Dear friends (poem in Burmese)

 

Dear friends

(poem)

သူငယ္ခ်င္းသို႔

သူငယ္ခ်င္းေရ-

အကယ္၍

မင္းရဲ့သားသမီးေတြ

စားစရာမရွိ

၀တ္စရာမဲ့ဘ၀နဲ႔

စစ္က်ြန္ဘ၀

က်ေရာက္ေနတာကို

မျမင္ခ်င္ဘူးဆိုရင္——။

အကယ္၍

မင္းရဲ့မိသားစုေတြ

ဆင္းရဲတြင္း

သံသရာမွာ

စုန္းစုန္းျမွဳပ္ကာ

ေယာက္ယက္ခတ္ေနတာကို

မျမင္ခ်င္ဘူးဆိုရင္—–။

အကယ္၍

မင္းရဲ့အမိအဖေတြ

အိုၾကီးအိုမဘ၀နဲ႔

ေဆးဖိုး၀ါးခမဲ့

ဒုကၡပင္လယ္ေ၀ေနတာကို

မျမင္ခ်င္ဘူးဆိုရင္—–၊

အကယ္၍

မင္းရဲ့ႏွမငယ္ေတြ

အသျပာအတြက္

ဘ၀တသက္ေပးရတာကို

မျမင္ခ်င္ဘူးဆိုရင္——-။

အကယ္၍

မင္းရဲ့ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းေတြ

ၾကံဳရာက်ပန္းဘ၀နဲ႔

ညစာခက္ေနရတာကို

မျမင္ခ်င္ဘူးဆိုရင္—-၊

စစ္၀ါဒီေတြရဲ့

ဆႏၵခံယူပြဲနဲ႔

ေရြးေကာက္ပြဲကို

ကန္႔ကြက္မွ

ျဖစ္ေတာ့မယ္

သူငယ္ခ်င္း။

ငါတို႔ကေလးမ်ားရဲ့

အနာဂတ္အတြက္၊

ငါတို႔မိသားစုေတြရဲ့

ေရွ႔ခရီးအတြက္၊

ငါတို႔ႏွမငယ္ေတြရဲ့

ဘ၀ေရးအတြက္၊

ငါတို႔မိဘေတြရဲ႔

အိုဇာတာေကာင္းဖို႔အတြက္

ကန္႔ကြက္ေရးလမ္းစဥ္ကို

ျပတ္ျပတ္သားသား

ေရြးလိုက္ၾကစို႔လား။

ခင္မမမ်ိဳး (၅၊ ၄၊ ၂၀၀၈)

 

Dear John Letter to the Dear Nan letters and Burma Digest

 Dear John Letter to the Dear Nan letters and Burma Digest

Dear Nan @ Burma Digest, 

We  first met and fall in love in April 2006, National Day of Burma and Shan National day. You even proudly published my first letter.

Since then, I started and continue to write my compassionate letters to you, followed by more than  300 letters. I thought that our union and love would last forever. Alas, it sadly last roughly two years only. I was quite stupid not to take the numerous comments criticizing my eleventh letter because I wrote about the history of Burmese Muslims. So I sadly stopped my series of love letters or compassionate letters to my estranged wife Nan, who represents the Shan State. Although I am a practicing Muslim, I took the place of a Buddhist Burmese and tried to stop the separation of the Shan State. 

I know that our different faith would tear us apart one day but never expect it to be too soon.

I tried to translate some of these letters about you into Burmese on our first anniversary that fell on 2007. This year on the second anniversary, I have done a great research, spend a lot of time and wrote 8 letters about you, SHANS. I think no one had done for the Shans like this in SHAN/BURMESE HISTORY.

But once there is no more love, hatred even blinded you and you dare to even blame me for those 8 Shan letters as unnecessary venturing into past. If you care enough, I have tried to write on all of your given topics or themes that you had requested in two years. Your words are my command Nan (Burma Digest). But all is finished now. (Even to call them theme was my idea given to you Nan.)

Although they said that “Rome could not be built in one day” but now I understand that it could be destroyed in one night.

But may be because of my daring revealing to be a mixed blooded Muslim, I know, your parents, relatives and and friends had pressured you, so you decided to write a quite rude “Dear John” letter to me.

We have known each other for not a very long time, but this poem describes our short lastest relationship.

We may have known each other for just a short time, but it feels like we’ve been together forever. But that’s water under the bridge now.

Goog bye Burma Digest or Shans or Nan.

With regards

Your ex-husband

 

Dr San Oo Aung

 

The following was my letters theme heading. 

Valentine Present with Love

aaa.png

Please read the concept of MM daughter of Tun Dr M.
 1. I have no interest in joining any political party.
 2. I just have this thing against political parties;
 3. they all have a tendency to be a bit like organised religions_
  • where dissent is not tolerated
  • and dissenters condemned to hell.
               
 4. If anyone agrees with me, that is welcomed but purely coincidental. If anyone doesn’t, well, that’s normal and to be expected. I only wish people had less problems with me disagreeing with them, than I have with them disagreeing with me. :-)
    Marina Mahathir     

  NOTE:
  Although I wrote this letter as if I was writing to my wife, I am just referring to the Shan State at first. These letters are purely political and it comes out from my heart which love the UNION OF BURMA AND SHAN STATE.
  But in this particular letter I am writing to Burma Digest and its Chief Editor. I even do not meant the Nan that represents Shan. I will never say good bye to my Shan State.
  And I never, never  had meant or aim to write to any one else through these letters.
  Sorry, if I have offended my own wife with this,  “Dear John Letter.”
  GOD KNOWS THE TRUTH!
  SOA

Natural Law, Ananda Thuriya’s famous poem

Natural Law,

Ananda Thuriya’s famous poem

Ananda Thuriya’s Dhammata poem starting with_

The law of the nature

For one to win,

 • another has to fall or give way
 • That is the law of the nature!

Your Majesty’s life of

 • staying on the throne, in a golden palace,
 • surrounded by ministers, courtiers
 • with all the Royal paraphernalia; flags, coat-of-arms the state emblem, and titles.
 • luxuries, possessions, wealth and properties are not permanent.

The Royal luxuries would not last forever.

 • It will burst like a bubble of water, just come out of the wild ocean.
 • All the present pleasures could disappear instantly.
 • Nothing is permanent. Continue reading

Beautiful Burma under the Brutal Tyrants should not be forgotten!

Beautiful Burma

under the Brutal Tyrants

should not be forgotten!

 • Wdaw_aung_san_suu_kyi1.jpghenever switching on the light,
 • There is no light back home
 • Whenever  eating delicious meals,
 • There are hungry people back home.
 • thanswhe1.jpg4001370255.jpg

3909461374.jpg

 • Whenever speaking freely without fear,
 • Our people with sealed mouths back home
 • Whenever sleeping soundly,
 • There are people afraid of darkness,
 • Waiting for the night raids back home

3256906512.jpg

 • Whenever driving our cars to work,
 • There are people walking to work,
 • Because they can’t afford to buy bus tickets
 • Whenever surfing internet,
 • Internet access back home is blocked
 • Whenever making calls with the cell phone,
 • Telephone in Burma does not work
 • Whenever seeing people going on shopping sprees at sales,
 • 1 USD equals 1400 kyat back home
 • Whenever police are here to help us,
 • There they are for intimidation and torture
 • Oh… Mother Burma,
 • Once most prosperous country of Southeast Asia,
 • Who brings you down to become a chaotic police state,
 • We who are in free world,
 • Always hope to raise up the Mother Land..
 • Please do not forget your mother land
 • To get the Real Independence,
 • that is Freedom of Burma.

Sit Mone

06.gif04.gifstudents.jpgcaptxyan10210021207myanmar__xyan102.jpgbloody27.gifannouncementonpagoda.jpgap2910071.jpg264616162.jpgbeuty5.jpgbeautiful2.jpgbeuty6.jpgbeutiful4.jpgbeutifulburma1.jpgbeutiful3.jpg

burma280907.jpg

Another brave poet of Burma arrested

Another brave poet of Burma arrested

Posted on January 23, 2008 by Sit Mone

poemtothanshwe.jpg

sawway.gif

A well known Burmese poet, Saw Wai was arrested by Burmese Military Intelligence this afternoon for writing a poem, which was published in Love Journal.

He has composed a poem “December 14th” for Valentine Day. However Burmese people unlocked the message of this brave poet, and The Love Journal was selling like hot cakes.

The secret is by reading the every beginning letter of the each sentence of his short poem,

(Arnar ,= Power,

Yuu = Crazy, Foolish,

Gyi = Big,

Mhu, Gyi, Than, Shwe = General Than Shwe)

the words become

Power Crazy, Foolish Senior General Than Shwe!

Initial news from the local sources said he was in hiding. However according to DVB, he was arrested this afternoon and may face the severe punishment.

The Love Journal editor is a controversial pro junta journalist Myat Khine. Myat Khine is hated by most of the Burmese for publishing pro junta articles in his journals and Magazine.

Few months ago, another pro junta Magazine Myanmar Times has published an advertisement,with hidden message seems to be in Dutch;which actually spelled “Killer Than Shwe”

Source DVB

This blogger found out that story of the brave poet of Burma has published in the  BBC World News  .

 Sit Mone