no one is sure the source of Shan ancestors’ conversion to Buddhism. We should consider the fact that Shans had very good relations with Mon and Khamars. Shans could even get the Buddhism directly from them.We could see that Shan Pagodas look more like Thai and Cambodia Pagodas than our Burmese.

This episode of the history, Shans’ conquering over the  Burma, which our successive Bama governments’ history text books just used to mention one line only and skipped forward to the glorious Burmese warrior Toungoo King Baying Naung who successfully established the 2nd Bama Empire. 

The date 7th February 1947 is a defining moment in the record of the Shan history as a modern nation. On that day, Shan princes and the people’s representatives of the Shan States demonstrated their newfound unity to declare it a “national day” which were followed by the resolutions of “Shan National Anthem”, “Shan National Flag” and the formation of “Shan State Council” on the 11th and 15th of February, 1947 respectively. The people of Shan States and leaders decided in this very year later at Panglong, on the 12th of February, to join with U Aung San and the AFPFL (Anti-Fascist People’s Freedom League) and leaders of other nationalities, to live together under one flag as co-independent and equal nations. This marks the birth of a nation-state now known as “Union of Burma”.

National flag

1.     The design of the national flag is as sanctioned at the Panglong Treaty conference in 1947.

2.     The size of the flag is ( 5ft. x 3ft)

3.     Diameter of the Moon is (1. ½ ft)

4.     The breath of the three colors: yellow, green and reddish (1 ft) each.

Example

shanstateflag.png

The meaning of the color:

 1. yellow is religion
 2. green is forest, and rich in natural resources and peace
 3. red is  bravery,
 4. white is purity
sao.jpg

Saopha-loong, Soa Shwe Thaike, who was the first President of the Independent Burma. When Burma fell under military dictatorship, Soa Shwe Thaike was put into jai by the military regime, and later died in jail under suspicious circumstances.

Failed Cohabitation

The experiment to live together in harmony within the Union of Burma has been a disaster. In 1962, the Burmese military sized state power in a coup and declared the Union Constitution abolished. In so doing, the Burmese terminated the only existing legal bond between them and the other ethnic nationalities. So much time has gone by since February 7 1947…A lot of changes have occurred, and many of them have been very painful and unfair. the leaders of Burma from Prime Minister U Nu in 1948, to General Ne Win in 1962, to General Than Shwe (now), have missed the opportunity to build a peaceful and prosperous nation based on mutual respect, understanding, and cooperation. As a result, the people of Burma are suffering unnecessarily.

 

The problem that exist is not ethic “minority” rights versus the “majority” Burmese rights but rather of equality of rights for all.
                     

The 1948 Union of Burma was understood by us to be a federal  union of equals. And though the intent of the 1948 Constitution was federal, in rushing it through the Constituent Assembly by the AFPFL [Fa-sa-pa-la], the federal Union  in practice became unitary.
                    

When we during 1958-62 tried to institute constitutional reforms in the Union Parliament towards a more equitable federal system as envisaged by the 1947 Panglong Agreement, Ne Win staged his military coup and he and his successor Burmese military troops in Shan country raped, murdered & tortured to oppress, suppress and intimidate.”Since then, Shan State has been treated as a de facto colony and occupied territory by the Burmese army. Its forced assimilation and Burmanization policies to subdue our national identity have devastated the Shan homeland and make the people homeless and refugees. Looking at the contemporary situation, one could only term the Shan nation as a downtrodden and battered one, reeling under the occupation of the oppressive Burmese military regime. Gross human rights violations, genocide and cultural genocide, population transfer designed to make the Shan a minority in their homestead, and robbing them of their birthright sovereignty and self-determination are glaring injustice, which push the Shan into the category of sub-human or slaves, especially in the eyes of their occupiers.    But even under such circumstances and after more than four decades of brutal suppression and occupation, the Shan sense of “national identity” and the aspiration to be the master of their own faith have not diminish but have grown stronger.

 • The Shan Nationalities League for Democracy’s (SNLD) victory in 1990 nation-wide election in the whole Shan State;
 • the continued political activities of the Shan State Army North within the limited political space provided by the Burmese military junta;
 • the active armed resistance of the Shan State Army South,
 • together with the bulk of Shan State National Army;
 • and the highly self-conscious Shan civil societies in keeping the national identity alive under intense pressure of the Burmese military junta; are indications of a nation, which refuses to be cowed.
 • the mainstream Shan organizations are endorsing the notion to rebuild a new Federal Union – together with all the other ethnic nationalities, Burman included

Practically, the Shan are faced with a dilemma to choose between secession and genuine federalism. But it is also important to note that the Federal Proposal of 1961, before the military coup,

 • is the brainchild of the Shan leadership at that time,
 • which was aimed at changing the Burman dominated unitary system into a genuine federal structure
 • with equal status for all ethnic nationalities.
 • All non-Burman ethnic groups endorse this as a balanced and acceptable solution until today.
 • Meanwhile, this proposed arrangement also find acceptance among most of the Burman opposition camps as a way to resolve the conflict as a whole.

This is perhaps lowering the aspiration to a certain degree but nevertheless, a pragmatic approach and in line with the international mood. But this is not to say that the global trend will stay forever in favor of status quo. The people concerned would eventually adjust their needs and value system, according to the prevailing international norm and structure of the time.    Finally, if the Shan wants to be heard and advance their aspirations, they would need to seriously think globally and act locally.

 • It would need to sell the idea
 • that it is part and parcel of a viable force,
 • in collaboration with all non-Burman ethnic nationalities
 • and Burman opposition groups,
 • to replace the illegitimate military junta.
 • To do this, “broad coalition-building” among all the opposition is essential,
 • even those within the rank of the enemies, who are ready to reform, embrace justice, equality and democracy should not be neglected.
 • The Shan cannot win this fight alone
 • and it is crucial that the “multi-pronged” approach is employed,
 • coupled with the motto of “diverse actions, common goal”, as urged time and again by the late Chao Tzang Yawnghwe.

If we can bring about change now, in twenty years, Burma can still be a peaceful and prosperous country.

 

“Yugoslavia did break up into its components parts. The Shan States are larger both in population then Cambodia for instance and larger in area than some 24 States of the US and 20 or so Nation-States in Europe.
                    

“I support all ethnic groups’ rights to have their own federal states, probably in US style or Canadian style. I understand that Quebac Province in Canada is an autonomic federal state. Shan state can be like that.
                

I never believe that “total separation of Union of Burma/Myanmar into a large number of totally separated & independent but very small tiny little countries” might be a wise decision.”

Burma (Pagan) 1044

Anawrata (d. 1077) seized royal power at Pagan and made it the political, religious, and cultural center of Burma; the Burmese written language was developed and Buddhist scriptures translated;

 • architectural monuments followed the inspiration of Ceylon and southern India.
 • In 1057, conquest of Thaton, Mon kingdom, which was in maritime contact with Ceylon and the Indian subcontinent and was a center for Buddhism as well as overseas trade.
 • Mon had a strong cultural influence at Pagan.
 • In 1060s-1070s, Anawrata initiated communication and exchanges with Vijayabahu I, Ceylon’s ruler (1055-1110), including the sharing of Pali Buddhist texts and monks.  

Rule of Kyanzittha, (1084-1112 )best known for his _

 • synthesis of various cultural developments
 • and the process of assimilation of different ethnic groups that took place during his reign.
 • He created a distinctive Burman style.  
 • In 1106, a Burmese embassy at the Sung capital in China was received as from a fully sovereign state.    

Pagan disintegrated into smaller states in ( 1287 )_

 • Following the rejection of Mongol demands for tribute in 1271
 • and later, Burmese raids into Yünnan,
 • and the death of Narathihapate (who ruled 1254-87),
 • Mongol forces looted Pagan and destroyed its power.
 • The invasion of Shan tribes, forced southward by the Mongols, led to the division of Burma into a number of petty states.

The chief states among them being_

 • Toungoo (established 1280),
 • Pegu in southern Burma,
 • and Ava in the middle and lower Irrawaddy Valley (established as capital 1365).

After the collapse of Pagan authority, Burma was divided.

Sagaing had been established as a capital, but later Sagaing fell to the Shan, the court moved across the river to Ava.

 1. Burmese Ava Dynasty (1364-527) was eventually established at the city of Ava by 1364.
 2. The kings of Ava set about restoring Burmese supremacy, which had disintegrated after the collapse of Pagan to the Mongol invasion under Kublai Khan that ended the First Burmese Empire founded by King Anawrahta in 1057.
 3. The kingdom lacked easily defendable borders, however, and was overrun by the Shan in 1527.
 4. There were repeated Shan/Tai raids on the capital of Ava and Ava sent military northwards to attack Tai fiefdoms such as Mong Mao.
 5. The Kingdom of Ava was involved in continuous warfare with Tai (Shan) princelings to the north on the frontier with Yunnan.
 6. The Ming dynasty that ruled China from the late fourteenth century often tried unsuccessfully to put an end to this warfare through traditional Chinese diplomacy.
 7. Ava occasionally became involved in the warfare between the Ming and Tai in Yunnan such as in the Luchuan-Pingmian Campaigns (1436-49).

Toungoo Dynasty  

King Mingyinyo founded the First Toungoo Dynasty (1486-1599) at Toungoo, south of Ava, towards the end of the Ava dynasty.

 1. After the conquest of Ava by the Shan invaders in 1527 many Burmans migrated to Toungoo which became a new center for Burmese rule.
 2. The dynasty conquered the Mohnyin Shan peoples in northern Burma.By this time, the geopolitical situation in Southeast Asia had changed dramatically.
 3. Mingyinyo’s son king Tabinshwehti (1531-50) unified most of Burma.
 4. The Shan gained power in a new kingdom in the North, Ayutthaya (Siam), while the Portuguese had arrived in the south and conquered Malacca.
 5. With the coming of European traders, Burma was once again an important trading centre, and Tabinshwehti moved his capital to Pegu due to its strategic position for commerce. Tabinshwehti was able to gain control of Lower Burma up to Prome,
 6. but the campaigns he led to the Arakan, Ayutthaya, and Ava in Upper Burma were unsuccessful.
 7. When Tabinshwehti’s brother-in-law, Bayinnaung (1551-81), Tabinshwehti’s brother-in-law, succeeded to the throne he launched a campaign of conquest invading several states, including Manipur (1560) and Ayutthaya (1569).
 8. An energetic leader and effective military commander, he made Toungoo the most powerful state in Southeast Asia,
 9. and extended his borders from Laos to Ayutthaya, near Bangkok.
 10. His wars stretched Myanmar to the limits of its resources, however, and both Manipur and Ayutthaya, which had remained under Myanmar domination for 15 years, were soon independent once again.
 11. Bayinnaung was poised to deliver a final, decisive assault on the kingdom of Arakan when he died in 1581.

 The Toungoo rulers withdrew from southern Burma and founded a second dynasty at Ava as the Restored Toungoo Dynasty (1597-1752), because_

 • they Faced with rebellion by several cities
 • and renewed Portuguese incursions

Bayinnaung’s grandson, Anaukpetlun, once again reunited Burma in 1613 and decisively defeated Portuguese attempts to take over Burma.

Encouraged by the French in India, Pegu finally rebelled against Ava, further weakening the state, which fell in 1752.

Siam (Thailand)

Early in the 11th century, Dvaravati (See Mainland Southeast Asia) was annexed to Cambodia; Haripunjaya retained its independence.

 • In the 13th century, Haripunjaya was overrun by a migration of Tai, or Shan, peoples from the north.  
 • In the year 1281, Tai leader Mangrai (1239-1317) conquered the kingdom of Haripunjaya at Lamphun. For two decades he fought Mongols who were threatening Tais from the north.
 • He is known as the founder of the kingdom of Lan Na, centered at Chiengmai, with cultural contributions influenced by Buddhist thought.  
 • In the year 1279-98, Ramkamhaeng ruled over the kingdom of Sukothai,
 • which he extended from Vientiane in the east to Pegu in the west.
 • Most important contributions were in areas of literature, sculpture, and religion; these developments strongly influenced Tai (+ Myanmar) cultural attainments as well.  
 • In the year 1350, migration of Tai, or Shan, accelerated by the Mongol conquest of the Tai state of Nan-chao (in modern Yünnan and southern Szechwan) in 1253,
 • led eventually to the suppression of the Khmer kingdoms

and the setting up of the Tai kingdom of Siam, with its capital at Ayuthia, founded by Rama Tiboti.

The early Siamese state was from the first under the influence of both Hinayana Buddhism and Chinese political institutions. The location of the Siamese state at a center of maritime commerce gave it a distinct advantage in its power struggle with Angkor. The ability to_

 • adopt the Angkorian-style administrative skills of the Mons and Khmers,
 • the martial skills of the Tais,
 • and the wealth and commercial skills of the local Chinese merchant communities was its legacy to the Tais’ cultural development.

Toward the end of the 13th century, a form of writing had been invented for the Siamese language.  

Siamese invasion of Cambodia in 1350-1460  finally led to the abandonment of Angkor (1431) and collapse of the Khmer Empire.  

In the year 1371, Siamese embassy at Nanking inaugurated tributary relations with the newly founded Ming dynasty.    

Intermittent friction between Siam and the Tai state of Chiengmai in the northern Menam Valley in 1376-1557 _

 • ended with the destruction of Chiengmai by the Burmese.  
 • During the 14th and 15th centuries, strong Siamese influence was exerted over the disunited states of Burma
 • and the northern part of the Malay Peninsula.

 Siam (Ayutthaya)

Administrative centralization of Siam attributed to efforts of King Trailokanat (r. 1448-88); but most of institutionalized form of government probably resulted from reign of King Naresuen the Great (r. 1590-1605).

 • Under this king, Siam regained its independence from Burma
 • and emerged as most powerful kingdom in mainland Southeast Asia.  
 • Development of overseas trade can be dated as early as 1368. By the early modern period, Siam was a major source for sappanwood and pepper in the Chinese trading network.  
 • Siamese adopted Hinduism along with Theravada Buddhism.
 • Hindu concept of divine kingship,
 • and accompanying rituals, provided important sources of legitimation.

But in Siamese society, the claim to divinity operated without the internal checks characteristic of India, for Brahmans had little influence at the court. This may explain the pronounced aspect of absolutism in Siam.

 • Yet Buddhism was dominant in the cultural system that emerged in the early modern period, particularly in providing signs of legitimation (and delegitimation in the face of popular unrest) for rulers.
 • Royal interaction with sangha (groups of monks) provided especially important occasions for public statements of rulers’ support of Buddhist precepts; nevertheless, Thai rulers closely controlled the sangha through cultural patronage (their support ranged from sponsorship of architecture and sculpture to public processions).  

In 1569, first fall of Ayutthaya to invading Burmese army although_ 

 • In 1538, as a measure of impact of military technology, King Phrachai (r. 1534-46) retained 120 Portuguese to instruct Siamese soldiers in musketry.  
 • In 1550, new fortification style was introduced around the Siamese capital.
 • King Maha Thammarcha (r. 1569-90) also purchased large supplies of foreign cannon.

In 1590, King Naresuen the Great regained independence and utilized political, economic, and military forces to transform fragmented kingdom into relatively centralized state.  

 • Portuguese trading stations were established in the 16th century.
 • Around the beginning of the 17th century large numbers of Japanese were active in Siam in war and trade.
 • In 1602 a Dutch trading post was established at Patani,
 • where the English soon followed, until their withdrawal from Siam in 1623.
 • R. 1656-88 King Narai most energetic in pursuit of trade with foreigners.
 • His curiosity about Persian and French cultures made his court known for its openness.  
 • 1664 By a commercial treaty, the Dutch gained a monopoly of Siamese foreign trade,
 • which was, however, thwarted by French intrigue; a French embassy and military expedition (1685) in turn failed to secure the acceptance of Christianity and French influence and led to 
 • In 1688 a popular revolt that began a period of prolonged civil war. Prompted in part by reaction against Narai’s openness, it became anti-European. European trade languished,
 • But Chinese and Muslim trade continued at a high level to take up the slack.  
 • In 1690s, a dramatic decline in trade with Muslims and Europeans could be measured, although the Chinese trade helped to fill the gap. 

In 1767, Burmese invasion destroyed Ayuthia

 • and compelled temporary acceptance of Burmese rule until 1782,
 • when Rama I founded a new Siamese dynasty, with its capital at Bangkok.
 • Even in period of political anarchy, great cultural activity emerged.
 • Rama issued royal decrees aimed at controlling the sangha and addressing the need to harness the manpower represented by idle monks.

Contemporary Shan State

 From the Wikipedia enclyclopedia_

Shan State is a state located in Myanmar (Burma), which takes its name from the Shan people, the majority ethnic group in the Shan State. Shan State comprises 69 townships, including 24 newly-created townships in Special Region 2 (Wa Area). Its capital is Taunggyi. The state is largely rural. Major cities of Shan State are Lashio, Kengtong and Taunggyi.

Contents

 1. Sub states, districts and townships
 2. Geography
 3. Education
 4. Economy
 5. Population History References

Continue to read about the Shan State in the Wikipedia enclyclopedia.

Contemporary Shan Nationals 

From the Wikipedia enclyclopedia_ 

The Shan (Burmese: ; IPA: [ʃán lùmjóʊ]; Chinese: 掸族; pinyin: dǎn zú) are a Tai ethnic group of Southeast Asia. The Shan live primarily in the Shan State of Burma (Myanmar), but also inhabit parts of Mandalay Division, Kachin State, and Kayin State, and in adjacent regions of China, Thailand, Cambodia and Vietnam. The Shan are estimated to number ~6 million; a reliable census has not been taken since 1935. The capital of Shan State is Taunggyi, a small city of about 150,000 people. Other major cities include Thibaw (Hsipaw), Lashio, Kengtong and Tachileik.

The valleys and tableland are inhabited by the Shans, who in language and customs resemble the Thais, Dai, and the Lao. They are largely Buddhists and are mainly engaged in agriculture. Among the Shans live the Bamar, Chinese, and Karens. The hills are inhabited by various peoples, notably the Wa, who are numerous in the north and along the Chinese border.The Palaung People are numerous in the Northern Shan State, in Namkham, Muse, Nampaka, Kut Kai, and Lashio Townships along the Burma China Border and also in the middle of Shan State, in Namsarn, Kyat Mae and Thipal Townships. The population of the Palaung people is over 1 million. Some of the Palaung people in Kalaw and Aung Pan in the Southern Shan State. There is a dwindling population of Anglo-Burmese in major hill stations, such as Kalaw and in Taunggyi, a hold-over from the colonial period.

Contents

 1. Etymology  
 2. Culture
 3. Language
 4.  History List of Shan States and rulers
 5. Politics Independence and exiled government

 

Etymology

The Shan identify themselves as “Tai”, which means “free men” while “Shan” is a Burmese language term.[1] The Shan share their creation myth with the Lao people and believe their race was founded by Khun Borom the first king to establish Sip Song Pan Na (12 thousand Fields) along the Mekong (Mae Nam Kong).

The Shan people as a whole can be divided into four major groups:

 1. The Tai Yai or “Shan Proper”
 2. The Tai Lue, located in Sipsong Panna (China) and the eastern states
 3. The Tai Khuen, the majority of Keng Tung (Thai:เชียงตุง)
 4. The Tai Neua, mostly in Sipsong Panna(Thai:สิบสองปันนา or สิบสองพันนา).

Culture

The Shan are traditionally wet-rice cultivators, shopkeepers, and artisans. Most Shan are Theravada Buddhists and/or observe their traditional religion, which is related to animist practices.

Language

The Shan language, which is spoken by about 5 or 6 millions is closely related to Thai and Lao, and is part of the family of Tai-Kadai languages. It is spoken in Shan State, some parts of Kachin State, some parts of Sagaing Division in Burma, parts of Yunnan, and Mae Hong Son Province in northwestern Thailand.[2] The two major dialects differ in number of tones: Hsenwi Shan has six tones, while Mongnai Shan has five.[3] Its written script is an adaptation of the Mon script (like Burmese), although several other scripts exist.[3] However, few Shan are literate, and many are bilingual in Burmese.

History

The Tai-Shan people are believed to have migrated from Yunnan in China. The Shan are descendants of the oldest branch of the Tai-Shan, known as Tai Long (Great Tai) or Thai Yai (Big Thai). The Tai-Shan who migrated to the south and now inhabit modern-day Laos and Thailand are known as Tai Noi (or Tai Nyai), while those in parts of northern Thailand and Laos are commonly known as Tai Noi (Little Tai – Lao spoken) [1] The Shan have inhabited the Shan Plateau and other parts of modern-day Myanmar as far back as the 10th century AD. The Shan kingdom of Mong Mao (Muang Mao) existed as early as the 10th century AD but became a Burmese vassal state during the reign of King Anawrahta of Bagan (Pagan)(1044-1077). Note: the Mao people are consider a Shan subgroup.

After the Bagan kingdom fell to the Mongols in 1287, the Tai-Shan people quickly gained power throughout South East Asia, and founded:

 • Lan Xang (Laos)
 • Lanna (Chiang Mai)
 • Ayutthaya (Siam)
 • Assam
 • Ava by Burmanized Shan kings
 • Bago by Monized Shan kings
 • Several Shan states in the Shan hills, Kachin hills, Yunnan and parts of Vietnam.

Many famous Ava and Bago kings of Burmese history were of (partial) Shan descent. The Burmanized Shan kings of Ava fought Monized Shan kings of Bago for control of Ayeyarwady valley. Various Shan states fought Burmanized Shan kings of Ava for the control of Upper Myanmar. The Shan kingdom of Monyin (Mong Yang) defeated the Ava kingdom in 1527, and ruled all of Upper Myanmar until 1555.

Burmese king Bayinnaung (1551-1581) conquered all of the Shan states in 1557. Although the Shan states would become a tributary to Ayeyarwady valley based Burmese kingdoms for many centuries, the Shan Saophas retained a large degree of autonomy and often allied themselves with either ChiangMai, Ayuttaya or Siam.

After the Third Anglo-Burmese War in 1885, the British gained control of the Shan states and pushed the borders to the mountains, thereby robbing Siam of thousands of square miles of territory. (The last Burmese king Thibaw was half-Shan.) Under the British colonial administration, the Shan principalities were administered separately as British protectorates with limited monarchical powers invested in the Shan Saophas. [4]

After World War II, the Shan and other ethnic minority leaders negotiated with the majority Burman leadership at the Panglong Conference, and agreed to gain independence from Britain as part of Union of Burma. The Shan states were given the option to secede after 10 years of independence. The Shan states became Shan State in 1948 as part of the newly independent Burma.

General Ne Win’s coup d’etat overthrew the democratically elected government in 1962, and abolished Shan saopha system. In an effort to extract themselves from under the Burmese thumb, various Shan political organizations have attempted ro reassert Siam’s (Thailand) ancient claim to the Shan States, but without success.

List of Shan States and rulers

See List of Shan states and rulers.

Politics

The Shan have been engaged in an intermittent civil war within Burma for decades. There are two main armed rebel forces operating within Shan State: the Shan State Army/Special Region 3 and Shan State Army/Restoration Council of Shan State. In 2005 the SSNA was effectively abolished after its surrender to the Burmese government, some units joined the SSA/RCSS, which has yet to sign any agreements, and is still engaged in guerrilla warfare against the Burma Army.

During conflicts, the Shan (Thai Yai) are often burned out of their villages and forced to flee into Thailand. There, they are not given refugee status, and often work as undocumented laborers. Whether or not there is an ongoing conflict, the Shan are subject to depredations by the Burmese government; in particular, young men may be impressed into the Burmese Army for indefinite periods, or they may be enslaved to do road work for a number of months — with no wages and no food. The horrific conditions inside Burma have led to a massive exodus of young Shan males to neighboring Thailand, where they typically find work in construction, at daily wages which run about 100-200 baht. However unsatisfactory these conditions may be, all of these refugees are well aware that at least they are being paid for their work, and that every day spent in Thailand is another day that the Burmese government cannot impress or enslave them. Some estimates of Shan refugees in Thailand run as high as two million, an extremely high number when compared with estimates of the total Shan population at some six million.

Independence and Exiled Government

His Royal Highness Prince Hso Khan Fa (sometimes written as Surkhanfa in Thai) of Yawnghwe, lives in exile in Canada. He is campaigning for the government of Burma to respect the traditional culture and indigenous lands of the Shan people, and he works with Shan exiles abroad helping to provide schooling for displaced Shan children whose parents are unable to do so. He hopes to provide Shan children with some training in life skills so they can fend for themselves and their families in the future.

In addition, opinion has been voiced in Shan State and in neighbouring Thailand, and to some extent in farther-reaching exile communities, in favour of the goal of “total independence for Shan State.” This came to a head when, in May 2005, Shan elders in exile declared independence for the Federated Shan States.

The declaration of independence, however, was rejected by most other ethnic minority groups, many Shan living inside Burma, and Burma’s leading opposition party, the National League for Democracy led by Aung San Suu Kyi. Despite this dissenting opinion, the Burma Army has begun a crackdown on Shan civilians as a result of the declaration, and Shan people have reported an increase in restrictions on their movements, and an escalation in Burma Army raids on Shan villages.

See http://en.wikipedia.org/wiki/Khun_Sa

Country Profile 

Size:
Lies between 19 and 24 degrees latitude North, and Stretches from 96 to 101 degrees longitude East, covering approximately 64,000 square miles; shares boundaries with Burma, China, Laos, Thailand and the Karenni.

Topography and Drainage:

Bisected north to south by the Salween River, one of the longest rivers in Asia. It lies at an average of 2,000 feet above sea-level, and the highest point, Mount Loilaeng, is 8,777 feet. It is composed of broad valleys, thickly wooded mountain ranges and rolling hills forming scenic landscapes. Jong-ang, the biggest waterfall (972 feet) can be found near the town of Kengtong in Mongnai State.

Climate

There are three seasons: Monsoon (May to October), Cold season(November to January) and Summer (February to April). Annual rainfalls average between 40-60 inches. The overall temperature is equable throughout the year: not too cold and not too hot.

Vegetation

Pine and evergreen forests can be found in abundance. Teak and various kinds of hardwood cover over 47,210 square miles.

Minerals


The bulk of the so-called Burmese natural resources are in the Shan State: silver, lead, gold, copper, iron, tin, wolfram, tungsten, manganese, nickel, coal, mica, antimony, fluorite, marble, gemstones and even uranium. Major Operating Mines are: the Mogok (Mognkut in Shan) and Mongsu ruby mines, and the Namtu Bawdwin silver mines discovered by the Chinese traders and renovated in 1904 by none other than Herbert Clerk Hoover (1874-1964) who became the 31st President of the United State.

A study of the Indian geological reports made by Drs Cogging and Sondhi in 1993 reveals Northern Shan States as incredible mining potential…As for Southern Shan’s remarkable resources, they can be studied from the reports made by a G.V. Hovson (Shanland’s Grievances, by Htoon Myint of Taunggyi, )

People :

The population of these multi-racial people, described by ancient travelers as the most peace loving people who trust everybody and envy nobody is estimated at 7-10 million, the majority of whom are Tai, of the same ethnological stock as Thai and Laos, plus several other racial groups including Pa-o, Palaung and Wa of Mon-Khmer stock; and Kachin, Akha and Lahu of the Tibeto-Burman stock. All in all, it’s various indigenous races have lived harmoniously together for centuries. This fact is supported by the political analyst Josef Silverstein, who say’s: “Although the Shans dominated the people in the area both politically and numerically, they never assimilated the minorities; as a result, cultural pluralism existed through out the Shan States”. (Politics in the Shan State, The Question of Secession from the Union of Burma, 1958, by J. Silverstein). The Shan’s stand on the racial question is best described by Sao Shwe Thaike, who in his capacity as the Speaker of the Constituent Assembly, countered the objection that Muslims could not be considered as being indigenous by saying : “Muslims of the Arakan certainly belong to one of the indigenous races of Burma. If they do not belong to the indigenous races, we also cannot be taken as indigenous races.”

Culture:

Shan is still the first language of the majority, though due to 60 years under the British Protectorate and 40 years under Burmese neo-colonialism, usage of English and Burmese has become fairly common.

As for attire, Shan men, unlike the Burmese, who wear longyis or long skirts, don long baggy trousers. Theravada Buddhism is the pre-eminent faith, and perhaps due to this tolerant religion, Hinduism, Christianity, Islamism and even animisms flourish in this land.

Agriculture:

Primarily a self-sufficient agricultural economy, being blessed with fertile soil, it produces rice, tea, cheroot leaves, tobacco, potatoes, oranges, lemon, pears, and opium. Cattle-and horse-breeding is also a common sight in low grasslands. Added to the fact that it is rich in mineral resources and abundant in teak timber, there is no reason why the Shan State could not become one of the richest and most economically dynamic countries in Southeast Asia, given a favorable political climate. 

Shan States is a beautiful and fertile land, with green hills and mist-covered mountains.  Shans are on the whole, good natured gentle, independent people.

Shan States have a diverse mix of ethnic groups; Tai Yai, Tai Khurn, Tai Lui or Tai Neir, Tai Keiy, Pa-O or Daung Su, Daung Yoe, Palaung, Kachin, Dai Nawng or in Burmese Intha, Danu, Lisu, Lahu, Wa, Kaw, Padaung, as well as Chinese, Indians, Burmans and others. 

The Shans are the most widely scattered of the ethnic people in Myanmar and they can be found in every part of the country. Their Mans (villages), Mongs (city-states) and settlements stretch from the northernmost region of Hkamti Long down to Tharrawaddy and then to southern Taninthayi (Tenasserim) and from the tip of Kengtung in the east to Hsawng Hsup, Kabaw valley and Ta-mu in the west. In central Myanmar many Shan settlements can be found around Ava, Pinya, Sagaing, Toungoo, Pyinmana and Pyi (Prome).

 

250px-shanstatevillage.jpg
Shan State Village

Now-a-days, Shan people are spread around the world, many having left Burma to escape the persecution and brutality of the SPDC, many to study overseas.  Shans live overseas in Thailand, Australia, New Zealand, USA, Canada, Europe, Taiwan, China, Japan and elsewhere. 

250px-shanfields.jpg
Shan Fields

Many overseas groups are actively campaigning for freedom in Shan States and Burma.  Until recently many groups worked almost independently.  In recent years the more widespread use of e-mail and internet technology means that overseas Shan groups can communicate more easily with one another, sharing ideas, discussing campaigns and global change. Shans feel immensely sad that their beautiful homeland has been ravaged and abused by SPDC, and because they have deep love for their motherland, they feel deeply bereft and betrayed.

250px-hsipaw2.jpg
Hsipaw

sss.png

Two photos of the His Royal Highness Tzao Hso Khan Pha, President and Head of States, Interim Shan Government of the Federated Shan States. The remaining  are Shan Freedom Fighters’ photos, Six photos are copyright of Chris Sinclair mailto:csinclair@pobox.com.Four........ Four other photos are courtesy of TSY taisamyone@yahoo.co.uk. All are taken from Burma Digest.

Soa Hso Kham Pha is the eldest son of the late Last year Soa Hso Kham Pha, also known as Tiger Yawnghwe, founded the Interim Shan Government with the cooperation of a group of Shan elders. Recently the ISG has established a freedom fighting force called Shan State Army (Central) with thousands of troops to fight against the neo-fascist military regime in Burma.  

List of Shan state rulers

 Read more in Wikipedia, the free encyclopedia.

The Shan State of Burma (Myanmar) was once made up of a large number of traditional monarchies or fiefdoms. Three ranks of chiefs where recognized by the Burmese king and later by the British administration. These ranks were Saopha or Chaofa (Shan for king or chieftain) or Sawbwa in Burmese, Myosa (“duke” or chief of town), and Ngwegunhmu (silver revenue chief).

Contents

1 Shan states

 1. 1.1 Hierarchy and Precedence
 2. 1.2 Baw (Maw)
 3. 1.3 Hopong (Hopon)
 4. 1.4 Hsahtung (Thaton)
 5. 1.5 Hsamönghkam (Thamaingkan)
 6. 1.6 Hsawnghsup (Thaungdut)
 7. 1.7 Hsenwi (Theinni)
  1. 1.7.1 North Hsenwi
  2. 1.7.2 South Hsenwi
 8. 1.8 Hsihkip (Thigyit)
 9. 1.9 Hsipaw (Thibaw)
 10. 1.10 Kehsi Mangam (Kyithi Bansan)
 11. 1.11 Kengcheng (Kyaingchaing)
 12. 1.12 Kenghkam (Kyaingkan)
 13. 1.13 Kenglön (Kyainglon)
 14. 1.14 Kengtung (Kyaingtong)
 15. 1.15 Kokang
 16. 1.16 Kyon
 17. 1.17 Kyawkku Hsiwan (Kyaukku)
 18. 1.18 Laihka (Lègya)
 19. 1.19 Lawksawk (Yatsauk)
 20. 1.20 Loi-ai (Lwe-e)
 21. 1.21 Loilong (Lwelong)
 22. 1.22 Loimaw (Lwemaw)
 23. 1.23 Mawkmai
 24. 1.24 Manglon
 25. 1.25 Monghsu
 26. 1.26 Mawkmai (Maukme)
 27. 1.27 Mawnang (Bawnin)
 28. 1.28 Mawsön (Bawzaing)
 29. 1.29 Möngkawng (Mogaung)
 30. 1.30 Mongkung
 31. 1.31 Möngleng (Mohlaing)
 32. 1.32 Mönglong
 33. 1.33 Möngmit (Momeik)
 34. 1.34 Mong Nai (Monè)
 35. 1.35 Mongnawng
 36. 1.36 Mong Pai (Mobye)
 37. 1.37 Mong Pan
 38. 1.38 Mong Pawng (Maing Pun)
 39. 1.39 Möngping (Maingpyin)
 40. 1.40 Möngsit (Maingseik)
 41. 1.41 Möngtung (Maington)
 42. 1.42 Möngyang (Mohnyin)
 43. 1.43 Möngyawng
 44. 1.44 Namhkai (Nanke)
 45. 1.45 Namhkok (Nankok)
 46. 1.46 Namhkom (Nankon)
 47. 1.47 Namtok (Nantok)
 48. 1.48 Namkhok-Nawngwawn
 49. 1.49 Panglawng
 50. 1.50 Pangmi
 51. 1.51 Pangtara (Pindara)
 52. 1.52 Pwehla (Poila)
 53. 1.53 Sakoi
 54. 1.54 Samka
 55. 1.55 Tawngpeng
 56. 1.56 Wanmaw (Bhamo)
 57. 1.57 Wanyin (Banyin)
 58. 1.58 Yawnghwe (Nyaungshwe)
 59. 1.59 Ywangan (Yengan)
 60. 1.60 Bibliography

Shan states

State Area (sq. mi) Classical Name Notes
Sawbwas      
Kengtung 12,400 Khemarata Tungaburi  
Hsipaw 4,524 Dutawadi  
Mongnai 2,717 Saturambha/Nandapwa  
Yawnghwe 1,392 Kambawsarata  
Tawngpeng 800 Pappatasara  

South Hsenwi

2,400 Siwirata or Kawsampi Also known as Mongyai

North Hsenwi

6,330 Siwirata or Kawsampi  
Mongmit 3,733 Gandhalarata  
Mongpai 730    
Lawksawk 2,362 Hansawadi?  
Laikha 1,560 Hansawadi  
Mawkmai 2,557 Lawkawadi  
Mongpan 2,988 Dhannawadi  
Mongpawn 366 Rajjawadi  
Manglun   Jambularata  
Kantarawadi 3,015    
Samka 314    
Mongkung 1,593 Lankawadi  
Myosas      
Nawngwawn 28 Pokkharawadi Amalgamated with Mong Pawn, 1931
Mongnawng 1,646 Nandawadi  
Mongsit      
Kehsi-bansam 551    
Mawnang     Amalgamated with Hsamongkham, 1934
Loilong (Pinlaung) 1,098    
Hsahtung 471    
Wanyin 219    
Hopong 212    
Namkhok 108   Amalgamated with Mong Pawn, 1931
Sakoi 82    
Mongshu 470 Hansawadi  
Kenglun 54   Amalgamated with Kehsh Bansam, 1926
Bawlake 565    
Kyetbogyi 700    
Hsamongkham 449    
Baw 741    
Pwela 178    
Ngwegunhmus      
Yengan (Ywangan) 359    
Pangtara (Pindaya) 86    
Pangmi 30    
Loi-ai 156   Amalgamated with Hsamongkham, 1930
Kyaukku 76   Amalgamated with Pwela, 1928
Loimaw 48   Amalgamated with Yawnghwe, 1928
Kyone 24    
Namtok 14   Amalgamated with Loilong, 1931

    Chinese provinces with the name Shan

 1. Shan is another name of the Dai, an ethnic group in China.
 2. Shan, an abbreviation for the Shaanxi province of the People’s Republic of China
 3. Shan, or Shan county, also refers a county in Shandong province of PRC
 4. Shan, or Shantou (汕头), a city in Guangdong province of PRC
 5. Shan, name for a region in Xinjiang Uyghur Autonomous Region
 6. Shan, also refers to the name of ancient Western Regions (西域)

Shan also means hill, peak, or mountain in Chinese languages and Japanese There is also Chinese surname, Shan (surname), is a in Chinese.There is also river name with Shan , in Zhejiang Province of PRC

Reference

 1. Wikipedia encyclopedia
 2. “Story of Myanmar told in pictures” by Dr Than Tun and translated by Maung Win War.
 3.  The Shan Herald Agency News’ Shan State Affairs section, Shan History.
 4. the folk tales of our Ethnic Minorities,
 5. the old records of Chinese and Indian travelers’ chronicles,
 6. Thailand and Khmer chronicles,
 7. from Hman Nan Yar Za Won, The Glass Palace Chronicle of the Kings of Burma (Pe Maung Tin and G.H.Luce, Rangoon University Press, Rangoon, Burma, January 1960.),
 8. Dr Than Tun (History Professor, Mandalay University) “Chin, Myu and Khumi, Notthern Rakhine” in Myanmar Magazine Kalya 1994 August and other publications
 9. and HGE Hall History of Southeast Asia
 10. and Burma’s old history text books published by Burmese Education Ministry. 
 11.  Edward Albert Gait’s “A history of Assam” book, published by Thacker, Spink in1963 at Calcutta.
 12. Shan State and Union of Burma“_ Editorial: Sai Wansai, .02.2006 Issue of Burma Digest
 13. Believing in a Change“_ Interview withSao Harn Yawnghwe
 14. Dialogue with a Shan Leader“_ Interview with Tiger Yawnghwe
 15. We Shall Cooperate with All Genuine Democrats“_ The Shan’s Pledge: Sao Hso Khan Pha
 16. Shan People, Shan State & Shan Government” _ Special Report: Interim Shan Government
 17. Shan Nationals“_ Commentary: Feraya Nangmone 
 18. Letter 1: A Valentine Present with Love” _  Compassionate Letters: Bo Aung Din
 19. Shan Freedom Fighters Photo article: Chris Sinclair & Tai Sam Yone
 20. SAI AUNG TUN, Yangon University, ” The Tai Ethnic Migration and Settlement in Myanmar” By the assistance of the Yunnan Institute for Nationalities, China and the Center for Southeast Asian Studies, Kyoto University, Japan he had  attended the Kunming International Workshop on the “Dynamics of Ethnic Cultures Across National Boundaries in Southwestern China and Mainland.
 21. Detained Ethnic Leaders Denied Outside Medical Aid“, By Shah Paung, January 8, 2008, Irrawaddy.
 22. The Kachin Hill Manual. Rangoon: The Superintendent Government Printing, Union of Burma, 1959. pp. 17-18
 23. G.E. Harvey. History of Burma, from “The Earliest Time to March 1824, The Beginning of English Conquest”. London: Frank Case and Co. Ltd., 1967. p. 160.
 24. Sir Arthur P. Phayre. History of Burma, Including Burma Proper, Taungu, Tenasserim and Arakan. London: 1883. pp. 290-291. 

 See also_

 

 1. Compassionate letter No 1: A Valentine Music DVD with Love for Dear Nan
 2. Compassionate letter number two, for my beloved Nan Sai   
 3. Renascences of the Golden days of the Great Shan Empire           
 4. The Golden days of the Great Shan Empire II
 5. The Golden days of the Great Shan Empire III
 6. The Golden days of the Great Shan Empire IV
 7.  The Golden days of the Great Shan Empire V
 8.  The Golden days of the Great Shan Empire VI
 9.   The Golden days of the Great Shan Empire VII
 10.  A Valentine Present with Love, Letter 1A (In Burmese)View
 11. A Valentine Present with Love, Letter 1B (In Burmese) View
 12. A Valentine Present with Love, Letter 1C (In Burmese) View
 13. Compassionate Letters to Dear Nan, No. 6 C (in Burmese) View
 14. Compassionate Letters to Dear Nan, No. 6 B (in Burmese) View
 15. Compassionate Letters to Dear Nan, No. 6 A (in Burmese) View 
 16. Basic factors that influenced the evolution of Burma Part I
 17. Factors that influenced the evolution of Burma Part II
 18. Factors that influenced the evolution of Burma Part III
 19. Factors that influenced the evolution of Burma Part IV
 20. Factors that influenced the evolution of Burma Part V
 21. Factors that influenced the evolution of Burma Part VI
 22. Factors that influenced the evolution of Burma Part VII
 23. The Golden days of the Great Mon Empire I

 

NOTE:  Compassionate Letters to Dear Nan letters 1 to 12 were first written in English as my earlier contribution to BURMA DIGEST on the Shan National day/Burma’s National day/Valentine day after I read about the Shan leaders intention to separate Shan from Burma/Myanmar.

Later I tried to made that letters in series imitating famous Indian first PM Neru’s letters to his daughter, who later the very famous and strong PM Indera Ghandi. I tried to rewrite the whole history of Burma like him but once I wrote about Burmese Muslims, some racists opposed.

But BD Chief editor Dr Tay Za even allowed me to write with different pseudonyms (author names). I love BURMA, SHAN, all the ethnic minorities and I even try to learn about all thee religions esp Buddhism, Hindu, JEWS and found out the essence and common basic good things. 

BD Chief editor Dr Tay Za even appointed me as a think tank member, editor and later senior editor, I tried to fulfill 99.99% of his request topics but I tried to squeeze in my interested topics. You all can see with your eyes what I have done for three years on Shan National day. THOSE WERE NOT APPRECIATED BUT I WAS RUDELY ORDERED NOT TO WRITE ANY RELIGIOUS ARTICLE. So without any quarrel or argument, I left BD sadly.

The true secular politics is just a myth only.

Factors that influenced the evolution of Burma Part VIII

Factors that influenced

the evolution of Burma Part VIII

Shans

Shan (also known as  Tai) lived independently up north round about 650 B.C. in China at the lower part of the Yangtze River.

1. Shan’s (also known as Tai) migrated down through the present day Yunnan and desended further down into our  Burma and settled in the Shan Plateau.

2. A large group of them made a detour U turn and went up north and climbed the Tibet hills and stayed there forming the Tibeto-Burman ancestors of the whole region.

3. One group continued their journey west, up to the present day Rakhine.

4. Another group even decided to continue the long march up into the present day north eastern part of India.

5. One of the group continued south in Burma and settled in lower Burma closely with Mon and  Kayins.

6. Few of them decided to continue to just stay-put in the present day Yunnan.

7. One group broke away from all others and decided to go straight southwards and settled in present Thailand.

8. One of them also broke away from all and moved to the east, settling in present day Lao and Cambodia. Actually they are a little bit different, some had more of the Chinese blood and some even have mixed blood with Khamars and some even went further and said to be settled in Viet Nam.

9. One of the group, known as Thet mixed the Pyus and their decedents are part of the ancestors of Bamars.

10. Some of the ethnic group who made a detour U turn and went up north and climbs the Tibet hills later, came down and they were known as Kan Yan and formed one of the ancestors of Bama .

11. At last intermarriage of the groups who were the descendents of Pyu, Kan Yan and Thet give rise to my present day Bama ethnic group.

Note (A): the long march travelers of Shan came down in different times in batches. Because it happened in the prehistoric times, I have searched and collected data, and made it simple and easy from:

 1. the folk tales of our Ethnic Minorities,
 2. the old records of Chinese and Indian travelers’ chronicles,
 3. Thailand and Khmer chronicles,
 4. from Hman Nan Yar Za Won, The Glass Palace Chronicle of the Kings of Burma (Pe Maung Tin and G.H.Luce, Rangoon University Press, Rangoon, Burma, January 1960.),
 5. Dr Than Tun (History Professor, Mandalay University) “Chin, Myu and Khumi, Notthern Rakhine” in Myanmar Magazine Kalya 1994 August and other publications
 6. and HGE Hall History of Southeast Asia
 7. and Burma’s old history text books published by Burmese Education Ministry.

I hereby wish to go into some details of what I had given as a gist above: Shan’s other cousins descended from the same ancestors, now inhabit northeast Assam or Asom in India.

Note (B) : they established the Ahom kingdom in Assam, India, where the Burmese General Maha Bandula’s troops committed_

 • indescribable cruelties
 • and barbarities  as to
 • annihilate something like 2/3 of the population
 • and certainly 1/3 of the men and boys
 • disemboweling them,
 • eating their flesh
 • and burning them alive in cages
 • to intimidate
 • and suppress the Shan Ahom of Assam, India.

Edward Albert Gait’s “A history of Assam” book, published by Thacker, Spink in1963 at Calcutta

This event so weakened and disorganized the Shan Ahom that by 1839 the kingdom was completely annexed by the British.

Before that from about 1220 – 1812 AD they maintained themselves under one Dynasty, (that of Mong Mao  568-1604 AD when its descendants ruled Hsenwi or Theinni in Burmese). Indeed the Shan Ahom resisted conquest by the Mughals who had conquered much of India before the British incursion.

DIALOGUE WITH A SHAN LEADER, H.R.H HSO KHAN PHA”. Tiger Yawnghwe or His Royal Highness Prince Hso Khan Pha; he is the eldest son of Sao Shwe Thaik, the former Saopha[Prince] of Yawnghwe[Nyaung-Shwe] and the first President of Burma after Burma’s Independence from British colonial rule. Interview with Dr Tayza, Chief Editor of Burma Digest.

Some groups of Shan settled along the way, at  Yunnan in the north east of Burma. Some mixed blooded with Chinese and Khamar, went to the east and founded the Laos and  Cambodia. Others went down to the southeast and settled in Thailand. No wonder Thailand was known as Siam or we could even easily understand it is just a slang of Shan.

Shans were  gradually pushed south, at about the beginning of the Christian era by the advancement of the Tar Tars. About 650 A.D. one group of Shans formed a powerful country at Nan Chao, now known as Yunnan.

Nan Chao Shans were quite powerful and could resist Chinese attempts at conquest until 1253.

During the years 754 to 763 A.D. the Nan Chao Shans extended their rule even up to the upper basin of the Irrawaddy River and came into contact with the Pyu.

Pyu was one of three ancestors who founded our Burma: viz, Pyu, Kan Yan and Thet. Pyu was then the ruler of the Upper  Burmese Plains.

Some of Shan’s descendents ventured beyond Upper Burma into Lower Burma to mingle and live together with the Mons.

During the heydays of the Nan Chao Shans, some of them had even crossed Upper Burma to reach far west and established the once powerful Ahom Shan Kingdom, in the northeastern part of India, now known as Assam or Assom , as stated above.

Shans had moved into the area now known as the Shan Pyae of Burma in large numbers and settled down and were well established by the time our first Burmese King Anawrahta ascended his throne in 1st century.

Nan Chao  Shans tried desperately to defend their Nan Chao  kingdom from the Chinese attackers, but in 1253 the Nan Chao Kingdom fell. Some of the Nan Chao Shans, unwilling to live under foreign domination there; move towards the south in strength, to seek freedom in present day Tailand area.

They joined forces with the other Shans, who had already settled in that area, and in 1262 took over Chiang Rai, in 1296 Chiang Mai and in 1315 took Ayuddhaya, and established their own kingdoms.

In Upper Burma the Shans established the kingdoms of Mo Gaung (Mong Kawng), and Mo Hnyin (Mong Yang), and in the Shweli basin, the Mao Kingdom.

Anawrahta ruled the Pagan  for 43 year. He was able to unify the whole Burma under his rule for the first time in history.

During this time he sent his armed villagers into the Shan’s kingdoms to help ensure the security of his Pagan Kingdom. However, he had no intention of annexing or taking over of the Shan’s kingdoms. He merely wished to defend the low lying plains of his Burma from raids by the Shan’s disgruntled militias. For this purpose he established a string of fortified towns along the length of the foothills.

Relations between Shan and Burma became friendlier under Anawrahta’s successors , but the Burmese Pagan fell to the attackers from China in 1287 A. D. and was destroyed.

Then in 1312 A. D. one of the groups of Shans took the kingly Title of “Thihathu” and ascended as the Burmese king or throned in Pinya.

The (Mao) Shans, who had established kingdoms in Mo Hnyin, Mo Gaung and the Shweli areas then overran the villages of Pinya and Sagaing in 1364 A.D.

After they had withdrawn, Shan’s from Ava, whose title was Thadominbya, combined Pinya and Sagaing and established a new Kingdom, over which he ruled.

So Shans effectively became Kings in Burma from 1282 A.D. to 1531 A.D.

In 1527 A.D. due to the attacks of the Mo Hnyin Saw Bwa on Ava, the Shan’s and U Burmese of the area left their homes and descended southwards towards Toungoo, where they established a new kingdom.

Thohanbwa, the son of the Moehnyin Saw Bwa, who became the King of Ava, was soon assassinated due to his lack of skill in statecraft and administration, and in 1543 A.D. Onbaung Khun Maing succeeded him as the King.

Meanwhile from Toungoo Kingdom, in the year 1555 A.D. King Bayinnaung succeeded in unifying the whole of Burma  for the second time in our history.

He was able to “persuade’ the Shan Saw Bwa to submit his suzerainty. In accordance with the traditions of the earlier Burmese Kings, the administrative setup was that the Shan Saw Bwas who submitted to the suzerainty of the Burmese King retained full powers to rule over their kingdom. This relationship was based on mutual respect.

The military forces of Burma included contingents of Shan soldiers who proved their valour on the foreign battlefields.

That is how Shan and Burmese descendents had lived closely together, like brethren, till the fall of Upper Burma in 1886.

Then the Shan Saw Bwas, with the intention of restoring freedom to Burma and to the Shan State, chose the Burmese Princes Limbin and Saw Yan Naing to head their alliance, and started waging war against the colonialism.

(I hereby acknowledged that I have adapted the above facts from the Shan Herald Agency News’ Shan State Affairs section, Shan History.)

We could see in the above mentioned era how Shans  migrated and grew mightier. We should study how political, economical, social and philosophical patterns changed according to their coming.

To sum up again, after the fall of Bagan , Ava kingdom was built in 1364 M.E.

Subsequently, until Pinya, Sagaing and Myinsaing  eras, the power of Bagan collapsed and rebellious small kingdoms spread. When the invading conqueror Shans came across Burmese, they accepted the Buddhist cultures and Burmese cultures.

In this case, the saying, ‘conquerors are conquered’ need to be explained thoroughly.

I adapted this last paragraph from the “Story of Myanmar told in pictures” by Dr Than Tun and translated by Maung Win War.

Anyway no one is sure the source of Shan ancestors’ conversion to Buddhism. We should consider the fact that Shans had very good relations with Mon and Khamars. Shans could even get the Buddhism directly from them.

We could see that Shan Pagodas look more like Thai and Cambodia Pagodas than our Burmese. from (

This episode of the history, Shans’ conquering over the  Burma, which our successive Bama governments’ history text books just used to mention one line only and skipped forward to the glorious Burmese warrior Toungoo King Baying Naung who successfully established the 2nd Bama Empire.

The same thing happened to the conqueror Tar Tars. They took over Turkey, Iran and Iraq, and they killed millions of the men and children but married those Muslim women.

Their new wives strangely converted them into Islam and they accepted the Islamic cultures. In this case also, as the saying goes, ‘conquerors are conquered’.

And those Tar Tar/Turk descendents’ armies invaded Afghanistan, India subcontinent (future India, Pakistan, Bangladesh and Sri Lanka.) and established the Moghol Islamic Empire.

So the Central Asia Muslims, Chinese Muslims, Yunan Chinese Muslims and Burma’s Chinese Muslims or Panthays and many of the Burmese Muslims are also their descendents. Even the Muslims in Thailand, Malaysia and Indonesia got Islam from those Chinese Muslims.

Ko Tin Nwe @ BO AUNG DIN

Factors that influenced the evolution of Burma Part V

Factors that influenced

the evolution of Burma Part V

Mon

Early History of Burma_

Humans lived in the region that is now Burma as early as 11,000 years ago, but the first identifiable civilisation is that of the Pyu although both Burman and Mon tradition claim that the fabled Suvarnabhumi mentioned in ancient Pali and Sanskrit texts was a Mon kingdom centred on Thaton in present day Mon state.

The 6th century Mon kingdom of Dvaravati in the lower Chao Phraya valley in present day Thailand extended its frontiers to the Tenasserim Yoma (mountains).

With subjugation by the Khmer Empire from Angkor in the 11th century the Mon shifted further west deeper into present day Burma. Oral tradition suggests that they had contact with Buddhism via seafaring as early as the 3rd century BC and had received an envoy of monks from Ashoka in the 2nd century BC.

The Mons adopted Indian culture together with Theravada Buddhism and are thought to have founded kingdoms in Lower Burma including Thaton in the 6th or 7th century and Bago (Pegu) in 825 with the kingdom of Raman’n’adesa (or Ramanna which is believed to be Thaton) referenced by Arab geographers in 844–8.

The lack of archaeological evidence for this may in part be due to the focus of excavation work predominantly being in Upper Burma.

The first recorded kingdom that can undisputedly be attributed to the Mon people was Dvaravati, which prospered until around 1000 AD when their capital was sacked by the Khmer Empire and most of the inhabitants fled west to present-day Burma and eventually founded new kingdoms. These, too, eventually came under pressure from new ethnic groups arriving from the north.Mon kingdoms ruled large sections of Burma from the 9th to the 11th, the 13th to the 16th, and again in the 18th centuries.

About the same period, southward-migrating Burmans took over lands in central Myanmar once dominated by Pyu city-states and the Tai started trickling into South-East Asia.

The Burman ( Bamar ) established the kingdom of Bagan. In 1057, Bagan defeated the Mon kingdom, capturing the Mon capital of Thaton and carrying off 30,000 Mon captives to Bagan.After the fall of Bagan to the invading Mongols in 1287, the Mon, under Wareru an ethnic Tai, regained their independence and captured Martaban and Bago, thus virtually controlling their previously held territory.

Mon kingdoms

A main body of ethnic Shan / Tai migration came in the 13th century after the fall of the Kingdom of Dali to the Mongol Empire and filled the void left by the fall of the Bagan kingdom in northern Burma forming a loose coalition of city-states.

These successive waves of Bamar and Tai groups slowly eroded the Mon kingdoms, and the next 200 years witnessed incessant warfare between the Mon and the Burmese, but the Mon managed to retain their independence until 1539. The last independent Mon kingdom fell to the Burmese when Alaungpaya razed Bago in 1757. Many of the Mon were killed, while others fled to Thailand.Hanthawaddy (or Hanthawady; in Thai หงสาวดี Hongsawadi) is a place in Burma.

Hongsawatoi ( Bago/Pegu/ Handawaddy )

Hongsawatoi, Capital city of old Mon kingdom. It was destroyed by Burman King, U Aungzeya or Aloungpaya in 1757. Hongsawatoi ( Mon language pronounce) (Pali Hamsavati) Bago is about 50 miles from Rangoon.

According to legend, two Mon princess from Thaton founded Bago in 573 AD. It was written in the chronicles that eight years after enlightenment, Lord Buddha along with his disciples went air-borne around Southeast Asian countries.

The earliest mention of this city in history is by the Arab geographer Ibn Khudadhbin around 850 AD. At the time, the Mon capital had shifted to Thaton. The area came under rule of the Burmese from Bagan in 1056.

After the collapse of Bagan to the Mongols in 1287, the Mon regained their independence.

From 1369-1539, Hanthawaddy was the capital of the Mon Kingdom of Ramanadesa, which covered all of what is now lower Burma. The area came under Burman control again in 1539, when it was annexed by King Tabinshweti to his Kingdom of Taungoo. The kings of Taungoo made Bago their royal capital from 1539-1599 and again in 1613-1634, and used it as a base for repeated invasions of Siam.  

See also_

 1. Basic factors that influenced the evolution of Burma Part I
 2. Factors that influenced the evolution of Burma Part II
 3. Factors that influenced the evolution of Burma Part III
 4. Factors that influenced the evolution of Burma Part IV
 5. Factors that influenced the evolution of Burma Part V
 6. Factors that influenced the evolution of Burma Part VI
 7. Factors that influenced the evolution of Burma Part VII
 8. The Golden days of the Great Mon Empire I
 9. Renascences of the Golden days of the Great Shan Empire
 10. The Golden days of the Great Shan Empire II
 11. The Golden days of the Great Shan Empire III
 12. The Golden days of the Great Shan Empire IV
 13. The Golden days of the Great Shan Empire V
 14. The Golden days of the Great Shan Empire VI
 15. The Golden days of the Great Shan Empire VII

Factors that influenced the evolution of Burma Part III

 Factors that influenced

the evolution of Burma Part III

 Settlements of Indian Migrants in Ancient Burma

Orissa

Orissa, Indian Buddhist colonists, arrived lower Burma, settled and built pagodas since 500 BC.

Andhra Dynasty

Hindu colonists, of Andhra Dynasty, from middle India (180 BC) established Hanthawaddy (Mon town) and Syriam (Ta Nyin or Than Lyin) in Burma.

Talaings or Mons

Mons or Talaings, an Ethnic Minority Group of Myanmar, migrated from the Talingana State, Madras coast of Southern India.

They mixed with the new migrants of Mongol from China and driven out the above Andhra and Orissa colonists.

Those Mon (Talaings) brought with them the culture, arts, literature, religion and all the skills of civilisation of present Myanmar.

They founded the Thaton and Bago (Pegu) Kingdoms. King Anawrahta of Bagan (Pagan) conquered that Mon Kingdom of King Manuha, named Suvannabumi (The Land of Golden Hues).

The conquest of Thaton in 1057 was a decisive event in Burmese history. It brought the Burman into direct contact with the Indian civilizing influences in the south and opened the way for intercourse with Buddhist centres overseas, especially Ceylon.Many Burmese dishes and breads came as a result of Indian influence, prominently reflected in the Burmese version of Indian biryani.

PYU 

The Pyu arrived in Burma in the 1st century BC and established city kingdoms at Binnaka, Mongamo, Sri Ksetra, Peikthanomyo, Halingyi (Hanlin), Kutkhaing in the north, Thanlwin coastal line in the east, Gulf of Mataban and its coast in the south, Thandwe in the southern west and Yoma in the west.

During this period, Burma was part of an overland trade route from China to India.

In 97 and 121, Roman ambassadors to China chose the overland route through Burma for their journey. The Pyu, however, provided an alternative route down the Irrawaddy  to Shri Ksetra and then by sea westward to India and eastward to insular Southeast Asia.

Pyu (also Pyuu or Pyus; in Chinese records Pyao) refers to a collection of city-states  and their language found in the central and northern regions of modern-day Burma (Myanmar) from about 100 BCE to 840 CE.

The history of the Pyu is known from two main historical sources: the remnants of their civilization found in stone inscriptions (some in Pali, but rendered in the Pyu script, or a Pyu variant of the Gupta script) and the brief accounts of some Chinese travellers and traders, preserved in the Chinese imperial history.

India and Arakan Intercourse

Wesali founded by Hindu Chandras

“The area known as North Arakan had been for many years before the 8th century the seat of Hindu dynasties.

In 788 AD a new dynasty, known as the Chandras, founded the city of Wesali (Indian name of Vaisali).

This city became a noted trade port to which as many as a thousand ships came annually;

the Chandra kings were upholders of Buddhism,

 • … their territory extended as far north as Chittagong;
 • … Wesali was an easterly Hindu kingdom of Bengal 
 • … Both government and people were Indian.
 • It seems to have been founded in the middle of the fourth century A.D.
 • Thirteen kings of this dynasty are said to have reigned for a total period of 230 years.

The second dynasty was founded in the eighth century by a ruler referred to as Sri Dharmavijaya, who was of pure Ksatriya descent.

His grandson married a daughter of the Pyu king of Sri Ksetra.

Hindu statues and inscriptions in Wesali

The ruins of old capital of Arakan – Wesali show Hindu statues and inscriptions of the 8th century AD. Although the Chandras usually held Buddhistic doctrines, there is reason to believe that Brahmanism and Buddhism flourished side by side in the capital.

Chittagong is from Tsit-ta-gung

The Arab chief was the Thuratan, in the Arakanese utterance whom the king of Arakan Tsula-Taing Tsandra (951-957 AD.), claimed to have defeated in his invasion of Chittagong in 953 AD.

 1. In memory of his victory the Arakanese king set up a stone trophy, in the conquered land. And inscribed on it the Burmese word,
 2. “Tsit-ta-gung”
 3. meaning “there shall be no war”.
 4. And from this remark of the monument, according to Burmese tradition, the district took its name, Chittagong.
Chittagong under Arakanese rule

Nearly a century, from about 1580 till 1666 AD Chittagong was under almost uninterrupted Arakanese rule. Arakanese captured and sent numbers of the inhabitants of Bengal into Arakan as agricultural and slave labours.

See also_

 1. Basic factors that influenced the evolution of Burma Part I
 2. Factors that influenced the evolution of Burma Part II
 3. Factors that influenced the evolution of Burma Part III
 4. Factors that influenced the evolution of Burma Part IV
 5. Factors that influenced the evolution of Burma Part V
 6. Factors that influenced the evolution of Burma Part VI
 7. Factors that influenced the evolution of Burma Part VII
 8. The Golden days of the Great Mon Empire I
 9. Renascences of the Golden days of the Great Shan Empire
 10. The Golden days of the Great Shan Empire II
 11. The Golden days of the Great Shan Empire III
 12. The Golden days of the Great Shan Empire IV
 13. The Golden days of the Great Shan Empire V
 14. The Golden days of the Great Shan Empire VI
 15. The Golden days of the Great Shan Empire VII

Factors that influenced the evolution of Burma Part II

 

    

 

Factors that influenced

the evolution of Burma Part II

 

2. History of Burma

The History of Burma (or Myanmar) is long and complex. Several races of people have lived in the region, the oldest of which are probably the Mon or the Pyu. In the 9th century the Bamar (Burman) people migrated from the then China-Tibet border region into the valley of the Ayeyarwady, and now form the governing majority.     

 

‘Bamars are descendants of Sakyans who are of the Aryan Race or of some other descendants of Aryans’.

Though there is ‘scarcely any race that can claim descent from exclusively one original race’, nevertheless, Burma’s proximity to India permits the claim that the Burmans have ‘an ornamental Aryan superstructure on the existing Mongoloid foundation’, resulting in some historians proclaiming that ‘Myanmars were descendants of Aryans’.

The history of the region comprises complexities not only within the country but also with its neighbouring countries, China, India, Bangladesh, Viet Nam, Laos and Thailand.

 

Artefacts from the excavated site of Nyaunggan help to reconstruct Bronze Age life in Burma and the more recent archaeological evidence at Samon Valley south of Mandalay suggests rice growing settlements between about 500 BC and 200 AD which traded with Qin and Han dynasty China.

India has been particularly influential in Burmese culture as the cradle of Buddhism, and ancient Hindu traditions can still be seen in brahmins presiding over important ceremonies such as_

 1. weddings
 2. and ear-piercings
 3. but most notably in Thingyan, the Burmese New Year festival.

  Traditions of kingship including coronation ceremonies and formal royal titles as well as those of lawmaking were also Hindu in origin.

  In the defence of its realm, the Konbaung dynasty fought four wars successfully against the Qing Dynasty of China which saw the threat of the expansion of Burmese power in the East.  

  1. In 1769, despite his victory over the Chinese armies, King Hsinbyushin sued for peace with China and concluded a treaty in order to maintain bilateral trade with the Middle Kingdom which was very important for the dynasty at that time.

   2. The Qing Dynasty then opened up its markets and restored trading with Burma in 1788 after reconciliation.  3. Thenceforth peaceful and friendly relations prevailed between China and Burma for a long time.    

   Early history of Burma

  Humans lived in the region that is now Myanmar as early as 11,000 years ago, but the first identifiable civilisation is that of the Mon. The Mon probably began migrating into the area in about 3000 BC, and their first kingdom Suwarnabhumi (pronounced Suvanna Bhoum), was founded around the port of Thaton in about 300 BC. Oral tradition suggests that they had contact with Buddhism via seafaring as early as the 3rd century BC, though definitely by the 2nd century BC when they received an envoy of monks from Ashoka. Much of the Mon’s written records have been destroyed through wars. The Mons blended Indian and Mon cultures together in a hybrid of the two civilisations. By the mid-9th century, they had come to dominate all of southern Myanmar. From that time, Northern Burma was a group of city-states in a loose coalition.

  The ‘King’ of each city-state would change allegiance as he saw fit, so throughout history,

  much of the Shan-Tai north has been part of the_

  1. Tai countries of Nan Zhao (now Yunnan and GuangXi, China),
  2. SipSong Panna, Lanna (Chiangmai in Thailand – Siam), Ayuttaya (old capital of Siam)
  3. and even affiliated with Laos.

  Even U Pyu, one of the three founding brothers of Shwe Bama village was believed to be mixture of three groups;

   

(i) one local inhabitant since Stone Age, Bronze Age and Iron Age,

(ii) another came from Ko Kala’s village bringing in Hinduism and Buddhism along with their cultures and literatures successively

(iii) and the another group believed to came down from north, Tibeto-Burman group.

 

Daw Daw Mon was also rumoured to have two groups of ancestors:(i) One came down from above like Daw Daw Shan,

(ii) and another from U Kala’s village tract , Orrisa village and Talingna village bringing in Hinduism and Buddhism to our land.

Ko Ta Laings originated from the Talingana village of Ko Kala’s village tract and arrived to lower Shwe Bama village part, met and married with Daw Daw Mon’s children, who came down from Ko Yu Nan’s village, spreads through our village up to Ko Thai, Ko Laos and Ko Cam Bodia’s villages.

They give us the Buddhism arts, culture, literature etc. You see Nan, our Shwe Bama spoken language was from Tibeto-Burman family and there are a lot of similarities with Chinese spoken language.

But our Shwe Bama writing language was from U Ka Lar’s village, Brami Script we took not from our native Daw Daw Mon but her cousin U Mon resided in U Thai Land’s village.

I am revealing this to you so that my dear Nan could accept our whole Shwe Bama villagers as the same family. Instead of dividing into numerous weak small countries we could even plan for the Future Federal Union of Burma working with ASEAN+++ formula, I proposed to you in my first letter sent together with my Valentine Music DVD.

Dear Nan, when I wrote in formal style, you complained that it was very dull, not attractive, you have to skip some lines and paragraphs, and you admitted that you even fell asleep before finishing my letter.

Now what? When Daw Khin Myo Chit wrote “The Heroes of Pagan” historians said she was playing with the history books like a child with a crayon. Now if you accuse me of attempting to imitate her, I would be glad and would felt honoured and reply with pride, “Thank you with my pleasure.” But I have to admit that my English could not even touch her toes’ level.

And in the Story of Myanmar told in pictures by the famous historian Dr Than Tun, he had attempted to simplify the Burmese History.

Dear Nan, you have to understand me that I used to and need to quote the famous personalities frequently because I have an inferiority complex. I am afraid you would not be serious if I cannot support my words or the style of writing with the world accepted great persons’ works. I have to use them at least as an excuse for my deeds or words. You know I am just a graduate and were forced to waste my precious time with my business matters but you had already got two post graduate degrees, a Master and a PhD. So I hope my darling Nan is not sneering at my letter as a show off.

Please kindly let me continue to enjoy with my false sense of grandeur by quoting those famous persons.

You see Nan, with the growing age and fading memory, I used to sway away from my primary target of answer your question.

The recent discovery of the Genetic DNA researchers’ claim of the finding of the Chinese to be migrated from Africa or “Out of Africa theory” may reveal the longer and winding trail of our great ancestors. From Africa to China and then continue to Burma. If we consider the origin of the Southern Indians from Africa and Arian Migration from the north or tall blue or brown eyed and fair people proved to be genetically related to east Europeans, some of our ancestors had endlessly marched quite a long distance.

Actually if I am allowed to sum up the above:

 1. U Pyu, U Kan Yan and U Thet were my ancestors.
 2. Most of the U Kan Yan’s descendants stayed along Chin Dwin River and between Chindwin and Irrawady rivers.
 3. As I had stated above, few groups of villagers came down from northern Ko Yu Nan’s village, one of them went and established Daw Tibet’s village.
 4. One group went further west to Ko Ya Khines village and some went further into Ko Kala’s territory.
 5. One group stayed along our mother Irrawady and formed my ancestors.
 6. One group stayed in Ko Ka Chin’s village.
 7. Actually Ko Ka Yin, Daw Mon and almost all our ethnic brother villagers came down the same path.
 8. Dear Nan, no wonder your great grandmother Daw Daw Shan was the elder sister of Ko Thai and Ko Laos’ great grandfathers. Because of the same language and culture you even cruelly planned to divorce me and go and marry with one of them. I know, I know, you just wanted to hurt me because you were angry with me and never really intended to do so.
 9. Dear Nan, because of that, there are larger number of cousins of Ko Ka Chin , Ko Chin and Ko Na Ga in Ko Ti Bet’s village and Ko Kala’s village than in Shwe Bama village.
 10. And there are a lot more of Ko Ka Yin and Daw Mon’s relatives in Ko Thai, Ko Cam Bodia’s villages.

Dear Nan, it is too late tonight to continue my letter as you know, I need to wake up early to prepare to go and work intime.

Your loving hubby

(Ko Tin Nwe)

BO AUNG DIN

 

 

History of ASIA

 

 • Alexander the Great conquered an area from Turkey to India in the 4th century BC.

 • The Roman Empire would later control parts of western Asia. The Achaemenid, Seleucid, Parthian and Sassanian empires were based in Ancient Persia.

 • Many ancient civilizations were influenced by the Silk Road, which connected China, India, the Middle East and Europe.

 • The religions of Hinduism and Buddhism, which began in India, were an important influence on South and East Asia.

        Middle Ages

 • The Islamic caliphate and other Islamic states took over the Middle East starting in the 7th century, and later expanded into India and Indonesia.

 • The Crusades would be fought from the 12th century, in Christian Europe’s attempt to retake the Holy Land from the Muslims.

 • The Mongol Empire conquered a large part of Asia in the 13th century, an area extending from China to Europe.

        Modern period

 

Myanmar Malay Muslims

 Myanmar Malay Muslims

or Pashus or Bajau or Selung, or Salone

 From the free encyclopedia

Wikipedia Talk page Adding facts about the Muslim- Moken or Pashu or Bajou after I added the following data into the main article_

In researching I have found part of the problem. Pashu is just the local name in Kawthaung for people of Malay ancestry. (My rebuttal- the whole Burma is using this name, any why was my Myanmar Malay Muslim article deleted?) It is also used to describe the mixed Malay-Burmese-Thai patois (so I am not wrong!)that many of them speak. Sometimes the word Pashu is also applied to the Moken as they are related to the Malays. (So erasing my article from Moken is also not totally right!) An example of usage is the local Kawthaung name for Pterocarpus indicus or pashu-padauk while in English it is sometimes called Malay padauk. Pashu has nothing to do with religion, (This is the outsiders hope and imigination. But almost all the Pashus are Muslims in Kawthaung) but that could be confusing since the Malay are more likely to be Muslim than the Burmese or Thai. —Bejnar (talk) 18:06, 9 January 2008 (UTC)

Many Burmese Moken, especially those staying on the mainland on the west coast of the Malay Peninsula, have intermarried with local Burmese Muslims, Arabs and Indian seamen/traders. They are Muslims, and speak Burmese and a Malay dialect, with some of them holding Burma and Malaysian double citizenship.

In the southern tip of Myanmar in Myeik district of Taninthayi Division, a sizable number of Pashu (Bajou) people have lived since time immemorial. They are of the Malay race.

They speak Malay and some of their elderly members can read Jawi, Malay language written in Arabic Script. (Modern Malay is also written in Roman Script). Concentrated in Bokpyin township and villages around it and many sprawling islands in the Bay of Bengal, they learn a livelihood through fishing, pearl diving, agriculture and various trades.

They speak Myanmar with a strong Myeik ( Beik ) accent, and many can talk in Bahasa Melayu also. They have commercial links with south Thailand and north Malaysia. In Kawthaung the southernmost town of Myanmar, across Ranong in south Thailand , there are many mosques, including a large Pashu mosque. There are some Pashus who have intermarried with other Burmese Muslims and some of their youths have taken up modern Myanmar education.[7]

 

 

 

REFERENCE ^ Maung-Ko Ghaffari, Yangon, Myanmar’s letter/article, published in the Sun newspaper, Malaysia on May 28, 2007. He gives me this newspaper photocopy with the permission for reproduction and circulation consent duly signed. He was the Chief Editor of The Islam Alin (Light of Islam) magazine published in Yangon. He cited or referred to the, “Our Pashu People”, published by Colonel Ba Shin, Chairman of the Burma Historical Commission and Secretary General of the Islamic Religious Affairs Council. Burma/Myanmar.

Some of the original contributors may like to see Moken remain as primitive non Muslims and repeatedly erased my contributions without even giving the reasons. Please just look at the Bajou in Malaysia and Indonesia. They are Muslims and are same as Myanmar/Burmese Pashus (Bajou) and mostly found in Johore, Batang Island Indonesia, Sarawak (East Malaysia) and Singapore. I have given a very good reference and also got the consent to republish anywhere, as written below.

So please may you kindly do not try to erase these facts about Burmese Malay Muslims, well known as Pashu or Bajou.

If they are the separate different Ethnic Minority from MOKEN,, why do you all merged my Burmese Malay Muslims article into this article?Or if you think Burmese Malay Muslim Pashus are totally different from Moken, kindly put back my article seperating from this merged one.

Please see Bajauin Wiki. Who authorize my article to merge and later edited out or erase the Burme Malay Muslim? Even Pashu Khaung Phyat bogyman meaning Bajau headhunter is well known in Burma. And we call the whole Peninsular as Pashu Kyun Swe meaning Pashu Peninsular. —Darz kkg (talk) —Darz kkg (talk) 14:07, 6 January 2008 (UTC)

Maung-Ko Ghaffari, Yangon, Myanmar’s letter/article, published in the Sun newspaper, Malaysia on May 28, 2007. He gives me this newspaper photocopy with the permission for reproduction and circulation consent duly signed. He was the Chief Editor of The Islam Alin (Light of Islam) magazine published in Yangon. He cited or referred to the, “Our Pashu People”, published by Colonel Ba Shin, Chairman of the Burma Historical Commission and Secretary General of the Islamic Religious Affairs Council. Burma/Myanmar. (Written by me)

Which ethnolinguistic group are you speaking about, which you believe is not covered adequately at Wikipedia? It is a bit difficult to follow you. There is no Pashu or Bajou ethnic group listed at List of ethnic groups in Burma. Badagnani (talk) 02:33, 6 January 2008 (UTC)

My rebuttal_

Those Pashu Muslims of Burma are really there and I had given referral duly. Viz_

A. Maung-Ko Ghaffari, Yangon, Myanmar’s letter/article, published in the Sun newspaper, Malaysia on May 28, 2007. He was the Chief Editor of The Islam Alin (Light of Islam) magazine published in Yangon.

B. “Our Pashu People”, published by Colonel Ba Shin, Chairman of the Burma Historical Commission and Secretary General of the Islamic Religious Affairs Council. Burma/Myanmar

C. We don’t care about the ethnic group listed at List of ethnic groups in Burma, as the

 1. Panthays or Burmese Chinese Muslims
 2. and Rohingya Muslims

are not officially recorded there but WE ALL ARE THERE IN BURMA to stay forever whether SPDC Military Junta and you all experts in Anthropology recognize us or not.

Anyway, the real issue here is, my article was merged in this article.

May be (I may be wrong) Myanmar Pashus are Moken converted into Islam. Some inter-married with local Burmese Muslims, Arab and Indian Muslim sailors and traders.

Please read the Wiki article, Bajau. Although not mentioned in Wiki Bajau, Myanmar Pashus could be related to them. May you kindly allow me to repeat my words above_

Even Pashu Khaung Phyat bogyman meaning Bajau headhunter is well known in Burma.

But as some of the ancient Myanmar/Burmese used to call the Malays as Pashu, it may refer possibly to Malay but now we all call Malay a Malay.

 1. The Bajau, (also written as Badjao, Badjaw or Badjau) are an indigenous ethnic group the Philippines and in parts of Sabah, Brunei and Sarawak.
 2. many Bajau had migrated to neighbouring Malaysia . . .
 3. They were sometimes referred to as the Sea Gypsies,
 4. although the term has been used to encompass a number of non-related ethnic groups with similar traditional lifestyles,
 5. Bajau is a collective term, used to describe several closely related indigenous groups.
 6. The origin of the word Bajau is not clear cut.
 7. Although it is generally accepted that these groups of people can be termed Bajau, these groups never call themselves Bajau.
 8. They call themselves with the names of their tribes that are mostly the names of the places of their origins.
 9. They accept the term because they realise that they share some vocabulary and general genetic characteristic such as in having darker skin,
 10. For most of their history, the Bajau have been a nomadic, seafaring people, living off the sea by trading and subsistence fishing.
 11. They kept close to shore by erecting houses on stilts, and traveled using lepa-lepa, handmade boats which many lived in.
 12. The many Bajau sub-groups vary culturally and linguistically, but are unified through their adherence to Sunni Islam of the Shafi’i school.
 13. Commonly, many sub-groups of Bajau are named after the place or island they live-in for many years.
 14. Eventhough, they are called Bajau, each sub-groups has they own unique language, cultures and tradition.
 15. However, certain sub-groups are able to understand the languages of other sub-groups and races.
 16. Claims to religious piety and learning are an important source of individual prestige among the coastal Bajau, and the title of salip/sarip (descendants of the Prophet Muhammad) are shown special honour in the local community.
 17. The Ubian Bajau, due to their nomadic marine lifestyle, are much less adherent to orthodox Islam, and practice more of a folk hybrid, revering local sea spirits, known in Islamic terminology as Jinn.
 18. Many Bajaus of the east coast retain their seaborne lifestyle, together with remnants of traditional pre-Islamic beliefs.
 19. Among the boat-dwellers in particular, community spirit mediums are consulted at least once a year for a public séance and nightly trance dancing.
 20. In times of epidemics, the mediums are also called upon to remove illness causing spirits from the community.
 21. They do this by setting a “spirit boat” adrift in the open sea beyond the village or anchorage.

 

As I am not an expert, please kindly decide the fate of Myanmar Muslim Pashus (sorry some may hate to read as another sub-group of Myanmar Muslim).

Are they still related to Moken? Bajau? Or non existent ghosts people?

But you could not close the eyes and refuse to accept that there is no such people there in Myanmar.

Whether they are recognized as Ethnic group or not, they are there.No one could cleanse them (and all the different groups of Muslims of Myanmar) out of Myanmar. Issue of recognization as the different ethnolinguistic group is for your academic paper work but we all are in Myanmar whether you recognize or not. And Wiki must record some where, even if you wish to record us as illegal mix-blooded people, echoing the dictator General Ne Win.

There are three groups of Bajau according to the New Straits Time, Malaysia’s English newspaper published in early 90’s. I copied and recorded the facts but was quite ignorant to note down the date and author.

These three groups of Bajau are_

 1. The Moken and the related Moklen group.
 2. Orang Laut (Sea People).
 3. Bajau Laut.

Myanmar citizens of Malays are the Moken and the related Moklen group. They are found in the Mergui Archipelago of Myanmar and the islands of south western part of Thailand.

One of the other two subtypes are the Orang Laut (Sea People) are seen in Riau-Lingga Archipelago, Batam, Eastern Sumatera of Indonesia and Southern Johore of Malaysia.

The last group is the Bajau Laut, largest of all groups, live in Sulu Archipelago of the Philippines, eastern Bornio, Sulawesi and islands of eastern Indonesia.

Pashu in Myanmar is likely to be the corrupted word (or a different slang) in Myanmar language from- Bajau. That Bajau tribe is the largest Muslim indigenous group in Sabah (East Malaysia). They are known as Sea Gypsies or Sea Nomads.

Malays in Myanmar or (called Pashu of Burma), are almost same as but a little bit different from the Malays in Southern Thailand, East and West Malaysia, Singapore, Brunei, Philippines and Indonesia.

So the Pashu Muslims of Myanmar are likely to be from the Muslim-Moken and are related to Moklen group of Bajau.

So what should we do?

 1. Shift the whole Moken article under Bajau? Not appropriate as some Moken are non Muslims and Bajau are all Muslims. (See Wiki. Anthropologists should argue there that the religion should not create a new race. )
 2. Then is it appropriate to merge Moken into Bajau?
 3. Or need to take out Myanmar Pashu Muslims from this Moken article and put under Bajau article?
 4. Or just reinstate my original article Myanmar Malay Muslims or Pashu article merged here and ERASED?

To sumup the above, evidences of Burmese Malay Muslims or Pashu in Myanmar are_

 1. Letter/article, published in the Sun newspaper, Malaysia on May 28, 2007.
 2. Maung-Ko Ghaffari was the Chief Editor of The Islam Alin (Light of Islam) magazine published in Yangon, wrote that and given me the consent to republish.
 3. “Our Pashu People”, published by Colonel Ba Shin, Chairman of the Burma Historical Commission and Secretary General of the Islamic Religious Affairs Council. Burma/Myanmar.
 4. Pashu Khaung Phyat bogyman meaning Bajau headhunter is well known in Burma.
 5. Ancient Myanmar/Burmese used to call the Malays as Pashu, it may refer possibly to Malay but now we all call Malay a Malay.
 6. In the Glass Palace Chronicle, official history of Burma, there is the story of Alaunsithu, grandson of Kyansittha (Second Burmese King in History). Reported to had arrived Pashu/Malaya. One of the spectator child fell into the sea, drowned and saved by a sailor of Alaunsithu. (I will search back the book and give the reference page later.)
 7. Kin Won Min Gyi, the Minister of our last king, Thibaw, went to Europe through Malaya and recorded the appearances, culture, dressings of PASHUS. (I will search and give the references later)
 8. The New Straits Time, Malaysia’s English newspaper published in early 90’s about Bajau, which I recorded above. It may be difficult to trace back.
 9. And another article written by Datuk Kadir Jasin, Chief Editor of The New Straits Time, Malaysia’s English newspaper, after he followed the PM Tun Dr Mahathier’s first visit to Burma/Myanmar.He wrote about the Muslims in Burma, including these Pashu Malays of Burma and even mentioned about early arrival of Islam in Burma starting from Byat Wi, Byatta, Shwe Phyin brothers etc. (Datuk Kadir Jasin later became the Malaysia Government news agency, Bernama’s chief and now retired.)–Darz kkg (talk) 16:58, 7 January 2008 (UTC)
The following is an old revision of this page, as edited by me at 17:15, April 29, 2007. It  differ significantly from the current revision because some of the editors are stubborn and edited as they like erasing all of my postings in this article. But Alhamdulillah, I was able to protect my other Islam/Myanmar articles_

Articles I have authored, started or expanded on Wikipedia.

 1. Islam in Myanmar
 2. Talk:Islam in Myanmar
 3. Burmese Indians
 4. Talk:Burmese Indians
 5. Panthay
 6. Burmese Chinese
 7. Myanmar Indian Muslims
 8. Famous Burmese Muslims renamed List of Burmese Muslims
 9. Ba Shin
 10. Persecution of Muslims in Myanmar
 11. History of arrival of Islam in Burma/Myanmar
 12. Burma Muslim Congress
 13. Burmese Malay Muslims
 14. U Shwe Yoe

Moken children near Surin Island, Thailand

 

 

 

Moken children near Surin Island, Thailand

A boat of Moken

 

 

 

A boat of Moken

The Moken (Mawken or Morgan), are an Austronesian ethnic group with about 2,000 to 3,000 members who maintain a nomadic, sea-based culture. Their Malayic, or proto-Malay language is distinct from the surrounding Malayan languages.

Nomenclature

The Moken refer to themselves as Moken. The name is used for all of the proto-Malayan speaking tribes who inhabit the coast and islands in the Andaman Sea on the west coast of Thailand, the provinces of Satun, Trang. Krabi, Phuket, Phang Nga, and Ranong, up through the Mergui Archipelago of Myanmar (Burma). The group includes the Moken proper, the Moklen (Moklem), the Orang Sireh (Betel-leaf people) and the Orang Lanta. The last, the Orang Lanta are a hybridized group formed when the Malay people settled the Lanta islands where the proto-Malay Orang Sireh had been living.

The Burmese call the Moken, Selung, or Salone or Chalome.[1] In Thailand they are called Chao Ley (people of the sea) or Chao nam (people of the water). Although these terms are used loosely to include the Urak Lawoi and even the Orang Laut. Thai word is: มอแกน. In Thailand, acculturated Moken are called Thai Mai (new Thais).

The Moken are also called Sea Gypsies, a generic term that applies to a number of peoples in southeast Asia. The Urak Lawoi are sometimes classified with the Moken, but they are linguistically and ethnologically distinct, being much more closely related to the Malay people.[2][3]

Lifestyle

Their knowledge of the sea enables them to live off its organisms by using simple tools such as nets and spears to forage for food. What is not consumed is dried atop their boats, then used for trade at local markets for other necessities. During the monsoon season, they build additional boats while occupying temporary huts.

Some of the Burmese Moken are still nomadic people who roam the sea most of their lives in small hand-crafted wooden boats called Kabang, which serve not just as transportation, but also as kitchen, bedroom, living area. Unfortunately much of their traditional life, which is built on the premise of life as outsiders, is under threat and appears to be diminishing.

Some of the Burmese pure Moken are still nomadic people who roam the sea most of their lives in small hand-crafted wooden boats called Kabang, which serve not just as transportation, but also as kitchen, bedroom, living area. Unfortunately much of their traditional life, which is built on the premise of life as outsiders, is under threat and appears to be diminishing.

Because of the amount of time spent diving for food, Moken children have accommodated their visual focus to see better underwater.[4][5]

But many Burmese Moken, especially those staying on shore on the mainland, that is on the west coast of Malay Peninsula intermarried with local Burmese Muslims, Arab and Indian seamen/traders. They are Muslims and speak Burmese and a Malay dialect. And some of them are holding Myanmar and Malaysia double citizenships although that practice is not accepted by both goverments. If those Malay descendants (Muslims) want to migrate back to Malaysia, there was even a special scheme to accept them back in 70’s. Many of them had relatives in Kedah and some in other northern states of Malaysia.

The first Muslims had landed in Myanmar (Burma’s) Tanintharyi coast as seamen in ninth century. [6] The dawn of the Muslim settlements and the propagation of Islam was widely documented by the Arab, Persian, European and Chinese travelers of Ninth century.[7]

The current population of Myanmar Muslims are the descendants of Arabs, Persians, Turks, Moors, Indian-Muslims and Malays who settled and intermarried with local Burmese and many ethnic Myanmar groups. [8][9]

Muslims arrived in Burma as travelers, adventurers, pioneers, sailors, traders,[10]Military Personals (voluntary and mercenary)[11], and some were reported to have taken refuge from wars, Monsoon storms and weather, shipwreck [12]and for a number of other circumstances. but many of them are professionals and skilled personals serving at various ranks of administration whilst others are port-authorities and mayors and traditional medicine men.[13]

In the chronicles of Malaysia, during the first Melacca Empire of Parameswara in the early fifteenth century, it was recorded the Burmese (Muslims) sailors and traders were regularly arriving there. [1] Those Bago (Pegu) seamen, likely to be Muslims, were also recorded by the Arab Historians of tenth century. During fifteen to seventeen centuries, there were a lot of records of Burmese Muslim traders, sailors and settlers on the whole coast of Burma. That was from Arakan coast (Rakhine), Ayeyarwady delta and Tanintharyi coast (Including all the islands along the whole coast).[14] During Peik Thaung Min (early Bagan dynasty, 652-660 AD), Arab travelers from Madagascar to China through East Indian Islands, visited Thaton and Martaban ports. It was recorded in Arab chronicles in 800 AD. [15]

In seventeenth century, those Muslims controlled the business and became so powerful because of their wealth. They were even appointed as Governor of Mergui, the Viceroy of the Province of Tenasserim, Port Authorities, Port Governors and Shah-bandars (senior port officials).[16] [17] [18]

Muslim sailors built many mosques, but those should be more appropriately called Temples as they were equally holy to Muslims, Buddhists, Hindus and Chinese. They were called Buddermokan,The so called Buddermokan on Sittway island is claimed by believers of different faiths. … ‘Buddermokan’ [19][20][21] in memory to Badral-Din Awliya, a saint. They are found in Akyab, Sandoway and on a small island off Mergyi. [22]

So Malays in Myanmar (called Salon or Pa Shu), are almost same as but a little bit different from the Malays in Southern Thailand, East and West Malaysia, Singapore, Brunei, Philippines and Indonesia. Pa Shu in Myanmar is likely to be the corrupted word (or a different slang) in Myanmar language from- Bajau. That Bajau tribe is the largest Muslim indigenous group in Sabah (East Malaysia). From the three groups of Bajau these Myanmar citizens of Malays are the Moken and the related Moklen group. They are mostly found in the Mergui Archipelago of Myanmar and the whole of the Tanintharyi coast.

Governmental control

The Burmese and Thai governments have made attempts at assimilating the people into their own culture, but these efforts have met with limited success. Thai Moken have been permanently settled in villages located in the Surin Islands (Mu Ko Surin National Park[23]), in Phuket Province, on the northwestern coast of Phuket Island, and on the nearby Phi Phi islands of Krabi province.[24]

The Andaman Sea off the Tenasserim coast was the subject of keen scrutiny from Burma’s regime during the 1990s due to offshore petroleum discoveries by multinational corporations including Unocal, Petronas and others. Reports from the late 1990s told of forced relocation by Burma’s military regime of the ‘Sea Gypsies’ to on-land sites. It was claimed most of the Salone had been relocated by 1997, which is consistent with a pervasive pattern of forced relocation of suspect ethnic, economic and political groups, conducted throughout Burma during the 1990s.

2004 Indian Ocean Tsunami

The islands where the Moken live received much media attention in 2005 during the Southeast Asia Tsunami recovery, where hundreds of thousands of lives were lost in the disaster. As they are keenly aware of the sea, the Moken in some areas knew the tsunami that struck on December 26, 2004 was coming,[25] and managed to preserve many lives.

However in the coastal villages of Phang Nga Province, such as Tap Tawan, the Moken suffered severe devastation to housing and fishing boats in common with other Moken communities.[26]

References

 1. ^ Anderson, John (1890) The Selungs of the Mergui Archipelago Trübner & Co., London, pp. 1-5

 2. ^ Classification of Urak Lawoi language

 3. ^ Urak Lawoi of the Adang Archipelago, Tarutao National Marine Park, Satun Province, Thailand by Dr. Supin Wongbusarakum December 2005

 4. ^ Gislén, Anna (May 13, 2003) “Superior Underwater Vision in a Human Population of Sea Gypsies” Current Biology 13(10): pp. 833-836;

 5. ^ Travis, J. (May 17, 2003) “Children of Sea See Clearly Underwater” Science News 163(20): pp. 308-309;

 6. ^ “The Muslims of Burma” A study of a minority Group, by Moshe Yegar, 1972, Otto Harrassowitz. Wisbaden. page 2, first line.

 7. ^ “The Muslims of Burma” A study of a minority Group, by Moshe Yegar, 1972, Otto Harrassowitz. Wisbaden. page 2, line 5,6,9

 8. ^ ibid page 6, line 25,26&27.

 9. ^ Pathi U Ko Ko Lay’s lecture 1973, Islamic Religious Library Magazine

 10. ^ “The Muslims of Burma” A study of a minority Group, by Moshe Yegar,,page9, paraaph 4.

 11. ^ ibid, page10,line 7,8&9.

 12. ^ ibid page 2, paragraph 3, line 1,2&3.

 13. ^ ibid page 30, whole page.

 14. ^ ibid page 2, 2nd. paragraph, line 1,2 &3.

 15. ^ Various notable facts in Myanmar History, in Burmese, by U Kyi BA History Honours. Page 156, 157.

 16. ^ ibid

 17. ^ Maurice Collis, Simese White(London Faber and faber, 1936. page 40.

 18. ^ “The Muslims of Burma” A study of a minority Group, by Moshe Yegar, page 5, line 22 to 27

 19. ^ Sir Richard C. Temple, Buddermokan, JBRS,XV, pt 1 (1925)1-33

 20. ^ “The Muslims of Burma” A study of a minority Group, by Moshe Yegar, page 8 1st. paragraph

 21. ^ A. Journal of the Burma Research Society 15: 1-33. the coast from Assam to Malay with the curious mosques known as Buddermokan reverenced by the Buddhists and China-men as well as Mahomedans. B. Arakan Rajsabhay Bangala Sahitya(1600 – 1700 AD)Bengali Literature in the Kings’ Court of ArakanBy Dr. Muhammad Enamul Huq (M.A., Ph. D) and Sahitya-sagar Abdul Karim Sahitya Visarad Translated from Bengali by: Mating Sein Pru [www.rakhapura.com/ScholarsColumn/Bengali_Literature_in_the_Kings_Court_of_Arakan.asp]

 22. ^ ibid

 23. ^ “Mu Ko Surin National Park” National Park, Wildlife and Plant Conservation Department, Bangkok, Thailand;

 24. ^ Bauerlein, Monika (November 2005) “Sea change: they outsmarted the tsunami, but Thailand’s sea gypsies could be swept away by an even greater force” Mother Jones 30(6): pp. 56-61;

 25. ^ http://www.cbsnews.com/stories/2005/03/18/60minutes/main681558.shtml “Sea Gypsies See Signs In The Waves” 60 Minutes CBS News, 25 December 2005];

 26. ^ Jones, Mark (6 May 2005) “Thailand’s fisherfolk rebuild after tsunami” Reuters also from Web Archive

External links

Moken

A language of Myanmar

ISO 639-3: mwt

Population 7,000 in Myanmar (1993 Johnstone).
Region Mergui Archipelago, Dung, and other islands in south Myanmar. Also spoken in Thailand.
Alternate names   Mawken, Basing, Selung, Selong, Salong, Salon, Chau Ko’
Dialects Dung, Ja-It, L’be. Closest to Moklen. Related to Urak Lawoi.
Classification Austronesian, Malayo-Polynesian, Malayic, Moklen
Language development NT: 2002.
Comments They live primarily on boats, but occasionally settle on islands in the area. SVO. Islands. Tropical forest. Sea level. Fishermen: marine products. Traditional religion, Muslim.

Also spoken in:

Thailand

Language name   Moken
Region West coast of south Thailand, Phuket, Phangnga, Krabi, Ranong.
Alternate names   Mawken, Basing, Selung, Selong, Salong, Salon, Chau Ko’
Dialects Dung, Ja-It, L’be.
Comments They live primarily on boats, but occasionally settle on islands in the area. Fishermen. Traditional religion, Muslim.
 

Entries from the SIL Bibliography about this language:

Academic Publications

Amon Thavisak. 2001. “The effects of glottal finals on pitch in Southeast Asian languages.”

Pittayaporn, Pittayawat . 2006. “When words erode: Moken trisyllabic syncopation and PAn stress.”

Selung/Moken

ETHNONYMS: The names used by and for nomadic boat people typically refer to the people’s connections with the sea. “Moken” (Mawken, Maw khen) is the name people living around the Mergui Archipelago of Myanmar (Burma) use to identify themselves. Originating from a Moken story, the name means “drowned people” or “people of the drowning,” maw or l’maw (drowning, to dip), o’en-ken abbreviated to oke’n (“salt water”), according to Bernatzik and to White. Anderson mentions people calling themselves Manoot (menut or manut, people) Ta’au (teau or t’ow, sea) or “people of the sea.” Similar terms for “people” are found in Thailand (chao) and Malaysia (orang) with words for “sea” (Thai le; Malay laut) or “water” (Thai nam); hence Thais call Moken “Chao Nam” or “Chao Le” and Malays use “Orang Laut.” The meaning and etymology of the Burmese name Salon, Selon, Selong, Selung, or Silung is not clear; it may derive from the Thai-Malay placename Salang (Thalang) Phuket, where Moken may have lived. Other names for Moken are associated with sociopolitical status, geography, and environment; these include “Orang Rayat” (Malay, “subject”) or “Rayat Laut” (“the sea subjects”), “Orang Pesukuan” (“people divided into clans”), and “Bajau” (Bugis, “subject”), a term denoting sea people of north Borneo and the Sulu Archipelago (often equated with pirates). Local groups may take the name of geographic places where they live (e.g., Orang Barok, for Baruk Bay, on the island on Singkep).

 

See also Bajau; Samal; Sea Nomads of the Andaman

BARBARA S. NOWAK

Customary Etiquette of Myanmar Rulers

Student group’s reminder to SPDC Junta

to follow the Myanmar’s traditional

Customary Etiquette of Rulers

t-38-p.jpg

Regime’s Soldiers will die and Are going to Hell!

Regime’s Soldiers will die

and Are going to Hell!

Dear Comrades,

I am here on earth as the head of the Enquiry Commission sent by our Chief of Heaven Veteran Military Association; General Aung San to investigate why there is no more new arrival to heaven from Myanmar Military.

General Aung San’s Emerald bed’s foam mattress suddenly hardened as a warning sign of serious problems on earth. So our beloved General used his ‘Diva Sakkhu’ or Angel Telescope to investigate and saw two things:

1) His daughter Daw Aung San Suu Kyi is unfairly imprisoned by SPDC.

2) BIA, BDA and armies around the world have common motto: Soldiers never die and if die never go to hell. (Ye’ baw ma thay- Thay thou nga yae’ ma lar) But General Aung San was shocked to see the present status of Myanmar Military, now Myanmar Soldiers are dying and all of them are going to Hell!

Our General Aung San did not worry anything about his daughter. He already understood that his daughter is following his path and is merely collecting merits to join him later. Not like when he was young as a BIA soldier or 30 Comrade: he now understands that struggling, sacrificing is far more important than the end result. Struggling for a just cause or traveling a worthy journey is your present effort. Results may depend on many factors including the ‘Kamma’ or fate. He now used to teach us that we must have a definite worthy, noble destination and sincere effort with all our mental and physical strength is good enough.

He shouted and asked us, “What that BASTARDS SPDC Generals and Myanmar Military personals are doing? There is no more new arrival of Bama Army personals to heaven. And the Hell is almost jammed with Bama Soldiers and their leaders.”

I thought General Aung San had made a mistake in searching the Haven and Hell census. As the heaven’s ‘computer’ system is sometimes very sensitive and we need to ask the definite totally correct questions to get the required data. I thought he searched for Bama/Burma or BIA/BDA words only. So I tried to search in the latest powerful Angel’s computer search engine with the Myanmar/Myanmar Military/SPDC/Kyant Phut/Myanmar MI etc words. The results are shockingly the same. In the Haven list it is nil and on the heaven computer screen only “no matching data or names found’ words came out. In the hell list, I even could not believe my eyes, even my Angel’s computer almost hanged! My computer barely could handle the huge list of Myanmar Military personals in hell.

Our General sometimes still acts like when he was young, especially if he is excited or angry. He shouted at me “SOB, (but he never meant to bad mouth or really meant it) Maha Bandula, why can’t you trust me, why are you trying to double check my words?”

I just smile with pride, salute him and stand in attention in front of him. Actually it is no need to follow these formalities in Haven for us but both of us like this kind of reciprocal respect. And this conversation explains itself why I am here on earth as the head of the Enquiry Commission.

First of all I have to introduce my self. I started my service under the son of Bo Daw Paya as an almost unknown ordinary person Maung Yit or Nga Yit. During Ba Gyi Daw I was already promoted to the chief commander post in attacking Manipur. I became famous and well known since that battle. After that I was ordered to attack Assam and I successfully accomplished my task. Later I successfully fought back the Colonial invaders in Shin Mapyu Island, at the delta of Nat (Naff) river in Arakan. Because of my bravery, even the Empire soldiers in Calcutta, India were frightened.

While I was in Arakan, Empire navy attacked and conquered Dagon (Yangon). My army travelled swiftly through mountainous Rakhine and attacked Yangon in a short period of time; see I already had a rapid strike force since then! And that even surprised the Empire leaders. I died as a brave warrior later in the battlefield, while defending the country. Now I hope comrade could recall me, Maha Bandula, one of the most famous and brave commanders in Burmese history. And I even never dreamt to take over the administration of my country. People give salary, employed us to serve them and to protect them.

My concept is based on very simple basic idea. I never believe that just because we are strong, had a united force, armed, protect and save the people; we should take over the country to govern the people. If not all the security guards would take over all the banks, shops, supermarkets and factories just because they are well armed and they had look after the safety of the management or admin people and all the staff and workers.

Actually my boss, General Aung San was one day younger than me, according to Nat Thet or Heaven Time measurement. But because of my sin of assaulting the innocent person sitting in front of me to attract the attention of the king, I just became deputy to General Aung San who is free from blemish.

Kyansittha was also even one day of heaven age older than me but he had committed some sins. Anawrattha ordered him just to punish the Shwe Byin Gyi and Shwe Byin Gale but he overacted and killed both of those young warriors may be because of a jealousy, so he had to serve in hell and later only joined us in heaven. As his position is naturally much younger than me, General Aung San put him in the commission as my deputy only.

Bayint Naung and Alaung Phaya had also committed some sins of killing the fellow Buddhist Mons and Thais so they arrived heaven only recently after serving some short stint or terms in hell. So they were just commissioned as clerks to record our findings.

At first our General Aung San do not notice the problem because nowadays there is actually a massive increase of new Military Personals arriving heaven from the various part of the world as there are a lot of freedom fighters, defenders of the countries because of increased conflicts or war activities in your time.

Actually I am also in charge of the care takers at Hell for the Veteran Military personals. (You see I abstained from using men and used personals as we are also quite advanced in abolishing gender discrimination even in the heaven.) I had already noticed the strange behaviour change of General Ne Win in the Hell. At first we thought he was happy because his relatives, grand children and son-in-law, are going to join him soon. But the official report indicated that he was elated after he got the news from his adopted son General Khin Nyunt’s MI leaders who recently joined him in hell. New comers ex-Myanmar Military Intelligent agents had reported General Ne Win about the present Myanmar Military leaders’ secret fails in detail. General Ne Win was sure he had a chance of slight relief from the severest punishment positions as Senior General Than Shwe’s record is far more worse than his records. He got the news that Than Shwe had a mild cardiac attack and is going to join him at hell soon.

Once we landed at your human earth I heard a rumor that General Ne Win’s daughter Lt Colonel Sandar Win was mad, passed away and joined her father at hell. I had to investigate that later.

Before the real investigations we do our own research about the Myanmar Military. I was shocked to know the details. What kind of army they are? Why they commit all those atrocities? I could not believe the truth. I am even afraid to inform our General Aung San, how his Burma army, BIA/BDA, independence fighter, defender of the people had transformed into a monster Myanmar Military!

I tried to call al the SPDC Generals for the investigations. As I could not reveal my true identity, I disguised as a gun runner trying to sell nuclear secrets. I approached U Tay Za, their front businessman and he asked US 10 million introduction fees and 10% of the business deals. Their secretaries asked the same amount and their wives asked US 30 million and 30% of the deal. At last I have to settle to meat with the Senior General Than Shwe because I am fed up with their corrupt attitudes..

Because they do not openly say they want USD but “Green ones” in Burmese, (Ah Sein) at first I thought they meant to ask for Myanmar Kyats. As I had come to Burma with different delegations before, and as I love my General Aung San too much, I took out Burmese Kyats with our general’s pictures from my special Angle brief case. The Senior General face changed with fright and anger once he saw our General Aung San face. Then only I know I had done wrong. I had to use my special powers to give retrograde amnesia to Senior General Than Shwe and all those at the meeting. And then I have to change all the bank notes into US Dollars.

Once all the bribing was done with USDs, all of their faces became sweet, friendly and the dealings are smooth and easy. Actually I ordered all the Commission members to stay invisible and to keep quite during all the proceedings. Then only I started to try my luck to dig out all the hidden aims and objects of Senior General Than Shwe. I told him that I was not the person they think but the real Ex-Yugoslavia president Slobodan Milošević.

With my angel power I rubbed my face and acted as if I pulled off my mask. I heard that those SPDC Generals were almost illiterate and have no much general knowledge, but I was surprised because he immediately recognized me although he could not speak for a while because of shock. Actually SPDC Senior General Than Shwe was my fan. He was so happy to know that I am ‘alive’ and my ‘fake clone’ was ‘killed’ because the ‘clone’ could not stand the humiliation at the UN’s International Criminal Tribunal at Hague for the former Yugoslavia.

Once the stupid Than Shwe was convinced that I was Slobodan Milošević, he started to reveal all the secrets even before I started to enquire. Now only I saw the surprised respectful faces of those three old warrior kings of Burma viz: Kyansittha, Bayint Naung and Alaung Phaya. Of course, the idiot Than Shwe, gate keeper/tool collector Daw Kyine Kyine, Nga Tay Za (I hate him because he took my boss General Aung San’s and my friend Dr Tayza’s name), the secretary and the translator could not see or hear us, the angels. Note: I even also saw the surprised and congratulatory nod of boss General Aung San, watching us in heaven.

Once they were convinced I am Slobodan Milošević they immediately offer me ‘the golden key to their Nay Pyi Daw or widely know as Yan Lon Myo or Kyat Pye Myo. They also offer me to help and work for them as the advisor to the SPDC but especially as a personal advisor to Than Shwe.

Although I already knew what they would answer, I asked them whether they want my expertise as a person to develop their Myanmar in Science and Technology. As I had suspected, Than Shwe smiled and told me to teach them my expertise in various methods of Ethnic Cleansing. They want to learn my experience in ethnic cleansing of the Croatian Christians and Bosnia Muslims. He told me that he wished to annihilate especially the Kayin Christians and all the Muslims from Myanmar esp. Rohingyas. He continued that the Chin and Kachin Christians are also nuisance for him that needed to be eliminated. And he continued that although Buddhists, he hated Shans and Mons and wish to wipe out all of them also. Most of the NLD members are also Buddhists but he wished to get rid of them esp. my boss General Aung San’s daughter Daw Aung San Suu Kyi.

He continued to answer my questions non stop, incessantly without much prodding from me. He explained me that they, SPDC and Myanmar Military have four basic strategies to destroy some of its own people, not the whole population but those who are against the concept of permanent domination and rule of Myanmar Military and trying for Democracy and Federalism.

He made it clear that even if they have to annihilate the whole or may be hopefully only the part of the section of the following groups they do not like by the following strategy:

(i) Destroying the national groups of Myanmar, NLD, SNLD and other oppositions.

(ii) Destroying many Ethnic Minority groups like Shan, Kayin, Chin, Kachin, Mon and Rohingya

etc.

(iii) Destroying some of the Ethnic Minority races of the Myanmar/Burma as stated above.

(iv) Destroying some of the Religious groups like Christians, Muslims and even some Buddhists

………..are also the target of annihilation.

I am shocked to hear from the Senior General Than Shwe’s own ‘confession’ of the SPDC and Myanmar Military’s crimes of committing the following atrocities on its own citizens:

1. Killings members of the above groups, extra-judicially and also in the jails.

2. Physical destructions of houses, religious places, villages etc

3. Causing serious bodily or mental harm to members of the above groups.

4. Raping the ethnic minorities aiming ethnic cleansing and to intimidate them.

5. Robbing the properties and possessions of all the above groups.

6. Torturing all the political prisoners.

7. Jailing the NLD leaders, Shan leaders and all the opposition leaders.

8. Imposing restricted movements on Daw Aung San Suu Kyi and NLD leaders, all the Muslims and esp. Rohingyas.

9. Preventing or disturbing the daily struggle for a livelihood of all the citizens of Myanmar.

10. Daily alteration of orders or laws to restrict or disturb the daily activities of all the people of Myanmar.

11. Denying of all the Basic Human Rights to all its citizens of all the groups in opposition, NLD, Ethnic Minorities, Minority Religious groups.

12. Robbing the political power from the people and election winner NLD and oppositions.

13. Cheating all the people of Myanmar/Burma and even tried to cheat the whole world.

14. Than Shwe laughed and told me (actually us as he could not see the rest of my members) how he and SPDC had fooled UN Secretary General’s special envoy Mr Razali Ismail and the U.N. human rights envoy to Burma, Mr. Paulo Pinheiro.

15. Than Shwe continued with their new plan to fool ASEAN’s representative, Malaysian FM Syed Hamid Alba. His visit was forced to postpone because Senior Generals hate the outsider’s interference and does not want to meet him. Actually he does not even want to show the sign of a start of a dialogue. Than Shwe believed that they could just continue to buy time by showing fake forward movement of few steps and backtrack later.

By then we, the whole committee and our Chairman General Aung San got the verdict that Senior General Than Shwe, SPDC generals and cohorts are guilty of the GENOCIDE according to our heavenly laws and would be condemned to the worst level of Hell for almost infinite period.

(I hereby wish to clarify or remind some of our Burmese Digest readers about the basic facts that we possess special powers of Angels and could instantly conduct an investigation, deliberate, wrote the report and could get the feed back about our report from our boss in a flick of time. Our procedure is not like SPDC Generals’ seven step Road Map which could take seven centuries to accomplish!)

Although our job was accomplished, I just continue to have a small talk with Than Shwe. He worshipped me (actually not me but the Ex-Yugoslavia president Slobodan Milošević) like a god and is trying to follow my footsteps. He even awarded me back all the USDs I had bribed and promised me that he could pay 100 times more of that money as the cash flow was not a problem for him as he could get easily from the poppy growers, drug traders, businessmen and other foreign investors.

To complete my mission or to ice my cake of task to reveal his true character and their basic idealogy, I asked some more questions. The transcript is as follows:

Q. ‘Ex-Yugoslavia president Slobodan Milošević’ (that is me).

Why did you and General Ne Win stop commemorating 27th March as Revolution Day_ a day to mark anti-fascist revolution led by Bogyoke Aung San.

A. SPDC Senior General Than Shwe.

We hate or actually fear the name, Revolution Day because we know that the whole population of Myanmar don’t like us and are day dreaming for a revolution. So we changed the name to Tatmadaw day_ since 1962.

Q. But the original Revolution Day is related to very important anti fascist revolution. leading to Independence of your country.

A. Yes, we don’t like the name especially because of that. The original name indicated and directly linked with anti fascism. We love to practice military fascism. Fascism is the only way to end the colonist. We were trained by the Fascism Japan and we still worshipped that idea.

Q. How do you see the allies of the Fascism Japan, Hitler of Germany?

A. We looked up to Hitler’s Germany as our lighthouse. His powerful struggle to dominate the world and the Ethnic Cleansing on the Jews are also wonderful. The Muslims and the Ethnic Minorities are the Jews of Myanmar. We must annihilate all of them that stay on our noble path to eternal Military dominance.

Q. But that anti fascist revolution had lead to Independence of your country.

A. We never got any Independence of your country till our father, General Ne Win took over the country and librated it from the hands of corrupted politicians and Federalists who were planning to divide our country into pieces. And we know some of the people are wishing for the second Independence of the country from us. We would never give them real Independence; they have to depend on us always. We would be permanent rulers of the country.

Q. What is your future plan with the opposition?

A. Those stupid NLD, opposition and Ethnic Minority groups: all want to destroy and divide our country. They are the stooges of old colonists. We have to annihilate all of them.

Q. What about the Mons and Shans, they are also Buddhists like you all?

Note: (Actually this question is not mine. My deputy Kyansittha act like me and asked. He later apologized me as he had a soft spot and pity the Queen of Anawrattha a Shan. And he also love his Mon wife too much. Actually because of the good deed of giving his Kingdom to a Mon mixed blooded son to get peace in the country had saved him from hell. His son Raja Kumar’s good deeds and prayers for him also help him a place in heaven.)

A. I don’t care whether they are Buddhists or not. They are traitors. I have to finish my ancestor Burmese Kings’ unfinished job to annihilate them

Q. Talking about the ancestors, do you wish to get the place of your ancestor Thi Baw Min and General Ne Win?

A. Sure! My Royal astrologers predicted that I would be even above their position in a near future.

My final remarks back to SPDC Senior General Than Shwe:

Yes, your Majesty. I really believed that it is true. I am sure Your Majesty would definitely get their places and at last all the humans could see that Your Majesty Senior General Than Shwe is really going to get the highest position above all of them.

(Actually I am not bluffing, I really know that he is dying soon and he would take the place of Thi Baw Min and General Ne Win. At least Ne Win had got redemption before he died and not as bad as Than Shwe. Thi Baw Min is also in the worse place in the hell because of killing of hundreds of his cousins in palace coup d’état. But once he became king he got redemption. And he had been doing good deeds while he was in exile in India. So we all know that the whole group of SPDC Generals would go to hell and Than Shwe will have to suffer in the worst place in hell.

Conclusion: So we all, the entire Enquiry Commission members and our Chief of Heaven Veteran Military Association; General Aung San concluded our investigation of why there is no more new arrival to heaven from Myanmar Military, with the heavy heart.

We understand that we have to accept the truth. And anyway, the Military in Burma is no more our BIA, BDA or Bama Tatmadaw but the Myanmar Military or Myanma Tatmadaw.

They have to reap what they sow.

So we hereby officially change our BIA, BDA and Bama Tatmadaw’s motto:

“Soldiers never die and if die never go to hell.” or in Burmese:

Ye’ baw ma thay- Thay thou nga yae’ ma lar to……

“Myanmar Soldiers will die and are going to Hell!” or in Burmese:

“Ye’ baw thay myi – Thay thou nga yae’ lar myi”

So we say good bye,

See Your Majesty later (in hell) and came back.

Mission accomplished.

MAHA BANDULA.

…………………………………………………

Comments

Baydin Sayar said _
 

This is really excellent satire that should also be written in Burmese if not done so already, and distributed by phamphlets across the border into Burma.  It is important all Burmese soldiers read it, and laugh when they read about where their bosses are going, but later they will weep as they know they will also go to hell.

Perhaps such a funny satire such as this will help our soldiers see the truth — amyin hman yaht.– and perhaps then they will defect or revolt and become the true Saviors of the People and Nation.

It will be good to include pictures of hell obtained, photographed from the phaya zaung dan in the pagodas in Burma as this will help conviince our troops. Overall, my suggestion is in support of Dr. Tayza’s original idea of sending hard copies of BD into Burma. Why not try a one-page flyer such as this article first?  Include some pretty actress and singer pictures so the receiver will not want to throw it away.

Congratulations to General Maha Bandula!